31 Ağustos 2021, 10:08
Mehmet Akif
Yönetici

6. Sınıf Sosyal Bilgiler 224-225-226-227. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 224-225-226-227 Cevapları MEB Yayınları

Yönetime Katılıyorum Etkinlik Cevapları


Lila renkli yazılar cevaplardır.

6. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler 224. Sayfa Cevapları

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere tabloda verilen sözcüklerden uygun olanı yazınız.

Cevap:1. Türk kadını medeni kanun ile sosyal ve ekonomik anlamda erkeklerle aynı hakları elde etmiştir.
2. Cumhurbaşkanı yurt dışına çıktığında yerine Cumhurbaşkanı yardımcısı vekâlet eder.
3. Milletin hür iradesiyle seçtiği hükümeti güç ve silah kullanarak devirme girişimine darbe denir.
4 Monarşi tek bir kişinin egemenliğine dayanan yönetim biçimidir.
5. Türk kadını seçme hakkını ilk kez 1930 yılında belediye seçimlerine katılarak elde etmiştir.
6. Hukuk devleti olmanın başlıca koşulu hukuk üstünlüğünün kabul edilmesidir.
7. Haklarımız ve sorumluluklarımız anayasa ile güvence altına alınmıştır.

Aşağıda numaralar ile verilen ifadeleri, harf ile verilen ifadelerle eşleştiriniz.

Cevap: 8. g 9. f 10. d 11. a 12. e 13. ç 14. c6. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler 225. Sayfa Cevapları

Aşağıdaki soruların cevabını ilgili alana yazınız.

15. TBMM’nin yetki ve sorumluluklarının neler olduğunu yazınız.

Cevap:

Yasama yapmak, değiştirmek, iptal etmek.
Bütçe Kanunu ve Kesin Hesap Kanunun Hazırlanması ve Görüşülmesi
Milletlerarası Antlaşmaları Uygun Bulma
Bakanlar Kuruluna Kanun Hükmünde Kararname Çıkarma Yetkisi Verme
Savaş Hali İlanı ve Silahlı Kuvvet Kullanmasına İzin Verme
Genel ve Özel Af İlanı16. Aziz milletimizin 15 Temmuz gecesinde yediden yetmişe tek vücut olarak darbe girişimine karşı çıkmasını demokrasi bilincimizin gelişimi açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?

Cevap: Halkımızın demokrasi bilincinin yüksek olduğunu göstermektedir.

17. Ülkemizde kadına yönelik şiddetin engellenmesi için hangi çalışmalar yapılmaktadır?

Cevap: Gerekli olan yasama çalışmalarının yapılması ve caydırıcı olması gerekmektedir. Halkımızın daha fazla bilinçlenmesi için gerekli medya çalışmaları yapılması gerekir.18. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde yönetim yapısını oluşturan yasama, yürütme ve yargı güçleri arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

Cevap: Yasama yürütme ve yargı birbirinden bağımsız olarak çalışmaktadır.

19. MADDE 67- Vatandaşlar, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak, seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasi parti içinde siyasi faaliyette bulunma ve halk oylamasına katılma hakkına sahiptir. Anayasamızın bu maddesi ile verilen seçme seçilme hakkının anayasal güvence altına alınma sebebi nedir?

Cevap: Anayasal güvence altında olmasa insanlar birbirlerinin fikir ve düşüncelerine etki edebilir, zorlama gibi olumsuz durumlar ortaya çıkabilir.Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

20. MADDE 9- Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır. Anayasanın bu ilkesinde vurgulanan temel görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Millî Egemenlik B) Kanunların üstünlüğü
C) Birlik ve beraberlik D) Yargının bağımsızlığı

Cevap: D
6. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler 226. Sayfa Cevapları

21. Türk kadınının, yapılan bir anayasa değişikliği ile 1934 yılında elde ettiği hak aşağıdakilerden hangisidir?

A) Belediye başkanı seçme ve seçilme
B) Kadınlar Halk Fırkası’nı kurma
C) Milletvekili seçme ve seçilme
D) Türk Kadınlar Birliği Derneğini kurma

Cevap: C

22. Aşağıdakilerden hangisi cumhurbaşkanının görevlerinden birisi değildir?A) Üniversite rektörünü atamak B) Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak
C) Devleti yurt dışında temsil etmek D) Kanunu Resmî Gazete’de yayımlamak

Cevap: B

23. Demokratik toplumlarda bireyler kamu yararına faaliyetlerde bulunmak için dernek, vakıf, sendika vb. oluşumlara katılabilirler.

