26 Kasım 2021, 09:57
Mehmet Akif
Yönetici

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 128’den-135’e Kadar Cevapları Anadol Yayınları


6. Sınıf  Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138. Sayfa Cevapları Anadol Yayıncılık

Sosyal Bilimlerin Toplum Hayatına Etkisi Cevapları


6. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 128. Sayfa Cevapları

Hazırlık Çalışması

Tarihin eski dönemlerindeki uygarlıklara ait kalıntılar nasıl ortaya çıkarılmaktadır? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Arkeologların yaptıkları inceleme, çalışma ve kazılar neticesinde ortaya çıkartılmaktadır. Çok uzun zaman alan bu çalışmalar oldukça özenli bir şekilde yapılmaktadır.6. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 129. Sayfa Cevapları

Arkeoloji bilimiyle ilgilenen bilim insanlarına arkeolog denir. Arkeoloji ise geçmişte yaşamış insan topluluklarından kalan eserlerin ortaya çıkarılıp incelenmesini ve insanlığın yararına sunulmasını sağlayan bilim dalıdır. MÖ 11.000 yıllarında Göbeklitepe’de yaşayan insanların hayvanları evcilleştiremediği, dinî tören alanları inşa ettikleri, dikili taşların üzerine resim ve kabartmalar yaptıkları arkeoloji bilimi sayesinde öğrenilmiştir.

6. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 130. Sayfa Cevapları

İnsanların geçmişlerini, yaşadıkları çevreyi, yaşam tarzlarını ve kültürlerini inceleyen bilim dallarına
sosyal bilimler adı verilir. İnsanlar, hayatlarında yaşadıkları değişim ve gelişimleri anlayabilmek ve anlatabilmek için sosyal bilimlerden yararlanırlar. Arkeoloji de bir sosyal bilimdir.

6. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 131. Sayfa Cevapları

Hukuk
Hukuk kişilerin birbirleriyle, toplumla ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen ve uyulması kamu gücüyle desteklenmiş kuralları inceleyen bilim dalıdır. İnsanlar arasındaki huzur ve güvenin sağlanması
için herkes hukuk kurallarına uymak zorundadır. Üreticiler ve tüketiciler arasındaki anlaşmazlıklar, toplum düzenini bozan kişilere uygulanacak yaptırımlar, kanuna uygun hareket etmeyen kişilere verilecek cezalar hukuk biliminin ilgilendiği konulara örnektir.
Tarih
Tarih; insanların geçmişteki faaliyetlerini, kültür ve medeniyetlerini, birbirleriyle olan ilişkilerini, sebep-sonuç ilişkisi içerisinde, yer ve zaman göstererek, belgelere dayalı olarak inceleyen bilim dalıdır.
Tarih biliminin konusu, bütün yönleriyle insanların geçmişidir. Tarihî olayların tekrarlanması mümkün
olmadığından tarih biliminde deney ve gözlem yapılamaz. Tarihî olayları yaşandığı zamanın şartlarına
göre değerlendirmek gerekir.
Tarih bilimi insanlara, günümüzdeki uygarlık düzeyine tüm toplumların katkısıyla ulaşıldığı bilincini
kazandırır. Bu sayede bireyler ortak değerlere sahip çıkmanın; dil, din ve ırk ayrımı yapmadan barış
içinde yaşamanın önemini kavrarlar. Tarih bilimi milletlerin geçmiş yaşantılarını öğrenmelerine yardımcı olur. Bireyler tarih bilimi sayesinde ait oldukları milletin geçmişini öğrenir, kültürünü ve millî değerlerini tanır. Bu sayede bireyin vatandaşlık bilinci ve sorumluluk duygusu gelişir, vatan ve
millet sevgisi artar. Örneğin, Kurtuluş Savaşı’nın hangi şartlarda gerçekleştiğini ve kazanıldığını bilen bireyler, vatanın tehlikede olduğunu hissettikleri anda onu kurtarmak için harekete geçerler.
Kurtuluş Savaşı’nda vatanı kurtarmak için çaba gösteren bireyler birlik ve beraberlik içinde hareket ederek millî bir dayanışma örneği sergilemişlerdir.6. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 132. Sayfa Cevapları

Sosyoloji
Sosyoloji toplumların örf ve adetlerini, yaşam biçimlerini, toplumsal olayların oluşumunu ve gelişimini inceleyen bilim dalıdır. Toplum bilimi olarak da adlandırılır. Sosyoloji bilimiyle ilgilenen bilim insanlarına ise sosyolog adı verilir. Sosyoloji, toplumların değişim ve gelişim sürecini araştırarak günümüzde yaşayan insan topluluklarının davranışlarını analiz etmeye çalışır. Diğer insanların yaşam biçimleri hakkında bilgi edinmemizi ve kültürel farklılıkların bilincinde olmamızı da sağlar. Bu sayede o insanlarla empati kurabilir, onları kendi kültürel anlayışlarıyla değerlendirebiliriz. Dünyada milyonlarca insan, ülkelerindeki iç karışıklıklardan uzaklaşarak başka ülkelerde mülteci olarak yaşamlarını sürdürmektedir. Mültecilerin yaşam koşullarını, kültürel değerlerini, göç ettikleri ülkelerdeki vatandaşlarla ilişkilerini sosyoloji bilimi sayesinde öğreniriz. Böylece ön yargılarımızdan kurtularak onlara karşı daha anlayışlı olabiliriz. Sosyoloji bilimi, içinde yaşadığımız toplumun kültürel özelliklerini de öğrenmemize yardımcı olur. Bu sayede toplumu oluşturan diğer bireylerle sevgi ve saygıya dayalı ilişkiler kurabiliriz.

