20 Aralık 2021, 09:45
Mehmet Akif
Yönetici

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 144’ten 148’e Kadar Sayfa Cevapları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 144, 145, 146, 147, 148 Cevapları MEB Yayınları

Üretim Ve Yönetimin Temeli Toprak Metni Cevapları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 144. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Toprak insan hayatında neden önemlidir? Tartışınız.

Cevap: Toprak çok eski zamanlardan beri insanların besin kaynağı olmuştur. Tarımsal faaliyetler toprakta olur. Her türlü meyve sebze, tahıl ürünleri toprakta yetişir. Toprak olmaz ise insanların beslenme problemleri ortaya çıkar.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 145. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Çayönü yerleşmesinde yaşayan insanlar, günümüzden yaklaşık kaç bin yıl önce yaşamıştır? Yazınız.

Cevap: M.Ö 7250-6250 yılları arasında yaşamışlardır. Bu da yaklaşık 9000-10000 yıl önce yaşadıklarını göstermektedir.Çayönü’nde yaşayan insanlar üretim yaparken hangi tarım aletlerini kullanmış olabilir? Yazınız.

Cevap: Ağaçlardan yapılmış kürek , kazma ve tırmık kullanmışlardır.

Toprağın yönetim ve denetim altına alınması niçin önemlidir? Açıklayınız.Cevap: Toprak yönetim ve denetimi insanların yaşamsal faaliyetlerinin başında gelen beslenme açısından önemlidir. Toprak yönetilmez ve denetlenmez ise yok olur. İnsanlar sürekli doğayı tahrip ederek binalar yapar, toprağı kirletir, ekilemez ve dikilemez hale getirirler. Bunlar ise insanların yok olmasına neden olur.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 146. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Sefere sebepsiz katılmayan tımar sahiplerinin tımarlarının ellerinden alınmasındaki amaç nedir? Açıklayınız.

Cevap: Amaç disiplini sağlamaktı. Toprağın sahibi devlet olduğu için devletin kurallarına da uymak gerekirdi. Osmanlı Devleti’nin bu kadar büyük topraklara hakim olmasında tımar sisteminin etkisi çoktur. Sefer her şeyden önemliydi. Böyle bir zamanda elini taşın altına sokmayan tımar sahiplerinin tımarları elinden alınarak aslında gelir kaynağı kesilmiş oluyordu.

Osmanlı Devleti’nin toprağı üç yıl üst üste ekmeyen çiftçiye ceza uygulamasının amacı nedir? Açıklayınız.Cevap: Osmanlı Devleti’nde toprak ekiminde devamlılık asıldır. Toprağın ekilmemesi daha az asker ve gelir demektir. Bu nedenle ceza uygulanmaktaydı.

Osmanlı Devleti Dönemi’nde yaşayan bir yönetici olsaydınız üretimde sürekliliği sağlamak için hangi planlamaları yapardınız? İlgili alana yazınız.

Cevap: Bunun için toprakların devamlı ekilmesi ve denetlenmesi için bugünkü bakanlık gibi bir sitem kurardım.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 147. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Tımar sistemindeki bozulmalar üretimi nasıl etkilemiştir? Siz olsaydınız tımar sistemi yerine nasıl bir üretim ve yönetim politikası geliştirirdiniz?Cevap: Üretimi olumsuz etkilemiştir. Üretim azalmış ve nüfusun ihtiyacı olan tarım ürünleri için başka yollar aranmaya başlamıştır. Ben olsam tarım politikasını yeniden düzenler tarım alanlarını sahiplendirme yoluna giderdim.

Mustafa Kemal Atatürk, neden millî ekonominin temelini ziraat (tarım) olarak görmektedir? Açıklayınız.

Cevap: Tarım her zaman çok önemli olmuştur. İnsanların mutlaka beslenmesi gerekir. Bunun da en önemli yolu tarımdan geçmektedir. Tarımsal faaliyetlerin artması ekonominin güçlenmesi anlamına gelir. Başka ülkelere ihraç edilir ve yurt içine yeterli tarım ürünü verilirse ekonomide güçlenme yaşanır.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 148. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Aşağıda Türkiye’de tarımı destekleyen bazı kurum ve kuruluşlar verilmiştir. Bu kurum ve kuruluşların amaçlarının ne olduğunu araştırarak ilgili alanlara yazınız.Cevap:

TİGEM’in faaliyet konuları

a) Ülkenin bitkisel ve hayvansal üretimini artırmak, çeşitlendirmek ve ürün kalitesini iyileştirmek amacıyla yetiştirdiği tohumluk, fidan, fide ve benzeri mallar ile ürettiği damızlık hayvan ve spermaları yetiştiricilere intikal ettirir.

