01 Aralık 2021, 22:01
Mehmet Akif
Yönetici

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 198-205 Cevapları Anadol Yayınları


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205. Sayfa Cevapları Anadol Yayıncılık

5. Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları


6. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 198. Sayfa Cevapları

A. Aşağıdaki soruları, karışık şekilde verilen harfleri bir araya getirerek cevaplayınız.

1. Yer kabuğunun bazı bölgelerinde doğal etkenlerle oluşan, ekonomik yönden değer taşıyan minerallere ne denir?

Cevap: Maden2. Yeni iş kurarak ya da mevcut işleri geliştirerek mal veya hizmet üreten kişiye ne denir?

Cevap: Girişimci

3. Ağaçların sık veya seyrek ancak kesintisiz bir örtü oluşturduğu alana ne denir?Cevap: Orman

4. Tarım ürünlerini, uygun koşulları oluşturarak mevsimi dışında üretmeye ne denir?

Cevap: Seracılık

5. Canlılara yaşama ortamı sağlayan yer kabuğunun yüzey bölümüne ne denir?Cevap: Toprak

6. Yatırımın kurulması ve yürütülmesi için gerekli olan paraya ne denir?

Cevap: Sermaye

7. Devletin hizmet sunmak amacıyla doğrudan veya satılan ürünlerin, sağlanan hizmetlerin fiyatlarının üstüne ekleyerek dolaylı olarak vatandaşlardan topladığı paraya ne denir?Cevap: Vergi

6. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 199. Sayfa Cevapları

B. Aşağıdaki dallanmış ağaç etkinliğinde okuduğunuz ifade doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yönünde ilerleyiniz.

Cevap:

 4. çıkışBuna göre aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Etkinliği hatasız tamamlayan öğrenci kaçıncı çıkışa ulaşır?

Cevap: 4. çıkışa ulaşır.

2. Hangi kutucuklardaki ifadeler doğrudur?Cevap: 1, 3, 6 ve 7. kutucuklardaki ifadeler doğrudur.

3. Hangi kutucuklardaki ifadeler yanlıştır? Yanlış olan ifadelerin doğrularını defterinize yazınız.

Cevap: 2, 4 ve 5. kutucuklardaki ifadeler yanlıştır. İfadelerin doğru biçimlerine örnekler aşağıda verilmiştir.

2. İpek böcekçiliği Bursa ve civarında yapılmaktadır.
4. Demir Madeni Sivas Divriği’de çıkartılmaktadır.
5. Bor; roket yakıtı, sabun, boya, deterjan, ısıya dayanıklı cam yapımında kullanılan bir madendir.6. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 200. Sayfa Cevapları

C. Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını defterinize yazınız.

Cevap: 

1. (D) İstek ve ihtiyaçlarımızı karşılamak için kaynakları kullanırız.
2. (D) Fabrikalarda işlenen madenler beyaz eşya, araba ve cep telefonu yapımında kullanılır.
3. (D) Suların kirlenmesi suda yaşayan canlıların yaşamlarını etkiler.
4. (Y) Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı sonucu fazla miktarda karbondioksit gazı açığa çıkar.
5. (D) Yatırım yapılırken ulaşım ve pazarlama imkânları da göz önünde bulundurulmalıdır.
6. (D) Devletimiz topladığı vergilerle yol, elektrik, eğitim, sağlık ve güvenlik gibi hizmetleri bize sunar.
7. (D) Alanında uzmanlaşmış ve kendini iyi yetiştirmiş kişiler nitelikli insan gücünü oluşturur.
8. (Y) Bireyler akraba ve arkadaşlarının istekleri doğrultusunda meslek seçimlerini yapmalıdır.