Yukarıda verilen oluşumların genel adı aşağıdakilerden hangisidir?A) Siyasi Partiler B) Sivil Toplum Kuruluşları C) Kulüpler D) Kamu Kurumlan

Cevap: B

24. Hatice Hanım, toplumda hayvan hakları konusunda duyarlılığı arttırmak istemektedir. Bu amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki yollardan hangisine başvurmaz?

A) Kamuoyu oluşturmak
B) Sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerine katılmak
C) İlgili makamlara dilekçe ile başvuru yapmak
D) Hayvan satış yeri açmakCevap: D

25. I. Yasama yetkisi TBMM’ye,
II. Yürütme yetkisi cumhurbaşkanına,
III. Yargı yetkisi de bağımsız mahkemelere verilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yönetim anlayışı ile ilgili olarak yukarıda verilen öncüller doğrultusunda çıkarılabilecek ortak sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kuvvetler ayrılığı ilkesi kabul edilmiştir. B) Bağımsız dış politika benimsenmiştir.
C) Yargı bağımsızlığı önemsenmiştir. D) Devlet yönetiminde millet iradesi esas alınmıştır.

Cevap: A

26. Aşağıda verilenlerden hangisi demokratik bir okulda olması gereken özelliklerden değildir?

A) Ders içinde öğrencilerin söz alarak düşüncelerini ifade etmesi
B) Okul temsilcisinin okul idaresi tarafından belirlenmesi
C) Sınıf kurallarının öğrencilerle birlikte belirlenmesi
D) Kantinde herkesin sıraya girerek alışveriş yapması

Cevap: B


6. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler 227. Sayfa Cevapları

I. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte Türk kadını birçok alanda geri plana düşmüştür.
II. Yaşama hakkı, anayasamızdaki sosyal ve ekonomik haklar içinde yer almaktadır.
III. Cumhuriyet Dönemi’nde kadınlara siyasal haklar verilmiştir.
IV. Siyasi hak ve özgürlüklerimizden birisi de çalışma hakkıdır.

Verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) I B) II C) III D) IV

Cevap: C

28. MADDE 2- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

Anayasamızın bu maddesine göre Türkiye ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Dinî kurallar devlet yönetiminde etkilidir.
B) Hukuk üstünlüğünü benimsemiştir.
C) İnsan hak ve özgürlüklerini gözetmektedir.
D) Halkın refahını gözeten sosyal bir devlettir.

Cevap: A

29. Atatürk diyor ki: “Demokrasilerde bireylerin farklı görüşlere sahip olması doğaldır. Herhangi bir konu ile ilgili karar alınırken çoğunluğun görüşü belirleyici olur.”

Atatürk’ün yukarıdaki özdeyişine göre demokrasilerde seçim yapılmasının gereği aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Halkın yönetime katılmasını sağlamak
B) Toplam oy sayısını öğrenmek
C) Ülkeyi dış güçlere karşı korumak
D) Toplumsal dayanışmayı artırmak

Cevap: A

30. Aşağıdakilerden hangisi, sınırları anayasamızda belirlenmiş olan sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler arasında ver almaz?

A) Eğitim Hakkı
B) Sağlık Hakkı
C) Dilekçe Hakkı
D) Çalışma Hakkı

Cevap: C

31. Temel hak ve hürriyetlerin kısıtlanacağı durumlar vardır. Örnek olarak Cümlenin sonu aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanırsa yanlış olur?

A) Savaş
B) Seferberlik
C) Sıkıyönetim
D) Seyahat

Cevap: D

Bir önceki yazımız olan Monarşilerde demokrasinin temel ilkelerinden hangileri yer almaz? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


23 Mayıs 2022, 21:52

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3396

Bence güzel umarım hoca da beğenir umarım

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.