b) İşletmelerde elde edilecek hayvansal ve bitkisel ürünlerle birlikte, çiftçilerden alacağı ürünleri kıymetlendirmek için tesisler kurar, kurdurur, kurulanlara iştirak eder.c) Bitkisel ve hayvansal üretim, yetiştirme, ıslah konularında araştırmalar yapar, yaptırır ve gerektiğinde diğer ıslah ve araştırma kuruluşları ile işbirliği yapar.

d) Ürettiği her türlü ürün ve hizmet konuları ile ilgili olarak çevre çiftçisi ve çiftçi örgütleri ile üretim amaçlı işbirliğine girer.

e) Amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu her türlü mal ve hizmeti yurt içi ve yurt dışından temin eder.

f) Yurt içi ve yurt dışındaki kişi ve kuruluşlarla işbirliği yaparak her türlü mal ve hizmeti temin eder, bunları pazara hazırlayarak iç ve dış pazarlarda değerlendirir.g) Üretim ve işletme faaliyetlerinde bulunmak ve tesislerini kurmak üzere özel ve tüzel kişilerden yer kiralar, kiraya verir.

h) İşletme ünitelerinde zaman içinde fonksiyonunu yitirmiş kümes, ahır, depo, sundurma ve benzeri binaların yıpranmaya terk edilmemesi ve ekonomiye kazandırılması için, işletme bütünlüğüne zarar vermemek kaydıyla özel veya tüzel kişilere kiraya verir.
i) Faaliyet konuları ile ilgili üretim ve işletme tesisleri kurmak üzere yurt içi ve yurt dışı özel ve tüzel kişi ve firmalarla işbirliği yapar, ortaklık kurar ve faaliyete geçmesini sağlar.

j) Yurt içi ve yurt dışı firmalarla patent, lisans, teknik beceri ve benzeri anlaşmaları yapar, bilgi ve teknolojiyi mer’i mevzuata göre satar ve satın alır.

k) İşletme yönetimi, proje araştırma, fizibilite ve benzeri mühendislik hizmetlerini yapar ve yaptırır.l) Çalışma konuları ile ilgili beceri kazandırma seminerleri ve kurslar düzenler veya düzenletir.

Tarım ve Orman Bakanlığının görev ve yetkileri 

Bitkisel ve hayvansal üretim ile su ürünleri üretiminin geliştirilmesi, tarım sektörünün geliştirilmesi ve tarım politikalarının oluşturulmasına yönelik araştırmalar yapmak.
Gıda üretimi, güvenliği ve güvenirliği, kırsal kalkınma, toprak, su kaynakları ve biyoçeşitliliğin korunması ile verimli kullanılmasını sağlamak.
Çiftçinin örgütlenmesi ve bilinçlendirilmesi, tarımsal desteklemelerin etkin bir şekilde yönetilmesi, tarımsal piyasaların düzenlenmesi gibi ana faaliyet konularının gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak; tarım ve hayvancılığa yönelik genel politikaların belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak, uygulanmasını izlemek ve denetlemek.
Ormanların korunması, geliştirilmesi, işletilmesi, ıslahı ve bakımı, çölleşme ve erozyonla mücadele, ağaçlandırma ve ormanla ilgili mera ıslahı konularında politikalar oluşturulması amacıyla çalışmalar yapmak.
Tabiatın korunmasına yönelik politikalar geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yapmak, korunan alanların tespiti, milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, sulak alanlar ve biyolojik çeşitlilik ile av ve yaban hayatının korunması, yönetimi, geliştirilmesi, işletilmesi ve işlettirilmesini sağlamak.
Su kaynaklarının korunmasına ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasına dair politikaların oluşturulması amacıyla çalışmalar yapmak, ulusal su yönetimini koordine etmek.
Bakanlığın faaliyet alanına giren konularda uluslararası çalışmaların izlenmesi ve bunlara katkıda bulunulması amacıyla ulusal düzeyde yapılan hazırlıkları ilgili kuruluşlarla işbirliği hâlinde yürütmek.
Kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri yapmak.

Türkiye Tarım Kredi KooperatifleriTürkiye’de 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri kanunu hükümlerinden faydalanmak üzere, üreticilerin aralarında ekonomik menfaatlerini korumak ve özellikle meslek ve geçimleriyle ilgili ihtiyaçlarını sağlamak amacıyla karşılıklı yardım ilkesine dayanarak kurdukları, tüzel kişiliği olan değiştir ortaklı, değişir sermayeli çiftçi kuruluşudur

Bir önceki yazımız olan 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 34-35. Sayfa Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


04 Mart 2022, 18:44

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3176

çok teşekkür ederim verdiğiniz konuları ve bilgileri çok beğendim

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.