Ç. Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları, kutucuklarda verilen ifadelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız. İfadelere uygun ekler getirebilirsiniz.Cevap: 1. toprak 2. deniz, göl 3. linyit 4. enerji 5. KDV 6. meslek 7. öğretmenlik

1. Zeytin, mısır, pamuk gibi ürünler toprak kullanılarak üretilir.
2. Ülkemizdeki deniz ve göl balıkçılık ve turizm faaliyetleri yapılır.
3. Linyit çevre kirliliğine sebep olan yenilenemeyen bir enerji kaynağıdır.
4. Fabrikalarda makinelerin çalıştırılması, tarımda seraların ısıtılması, otellerin aydınlatmasının sağlanması enerji sayesinde olmaktadır.
5. Mal ve hizmetlerin tesliminde alıcının satıcıya ödediği dolaylı vergiye KDV denir.
6. İnsanların geçimini sağlamak için sürekli olarak yaptıkları işe meslek adı verilir.
7. Sabırlı, anlayışlı ve şefkatli bir yapıya sahip kişi öğretmenlik mesleğini yapabilir.

6. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 201. Sayfa Cevapları

Aşağıdaki kavram haritasındaki numaralandırılmış kutucukları, verilen kavramlardan uygun olanıyla tamamlayınız.

Cevap:enerji kaynakları

6. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 202. Sayfa Cevapları

Ülkemizde çıkarılan madenler ve bu madenlerin çıkarıldıkları yerler aşağıda verilmiştir. Madenleri ve çıkarıldıkları yerleri oklarla eşleştiriniz.

Cevap:

karşılaştırma

Kaynakların bilinçsiz kullanımının canlı yaşamına etkileriyle ilgili bir metin yazınız. Metni yazarken aşağıda verilen ifadelerden yararlanabilirsiniz.

evsel atıklar, kimyasal gübre, atık yağlar, doğal kaynaklar, hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği

Cevap: Kaynakları bilinçsiz bir şekilde kullanımın insanlara olduğu kadar tüm canlılara zararları olmaktadır. Evsel atıkların, kimyasal gübrelerin, atık yağların toprak kirliliğine neden olduğunu, ve kirliliğin toprakları verimsiz hale getirdiği ve bunun sonunda kuraklıklar meydana geldiği bilinmektedir. Fabrika bacalarından çıkan dumanlar ve gazlar, arabaların egzoz gazları hava kirliliğine neden olmaktadır. Su kirliliği ise dünyamızın sularını kullanılamaz hale getirmektedir. Doğal kaynaklarımızı verimli ve tasarruflu kullanmanın yanı sıra, temiz de kullanmamız gerekmektedir. Dünyamızın temiz ve yaşanır olabilmesi için tüm kaynaklarımızı kullanırken bir daha düşünmemiz gerekir. Aksi halde bizden sonraki nesillere kurak ve çok kirli bir dünya bırakırız.

6. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 203. Sayfa Cevapları

Ülkemizde vergi toplamakla görevli kuruluş olan Gelir İdaresi Başkanlığının 29. Vergi Haftası ile ilgili hazırladığı bir afiş aşağıda verilmiştir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Devlet vatandaşlarından aldığı vergilerle hangi hizmetleri sağlamaktadır?

Cevap: Devlet aldığı vergiler ile yollar, köprüler, tüneller, okullar, hastaneler, kamu binaları, parklar gibi insanların faydalanacağı yerler yaparlar.

2. Devletin vatandaşlarından aldığı vergilerden bir çocuk olarak nasıl yararlanıyorsunuz?

Cevap: Bizler için parklar yapılıyor, okullar yapılıyor, hastaneler yapılıyor.

6. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 204. Sayfa Cevapları

G. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Aşağıda verilenlerden hangisi vergi ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

A) Vergi vermek her vatandaşın sorumluluğudur.
B) Gelirine bakılmadan herkesten eşit miktarda vergi alınır.
C) Vergi vermek yasal bir zorunluluktur.
D) Toplanan vergiler vatandaşlara hizmet sunmak için kullanılır.