Özlü Sözleri Yorumlayalım
Aşağıdaki söz size neleri çağrıştırmaktadır? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
“Kendini bilmek, tüm bilgeliğin başlangıcıdır.”

Cevap: İnsanın kendini bilmesi, kendini düşünmesi ile başlar. Düşünmek insanı olgunlaştırarak tanımasını sağlar.Bu sayede kendinden başlayarak çevre ve diğer insanlar hakkında bilgi sahibi olur. Şunu söyleyebiliriz ki; Kendini bilmeyen bir insan, çevresini ve diğer insanları da bilemez.

6. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 133. Sayfa Cevapları

Psikoloji
Psikoloji insan davranışlarını ve insanın zihinsel süreçlerini bilimsel yöntemler kullanarak inceleyen
bilim dalıdır. Psikoloji bilimi, yaptığı araştırma ve çalışmalarla toplum hayatına katkı sağlamaktadır.Psikoloji bilimi aşağıda verilen sorulara ve benzerlerine cevaplar aramaktadır.

Öğrendiğim bilgileri aklımda nasıl daha iyi tutabilirim?
Çevremizdeki insanlarla neden görüş ayrılıkları yaşamaktayız?
Görsel medyada yayınlanan reklamların insanlar üzerindeki etkileri nelerdir?
İnsanların bir futbol takımına taraftar olmasının sebebi nedir?

6. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 134. Sayfa Cevapları

Sosyal bilimlerin toplum hayatı üzerindeki etkileri nelerdir? Araştırma yaparak bu konuyla ilgili örnekler bulunuz. Edindiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Sosyal bilimler insanların toplum hayatı üzerinde hemen her alanda etkiler göstermektedir.Tarih: Toplumu etkileyen hareketlerden do­ğan olayları, zaman ve yer göstererek anlatan, bu olaylar arasındaki ilişki ve bağlantıları ortaya ko­yan bilim dalıdır.
Tarih bilimi, geç­mişe ait bilgiler sunarken aynı zamanda geçmiş­te yaşanan olayların neden ve sonuçlarını değer­lendirme fırsatı da verir.
Sosyoloji: Bir toplumun örfünü, âdetini, ya­şam biçimlerini, toplumsal olay ve kurumlarını in­celeyen bilim dalıdır. Sosyoloji, törelerimizi, ina­nış ve düşüncelerimizi kısaca kültürümüzü ince­lemektedir.
Sosyoloji ile uğraşan bilim insanlarına ise sosyolog denir. Sosyologlar, toplum içindeki de­ğerleri araştırır.
Coğrafya: İnsanın içinde yaşadığı çevrenin doğal özelliklerini, insan ile doğal çevre etkileşi­mini konu edinen sosyal bilim dalıdır.
Coğrafyanın konusu yeryüzüdür,İnsanlar ve diğer canlılar, yeryüzü dediğimiz doğal çevre­de yaşarlar. İnsanlar yaşadıkları çevreden etkile­nirler. Ancak uygarlık seviyesi yükseldikçe doğal ortamı etkilemeye, daha uygun hayat şartları elde edebilmek için çevrelerini değiştirmeye çalışırlar.
Coğrafya ile uğraşan bilim insanları çevre bilinci yüksek ve doğal çevrelerine karşı duyarlı kimselerdir.
Felsefe: Varlığın ve bilginin kaynağını bilim­sel olarak araştıran bir bilim dalıdır.
Antropoloji: Kazılar sonucunda ortaya çı­karılan insan iskeletlerini inceleyerek insan ırkla­rını sınıflandıran bir bilim dalıdır.
Arkeoloji: Uzak ya da yakın geçmişte yaşa­mış insan topluluklarının ve onların oluşturdukla­rı siyasi ve sosyal yapıların ve tüm maddi kültür varlıklarının ortaya çıkarılıp incelenmesi ve insan­lığın yararına sunulmasını amaçlayan bir bilim dalıdır.
Hukuk: Toplumsal ilişkileri düzenleyen, dev­letin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütünü­nü inceleyen bir bilim dalıdır.

6. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 136. Sayfa Cevapları

Nanoteknoloji
Nanoteknoloji atomik veya moleküler seviyede cihazların üretilmesini, kontrolünü ve çalıştırılmasını
hedefleyen teknolojik bir alandır. Günümüzde nanoteknoloji mobil iletişim araçlarından hastalıkların
teşhis ve tedavisine, verilerin depolanmasından savunma sanayisine kadar oldukça geniş uygulama alanlarına sahiptir.

6. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 137. Sayfa Cevapları

Akıllı Şehirler
Akıllı Şehirler, yeni teknolojiler ve yenilikçi yaklaşımlar vasıtasıyla sınırlı kaynaklarını etkin şekilde kullanarak gelecekteki problemlere ve ihtiyaçlara çözümler üreten, çevreye ve doğal kaynaklara saygılı, insan hayatına değer katan ve yaşam kalitesini iyileştiren şehirlerdir.

6. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 138. Sayfa Cevapları

Aşağıdaki tabloda verilen sosyal bilim dallarının toplum için yaptığı çalışmaları ilgili kutucuklara yazınız.Cevap:

sosyal bilim dalları

Bir önceki yazımız olan Monarşilerde demokrasinin temel ilkelerinden hangileri yer almaz? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


25 Kasım 2022, 12:07

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3716

Cevapların biraz kısa olmasını isterdim ama cevaplar çok doğru bu yüzden kendim kısaltarak yazdım emeğinize sağlık

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.