03 Aralık 2021, 09:56
Mehmet Akif
Yönetici

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 234-235-236-237-238-239 Cevapları Anadol Yayınları


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 234, 235, 236, 237, 238, 239. Sayfa Cevapları Anadol Yayıncılık

6. Ünite Değerlendirme Çalışmaları Etkinlik Cevapları


6. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 234. Sayfa Cevapları

A. Aşağıdaki soruları, karışık şekilde verilen harfleri bir araya getirerek cevaplayınız.

1. Halkın kendi kendini yönetmesine ne denir?

Cevap: Demokrasi2. Benzer siyasi görüşleri paylaşan kişilerin bir ülkenin yönetiminde söz sahibi olmak üzere oluşturdukları örgütlenmeye ne denir?

Cevap: Siyasi parti

3. İnsanlar arasında iletişimi sağlayan radyo, televizyon, gazete ve Genel Ağ gibi basın yayın organlarının tümüne ne denir?Cevap: Medya

4. Egemenliğin millete ait olduğu yönetim şekline ne denir?

Cevap: Cumhuriyet

5. Ülkemizde on sekiz yaşına giren her vatandaşın yerine getirmesi gereken vatandaşlık sorumluluğu nedir?Cevap: Oy kullanmak

6. 15 Temmuz darbe girişiminin engellenmesinde son derece etkili olmuş ve darbeye karşı direnişin temsilî hâline gelmiş kişinin adı nedir?

Cevap: Ömer Halisdemir

7. Farklı düşüncelere sahip olan insanların düşüncelerini özgürce ifade edebilmesi ve yönetimde temsil edilmesine ne denir?Cevap: Çoğulculuk

6. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 235. Sayfa Cevapları

B. Aşağıdaki dallanmış ağaç etkinliğinde okuduğunuz ifade doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yönünde ilerleyiniz. Buna göre aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Etkinliği hatasız tamamlayan öğrenci kaçıncı çıkışa ulaşır?

sosyal anadol 235.sayfaCevap: 3. çıkışa ulaşır.

2. Hangi kutucuklardaki ifadeler doğrudur?

Cevap: 1,3, 5 ve 6. kutucuklardaki ifadeler doğrudur.

3. Hangi kutucuklardaki ifadeler yanlıştır? Yanlış olan ifadelerin doğrularını defterinize yazınız.Cevap: 2, 4 ve 7. kutucuklardaki ifadeler yanlıştır. İfadelerin doğru biçimlerine örnekler aşağıda verilmiştir.

Yanlış Olan İfadelerin Doğrusu:

Oligarşi yönetim biçiminde halkın yönetimde söz hakkı yoktur.

Ülkemizde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, sağlıklı ve 20 yaşına giren her erkek askerlik görevini yerine getirmekle yükümlüdür.

Monarşi yönetim biçiminde yöneticiler halka karşı sorumlu değildir.6. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 236. Sayfa Cevapları

C. Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını defterinize yazınız.

Cevap:

1. (Y) Demokrasinin olduğu ülkelerde bireyler sadece ülke yöneticilerinin belirlediği siyasi partiye oy verebilir.
2. (D) Ülkemizde kuvvetler ayrılığı ilkesi vardır.
3. (D) Ülkemizde yöneticiler ülke yönetimiyle ilgili karar alırken halkın istek ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurur.
4. (D) Demokrasi, toplumsal hayatın vazgeçilmez bir unsurudur.
5. (D) Ülkemizde bireylerin hak ve sorumlulukları anayasal güvence altındadır.
6. (Y) Monarşi, demokrasinin temel ilkeleri göz önünde bulundurulduğunda en uygun yönetim şeklidir.
7. (D) Türk tarihinde, kadınlar toplumsal hayatın önemli bir parçası olmuştur.
8. (Y) Toplumda kimseye pozitif ayrımcılık yapılmamalıdır.

Ç. Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları, kutucuklarda verilen ifadelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız. İfadelere uygun ekler getirebilirsiniz.1. hukuk, 2. kuvvetler birliği, 3. kamuoyu, 4. seçim, 5. yaşama, 6. ayrımcılık, 7. özgür, 8. pozitif ayrımcılık

Cevap:

1. Demokrasilerde hukuk üstünlüğü ilkesi vardır.
2. Yasama, yürütme ve yargı güçlerinin tek kişide toplanması kuvvetler birliği olarak adlandırılır.
3. Toplumu ilgilendiren herhangi bir konu hakkında halkın benimsediği ortak görüşe kamuoyu adı verilir.
4. Demokrasinin olduğu ülkelerde belli aralıklarla seçim yapılarak ülkeyi yönetecek kişiler halk tarafından belirlenir.
5. Ülkemizde herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.
6. Bireyler cinsiyetlerinden dolayı ayrımcılığa uğramamalı, kadın ve erkek her bireyin eşit haklara sahip olduğu unutulmamalıdır.
7. Demokrasilerde insanlar düşüncelerini özgürce ifade edebilirler.
8. Toplumsal yaşamda iş, meslek edinme, yönetme gibi alanlarda kadınlara, çocuklara, engellilere ayrıcalık tanımaya pozitif ayrımcılık adı verilir.

6. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 237. Sayfa Cevapları

D. Aşağıdaki kavram haritasındaki numaralandırılmış kutucukları, verilen kavramlardan uygun olanıyla tamamlayınız.Cevap:

yönetim şekli harita

E. Ülkemizde yasama, yürütme ve yargı güçlerini kullanma yetkilerinin anayasamıza göre hangi kişiye veya kuruma verildiğini yazınız. Bunların kendine has yetki ve sorumluluklarının neler olduğunu belirtiniz.

YASAMA

Kullanma yetkisinin ait olduğu kişi veya kurum

Cevap: TBMM

Kişi veya kurumun yetki ve sorumlulukları

Cevap: Yasa çıkartma, denetleme, düzeltme ve iptal etme

YÜRÜTME

Kullanma yetkisinin ait olduğu kişi veya kurum

Cevap: Cumhurbaşkanı

Kişi veya kurumun yetki ve sorumlulukları

Cevap: Cumhurbaşkanı, Devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eder; Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını temin eder.

YARGI

Kullanma yetkisinin ait olduğu kişi veya kurum

Cevap: Bağımsız Mahkemeler

Kişi veya kurumun yetki ve sorumlulukları

Cevap: Hâkim ve savcılar anayasa ve yasalarla yargılama yaparlar.

6. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 238. Sayfa Cevapları

F. Siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, medya ve bireylerin (kamuoyu) yönetimin karar alma sürecine nasıl etki edebileceğini aşağıda verilen noktalı yerlere yazınız.

Siyasi Partiler

Cevap: Yapacakları icraatları anlatarak halktan oy isterler. 

Sivil Toplum Kuruluşları

Cevap: Toplumun isteklerini dile getirip, kamuoyu yaratırlar.

Medya

Cevap: Siyasi partiler hakkında bilgi verip, onların temsilcilerinin vaatlerini ve devleti nasıl yönetecekleri hakkındaki tüm konuları halka ulaştırırlar.

Bireyler (Kamuoyu)

Cevap: Seçimlerde oy kullanarak kendilerini yönetmesini istediği adaylara oy verirler.

G. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. I. Kişi egemenliği
II. Eşitlik
III. Siyasi partiler
IV. Ayrımcılık

Verilenlerden hangileri demokrasinin temel ilkeleri arasında yer alır?

A) I ve II
B) II ve III
C) I ve IV
D) III ve IV

Cevap: B

2. Anayasamızın 42. maddesinde eğitim ve öğrenim hakkı ile ilgili özellikler belirtilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden biridir?
A) Kimse eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz.
B) Eğitim ve öğrenim sadece kızlar için zorunludur.
C) Eğitim ve öğrenim devlet okullarında ücretli olarak yapılır.
D) Her birey kendi ana dilinde eğitim ve öğrenim hizmeti alır.

Cevap: A

3. Demokrasi bireyler için bir yaşam biçimidir. Bireyler toplumsal hayatın her anında demokrasiye uygun hareket etmelidir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi demokrasiye uygun bir davranış değildir?
A) Bir vatandaşın otobüse binerken sıraya girmesi
B) Bir öğrencinin arkadaşlarının oylarıyla sınıf başkanı seçilmesi
C) Bir öğrencinin düşüncelerinden ötürü arkadaşıyla alay etmesi
D) Bir vatandaşın yetkili kuruma dilekçe yazarak sorununa çözüm araması

Cevap: C

4. Millî egemenlik, hürriyet ve adalet anlayışları aşağıda verilen yönetim şekillerinden hangisinde daha kolay uygulanabilir?
A) Cumhuriyet
B) Monarşi
C) Oligarşi
D) Teokrasi

Cevap: A

6. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 239. Sayfa Cevapları

5. Pınar ve annesi, ikamet ettikleri yerden şehir merkezine ulaşmak için belediyenin toplu taşıma araçlarını kullanmaktadırlar. Ancak belediye otobüslerinin sefer sayısı az olduğu için şehir merkezine ulaşmakta sıkıntı yaşamaktadırlar. Pınar ve annesi, belediyenin Genel Ağ adresinden istek ve görüşlerini belediye yetkililerine iletmişler, mahalledeki komşularının da bunu yapmasını sağlamışlardır. Bunun üzerine belediye, otobüslerin sefer sayısını artırmıştır.
Verilen bilgilere göre Pınar ve annesi, yönetimin karar alma sürecine aşağıdakilerden hangisini kullanarak etki etmişlerdir?
A) Siyasi partiler
B) Medya
C) Sivil toplum kuruluşları
D) Kamuoyu oluşturma

