14 Temmuz 2021, 17:20
murat
Yönetici

6. Sınıf Sosyal Bilgiler 100-101-102-103. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 100-101-102-103 Cevapları MEB Yayınları

Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Cevapları


Lila renkli yazılar cevaplardır.

6. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler 100. Sayfa Cevapları

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere tabloda verilen sözcüklerden uygun olanı yazınız.

Cevap:1. İpek Yolu hâkimiyeti için Türkler ve…..…ÇİNLİLER… …..arasında uzun yıllar mücadele yaşanmıştır.
2. Eski Türk devletlerinde devletin başındaki kağana Tanrı tarafından verildiğine inanılan güce ..KUT…..denir.
3 …KAVİMLER GÖÇÜ…sonrasında Avrupa devletlerinin temelleri atılmıştır.
4 …GÖÇ….ve……TÜREYİŞ….Uygurlara ait destanlardır.
5. Kur’an-ı Kerim dört halifeden biri olan… HZ. OSMAN...Dönemi’nde çoğaltılmıştır.
6..AHİ TEŞKİLATI…Anadolu’da İslamiyet’in yayılmasında katkısı olan esnaf teşkilatıdır.
7. Orhun Abideleri..GÖKTÜRK…Devleti zamanında yazılmıştır.
8. Mekke’den Medine’ye hicret eden Müslümanlara..MUHACİR…, Medine’de onları karşılayıp misafir eden Müslümanlara ise….ENSAR.……denir.

Aşağıda numaralar ile verilen ifadeleri, harf ile verilen ifadelerle eşleştiriniz.

Cevap:9. Kutadgu Bilig adlı eserin yazarı (Yusuf Has Hacip)
10. İslamiyet’i kabul eden ilk Türk boyu (Karluklar)
11. Mekkeli müşriklerin Medineli Müslümanları hukuken tanımaları (Hudeybiye Antlaşması)
12. Türkiye Selçuklularının yıkılış sürecine girmesine neden olan olay (Kösedağ Savaşı)
13. UNESCO tarafından koruma altına alınan Anadolu’daki ilk külliye (Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası)
14. Avrupalıların kâğıt, pusula, matbaa ve barutu öğrenmesine sebep olan gelişme ( Haçlı Seferleri)

a) Haçlı Seferleri
b) Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası
c) Yusuf Has Hacip
ç) Kösedağ Savaşı
d) Kavimler Göçü
e) Karluklar
f) Hudeybiye Antlaşması


6. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler 101. Sayfa Cevapları

Aşağıdaki soruların cevabını ilgili alana yazınız.

15. Türklerin Orta Asya’dan göç etmesinin nedenlerini yazınız.Cevap:

Artan nüfus ve arazilerin yetersiz kalması

Daha verimli toprakların aranması

Sürekli kabile savaşlarının olmasıDevlet kurma arzuları

16. Tarihî İpek Yolu’nun Doğu ve Batı kültürlerine olan etkisini yazınız.

Cevap: Batılılar doğu kültürünü öğrenmiş ve doğudaki zenginliklerin farkına varmışlardır. Yemek kültürü, gelenekler ve görenekler hakkında bilgi edinmişlerdir. Birbirlerini yakından tanıma imkanı bulmuşlardır.

17. İslamiyet öncesinde güçlünün sözünün geçtiği, sosyal hayatta eşitsizliğin hâkim olduğu bir Arabistan vardı. Her kabile kendisini diğerlerinden üstün görür ve aralarında oluşan kan davalarından dolayı birbirleriyle sürekli mücadele ederlerdi. Kız çocuklarına değer verilmez, köleleştirilen insanlar bir mal gibi alınıp satılırdı. Kendi elleriyle yaptıkları putlara taparlardı.Buna göre İslamiyet ile birlikte toplumda yaşanan değişiklikleri yazınız.

Cevap: Irkçılık ve kabilecilik kalkmıştır, kadınlara hak ve değer verilmiştir, adalet tesis edilmiştir, kan davaları bitmiştir, sosyal hayat düzene girmiştir.

18. Anadolu’nun yurt edinilmesi sürecinde ilk Türk beyliklerinin katkısını açıklayınız.

Cevap: Anadolu’da kurulan beylikler sayesinde diğer beyliklerin önü açılmış, birlik ve beraberlik sağlanarak Bizans’a karşı ortak bir tavır alınarak güçlü olmuşlardır.Türklerin İslamiyet’i kabulleriyle beraber siyasi, sosyal ve kültürel alanda yaşadıkları değişimleri ilgili kutucuklara yazınız.

Cevap:

Siyasi: Kağan hakan gibi unvanlar yerine sultan han gibi unvanları kullandılar. Birçok mimari yapı yaptılar, kültürleri İslam dinine göre şekillendi.

Sosyal: İslam kurallarına göre şeri hükümleri benimsediler. Dini bayramlar hayatlarına girdi.Kültürel: Bir çok eser vermeye başladılar, Arap edebiyatından etkilendiler.


6. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler 102. Sayfa Cevapları

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

20. Aşağıdakilerden hangisi Uygurları diğer ilk Türk devletlerinden ayıran özelliklerden değildir?

A) Yerleşik hayata geçmeleriB) Kâğıt ve matbaayı kullanmaları

C) Demircilik ve dokumacılıkla uğraşmaları

D) Mani dinini benimsemeleri

Cevap: C21. Hz. Ömer Dönemi’nde illere valiler ve kadılar atanmış, Hz. Osman Dönemi’nde ise Kur’an-ı Kerim çoğaltılarak devletin çeşitli bölgelerine gönderilmiştir.