Cevap: B

2. Temel geçim kaynağı tarım olan bir ilin yönetimindeki yetkili, yaşadığı ildeki insanların daha fazla gelir elde edebilmesi için bir proje geliştiriyor.
Yetkili bu amaçla,

I. Tarımsal gelişmelere yönelik eğitimlerin düzenlemesi
II. Tarımsal sulama imkânlarının geliştirilmesi
III. Yeni pazar imkâlarının oluşturulması
uygulamalarından hangilerini yapmalıdır?

A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I, II ve III

Cevap: D

3. Ormancılık, ülkemiz ekonomisi için önemli bir ekonomik faaliyettir. Ormanlar insanların temel ihtiyaçlarını karşılayan birçok ürünün kaynağıdır.
Buna göre aşağıda verilenlerden hangisinin üretiminde ormanlardan yararlanılmaz?

Cevap: B

4. • Yenilenemez enerji kaynakları olan kömür, petrol, doğal gaz dünyada sınırlı miktarda bulunmaktadır. Günümüzdeki hızıyla kullanılmaya devam edildiği müddetçe yakın bir gelecekte bu kaynakların tükenebileceği öngörülmektedir. Bu kaynakların aşırı miktarda kullanılması, hava kirliliğini her geçen gün artırmaktadır.
• Yenilenebilir enerji kaynakları olan Güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, hidroelektrik ve jeotermal enerji kaynakları, kullanıldığında yeniden oluşturulabilir. Bu kaynakların kullanımının yaygınlaştırılması yenilenemez enerji kaynaklarına olan ihtiyacın azalmasına neden olacaktır. Bu durum hava kirliliğini her geçen gün azaltacaktır.
Verilen bilgilerden yararlanarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?

A) Hava kirliliğini önlemek için yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı yaygınlaştırılmalıdır.
B) Yenilenebilir enerji kaynakları çevreyi yenilenemez enerji kaynaklarından daha fazla kirletmektedir.
C) Güneş enerjisi ve rüzgâr enerjisi dünyada sınırlı miktarda bulunmaktadır.
D) Yeryüzündeki tüm enerjinin kaynağı Güneş’tir.

Cevap: A

5. Halil Bey, zeytinyağı üretimi için Aydın’da yatırım yapmayı düşünmektedir.
Buna göre Halil Bey bu düşüncesinde aşağıdakilerden hangisini öncelikle göz önünde bulundurmuştur?

A) Ulaşımın kolaylığı
B) Enerji kaynağına yakınlık
C) Ham maddeye yakınlık
D) İş gücünün temin edilmesi

Cevap: C

6. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 205. Sayfa Cevapları

6. Bitkiler kendi besinlerini üretirken havadaki karbondioksidi kullanarak havaya oksijen verirler. Bu nedenle ormanlar dünyanın oksijen kaynağı olarak nitelendirilebilir. Ormanlık alanlar insanların hatalı davranışları sonucu her geçen gün küçülmektedir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi hatalı insan davranışlarından biri değildir?

A) Piknik yapıldıktan sonra piknik ateşinin söndürülmemesi
B) Tarım alanı açmak için ormanların kesilmesi
C) Ormanlık alanlara kırık cam parçaları bırakılması
D) Kendiliğinden yıkılmış ağaçların odun olarak kullanılması

Cevap: D

7. Aşağıda verilenlerden hangisi doğal kaynaklara örnek olamaz?

A) Kara yolu
B) Maden
C) Su
D) Toprak

Cevap: A

8. Aşağıda ülkemiz kaynakları kullanılarak yapılan üretim faaliyetlerinden bazıları verilmiştir.
• Ayçiçeği kullanılarak yağ elde edilmesi
• Antalya’da yaz aylarında turizm yapılması
• Elektrik kablosu üretimi
Buna göre yukarıda verilenlerle seçenekler eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır?