Cevap: D

6. 17 Şubat 1926 yılında Türk Medeni Kanunu kabul edildi. Bu kanuna göre resmî nikâh zorunlu hâle getirildi. Erkeklere tanındığı gibi kadınlara da boşanma hakkı tanındı. Miras konusunda kadın ve erkek eşit hâle geldi. Yukarıda verilen bilgiler değerlendirildiğinde Türk Medeni Kanunu’yla kadınların;
I. Sosyal
II. Ekonomik
III. Siyasal
alanlardan hangilerinde hak kazandığı söylenebilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Cevap: B

7. Aşağıda verilen kişi ya da kurumlardan hangisi yürütme görevini yerine getirir?
A) Bağımsız mahkemeler
B) Cumhurbaşkanı
C) Milletvekilleri
D) TBMM

Cevap: B

8. Sosyal Bilgiler Öğretmeni Ahmet Bey, öğrencilerine aşağıdaki bilgileri vermiştir.
“Temel hak ve özgürlükleri korumak devletin asli görevlerinden biridir. Demokrasiyle yönetilen ülkelerde vatandaşların sahip olduğu temel hak ve özgürlükler anayasa ile güvence altına alınmıştır. Bu sayede toplumda yaşayan bireyler kendilerini daha güvende hisse- deler ve huzur içinde yaşamlarını sürdürürler. Bununla birlikte temel hak ve özgürlükler ülkenin bütünlüğünün, toplumun güvenliğinin ve sağlığının korunması amacıyla kanunda belirtilen esaslara göre sınırlandırılabilir.” Buna göre Ahmet Bey’in verdiği bilgilerden yararlanarak
I. Temel hak ve özgürlüklerin anayasal güvence altında olduğuna
II. Temel hak ve özgürlüklerin gerekli durumlarda sınırlandırılabileceğine
III. Temel hak ve özgürlükleri sınırlandırırken kanunların göz ardı edilemeyeceğine
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

Cevap: D

G. Aşağıda verilen soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Millî egemenlik ilkesinin demokrasi için önemini belirtiniz.

Cevap: Demokrasi çoğulculuk, eşitlik, adalet, demektir. Bu nedenle halkın kendi kendini yönetmesi ve seçimlerde oy kullanması milli egemenliğin tecellisi demektir.

2. Ülkemizde yasama, yürütme ve yargı güçleri arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

Cevap: Ülkemizde bu kurumlar arasında kuvvetler ayrılığı vardır. Uyum içinde çalışırlar fakat hepsinin yetki alanları farklıdır.

3. Yönetimin karar alma sürecinde kamuoyu oluşturmanın önemini ifade ediniz.

Cevap: Kamuoyu oluşturmak bir yerde birlik ve beraberliğin sağlanması anlamına da gelmektedir. Bu nedenle yönetim karar alırken halkın da buna ikna olması ve benimsemesi önemlidir.

4. 15 Temmuz darbe girişiminin demokrasi açısından nasıl bir tehdit oluşturduğunu belirtiniz.

Cevap: Demokrasimize kast edilmiştir. Şayet darbe başarılı olsaydı milli egemenlikten bahsedilemezdi. Monarşi ya da oligarşi tarzında bir yönetim olabilirdi. Fakat ülkemiz ve halkımız demokrasiye çok bağlılar. Bu nedenle insanlar canlarını verdi amam demokrasiden vazgeçmedi.

5. Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak görev ve sorumluluklarımızı açıklayınız.

Cevap:

Yasalara ve anayasaya uymak.

Askere gitmek.

Vergi vermek

Seçme ve seçilme hakkını kullanmak.

6. Orta Asya Türk devletlerinde kadının toplumsal hayattaki yerini ve önemini ifade ediniz.

Cevap: Kadınlar yönetimde ve sosyal hayatta oldukça önemli bir yere sahipti. Hakandan sonra gelir ve Hatun unvanını alırdı. Kararlarda kadınlara danışılır, onların fikirlerine büyük önem verilirdi. Kadınlara eziyet edilmezdi. Her zaman kadına değer verilirdi.

 

Bir önceki yazımız olan Monarşilerde demokrasinin temel ilkelerinden hangileri yer almaz? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


08 Mayıs 2022, 14:42

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3725

Çok beğendim gerçekten iyi cevaplar verilmiş.

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.