Hz. Ömer ve Hz. Osman Dönemi’nde yapılan bu uygulamalar aşağıdakilerden hangisinin sonucu olduğunu gösterir?

A) İslamiyet’in geniş alanlara yayılması
B) Merkezi otoritenin gücünü kaybetmesi
C) Ekonomik hayatın canlanması
D) Adalet sisteminin geliştirilmek istenmesi

Cevap: A

22. Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliklerinin varlıkları, Anadolu’nun fethini ve Türkleştirilmesini kolaylaştırmıştır. Sonuçta hepsi Türkiye Selçuklularının egemenliğine girmişlerdir.

I. Anadolu Türk kültürüne katkıda bulundular.
II. Malazgirt Savaşı’nda Türkiye Selçuklu Devleti’nin yanında yer aldılar.
III. Anadolu’nun fethini kolaylaştırdılar.

İlk Türk Beylikleri ile ilgili verilen yargılardan hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) I ve III C) I, II ve III D) Yalnız III

Cevap: C

23. “Çin’in Xi’an (Şian) kentinden başlayıp çeşitli ülkelerden geçerek Avrupa’ya uzanan İpek Yolu ile Doğunun ipeği, baharatı, kültürü, medeniyeti ve bilgisi Batıya taşınmıştır. Aynı şekilde Batı kültürü de bu yolla Doğu’ya taşınmıştır.”

Yukarıda verilen bilgiye göre İpek Yolu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Sadece alışverişin yapıldığı bir yoldur.

B) Kültürler arasında köprü görevi görmüştür.

C) Doğudan Batıya giden tek ticaret yoludur.

D) İpek Yolu önemini kaybetmiştir.

Cevap: B

24. I. Mevlânâ Celâleddini Rûmî II. Hacı Bektaşı Veli III. Firdevsî

Yukarıdakilerden hangileri Türkiye Selçukluları Dönemi’nde yaşayan düşünürlerdendir?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) I, II ve

Cevap: B


6. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler 103. Sayfa Cevapları

25. Türkler, askerî yeteneklerinden dolayı Abbasi ordusunda önemli görevler üstlenmişlerdir. Türklerin bu özelliğini bilen Abbasiler, Türklere özel olarak “Samarra” adlı şehri kurmuştur.

Bu bilgilere göre Abbasiler’in “Samarra” şehrini kurmalarındaki amaç nedir?

A) Türklerle Araplar arasında ticareti geliştirmek
B) Türklerle Araplar arasında kültürel etkileşim sağlamak
C) Türklerin Araplarla karışarak askerî yeteneklerinin yok olmasını önlemek
D) Devlet yönetiminde Türklerin etkili olmasını sağlamak

Cevap: C

26. “Asya Hun Devleti’nin en güçlü hükümdarı olan Mete Han, Çin Devleti’ni yenmesine rağmen Çin topraklarına Türklerin yerleşmesine izin vermemiştir.”

Yukarıdaki bilgiye göre Mete Han’ın Çin topraklarına Türklerin yerleşmesine izin vermemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Türklerin kendi kimliklerini kaybetme korkusu
B) Çin’de yeterince verimli toprak olmaması
C) Eski vatanlarını bırakmak istememeleri
D) Türk kültürünün üstünlüğünü ispatlamak

Cevap: A

27. Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya’dan yapılan Türk göçlerinin siyasi nedenlerinden biri değildir?

A) Otlakların yetersizliği

B) Boylar arası mücadele

C) Dünyayı fethetme arzusu

D) Çin entrikaları

Cevap: A

28. Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam Devleti değildir?

A) Gazneliler B) Karahanlılar C) Selçuklular D) Uygurlar

Cevap: D

29. Hicretten sonra Medine’de gerçekleşen Muhacir-Ensar kardeşliği Müslümanlar arasında birlik ve beraberliği sağlamıştır. Ayrıca farklı dinî grupların da dâhil olduğu Medine Sözleşmesi toplumsal barışı sağlamıştır. Hicret’ten önce ismi Yesrib (nahoş) olan şehre Hz. Muhammed (s.a.v) tarafından Medine ismi verilmiştir. Hz. Muhammed (s.a.v) Medine’de ilk olarak mescit inşa ettirmiştir. Peygamber Mescidi olarak anılan bu mescit hem bir ibadet yeri hem de idari işlerin görüldüğü bir yerdir. Ayrıca mescidin yanına Suffa adında bir de okul yaptırmıştır.

Hicretten sonra İslam toplumu hakkında aşağıda verilen yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) Müslümanlar birbirleriyle dayanışma içerisinde olmuştur.
B) İnşa edilen mescit tek bir amaç için kullanılmıştır.
C) Toplumun eğitim, yönetim vb. ihtiyaçları giderilmeye çalışılmıştır.
D) Toplumsal yaşama dair kurallar belirlenmiştir.

Cevap: B

Bir önceki yazımız olan Monarşilerde demokrasinin temel ilkelerinden hangileri yer almaz? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


22 Kasım 2022, 15:30

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3725

Süper gerçekten cevapları yazdığınıza çok sevindim benim yapamadığım sorular oluyor ve öğretmen listeden kaldırıyor teşekkürlerrr

05 Aralık 2023, 14:21

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3725

Çok tesekur ediyorum ki ben de çok korktum yapamiyacagim

05 Aralık 2023, 18:03

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3725

Cok iyi çok teşekkür ederim beni büyük bir cezadan kurtardiniz

09 Aralık 2023, 20:20

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3725

Çok ama çok iyi herkese
tavsiye ederim

02 Ocak 2024, 20:54

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3725

Çok güzel bir uygulama çok sevdim iyiki böyle bir uygulama var

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.