A) Maden
B) Orman
C) Su
D) Toprak

Cevap: B

9. Devletimizin mali kaynaklarından biri vergidir. Devletimiz topladığı vergilerle vatandaşlarına çeşitli hizmetler sunar. Bilinçli her vatandaş vergisini zamanında öder. Bunu yapmak her vatandaşın görevi ve sorumluluğudur.
Verilen paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Bilinçli bir vatandaşın vergisini zamanında ödediği
B) Vergi sayesinde devletin yatırım yapabildiği
C) Vergi vermenin önemi
D) Verginin herkesten eşit olarak alındığı

Cevap: D

10. Yer şekilleri, iklim, su kaynakları gibi doğal faktörler; nüfus ve ulaşım gibi beşerî faktörler ülkemizde bir yere yatırım yapılmasında belirleyici olan özelliklerdir.
Bir yatırımcı nüfusun fazla olduğu yerlerde yaşayan insanların et ve yumurta ihtiyacını karşılamak için kümes hayvancılığı yapmak istemektedir.
Bu yatırımcının aşağıdaki illerden hangisine yakın bir yerde tesisini kurması daha uygundur?

A) Bursa
B) Gümüşhane
C) Hakkari
D) Muğla

Cevap: A

H. Aşağıda verilen soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Ülkemizin kaynakları ile ülkemizde yapılan ekonomik faaliyetler arasında nasıl bir ilişki olduğunu açıklayınız.

Cevap: Kaynaklar ile ekonomik faaliyetlerin yapıldığı yerler coğrafi olarak birbirine yakın yerlerdir. Ulaşımın kolay olduğu yerler tercih edilmektedir.

2. Çevre kirliliğini azaltmada yenilenebilir enerji kaynaklarının katkılarını belirtiniz.

Cevap: Yenilenebilir enerji kaynakları doğaya çok az zarar vermektedir. Örneğin elektrik enerjisi ile çalışan bir otomobilin egzoz gazı olmayacağı için havayı kirletmeyecektir. Rüzgar enerjisi ile üretilen elektrik doğaya az zarar verecektir. Tüm yenilenebilir enerji kaynakları hem tükenmez hem de çevreyi korur.

3. Bir yerde yatırım ve pazarlama yapmak için hangi coğrafi özelliklere dikkat edilmesi gerektiğini ifade ediniz.

Cevap: İklimine, yeryüzü şekillerine, ulaşım kolaylığına, yer altı kaynaklarına, yer üstü kaynaklarına bakılır.

4. Vatandaşlık sorumluluğu olarak vergi vermenin niçin önemli olduğunu açıklayınız.

Cevap: Vergi Vermenin Önemi

5. Nitelikli insan gücünün ülkemiz ekonomisine katkılarını belirtiniz.

Cevap: Nitelikli insanların fazla olması o ülkenin kalkınmasına doğrudan etki etmektedir.Girişimci, yenilikçi, cesur, zeki insanların fazla olması ülkemizin zenginliğine katkı yapacaktır. Onların sayısı artınca yeni ve ekonomik değeri fazla ürünler ve hizmetler olacaktır.

6. Bireyin meslek seçimini etkileyen unsurların neler olduğunu ifade ediniz.

Cevap:

Fiziksel özellikler

Toplumda mesleğe olan talep

Ailenin beklentisi

İstek ve hayaller

İlgi ve yetenekler

Akraba ve arkadaşların etkisi

Ülkenin ekonomik durumu

Ailenin ekonomik durumu

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Anadol Yayınları 198-199-200-201-202-203-204-205. Sayfa Cevapları ile ilgili fikir, düşünce ve önerilerinizi aşağıda bulunan yorum kısmından yazabilirsiniz. Dilerseniz sosyal medyada da paylaşıp bize katkı verebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Monarşilerde demokrasinin temel ilkelerinden hangileri yer almaz? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


19 Nisan 2022, 22:04

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3716

Bravo gerçekten çok iyi cevaplar var.

08 Nisan 2024, 21:14

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3716

Çok güzel

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.