16 Aralık 2021, 21:10
Mehmet Akif
Yönetici

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 48’den 63’e Kadar Sayfa Cevapları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 Cevapları MEB Yayınları

Osmanlı Fetih Siyaseti Metni Cevapları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 49. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Osmanlı Devleti, gaza anlayışıyla fetihlerini hangi yöne doğru yapmalıdır? Açıklayınız.

Cevap: Hristiyanların olduğu yerlere yani batıya doğru seferler yapmalıdır. Bizans İmparatorluğuna doğru yapmalıdır. Çünkü gaza anlayışı Müslüman olmayanlara karşı yapılır.

Osmanlı Devleti’nin Bizans ile komşu olmasının devletin büyümesinde ne gibi katkıları olmuştur? Açıklayınız.Cevap: Bizans’a akınlar yapıp devleti yaralamıştır. O dönemde Bizans’ın da gücü eskisi kadar değildi. Gaza anlayışı ile hareket etmesi ve aldığı yerlerde adaletle hükmetmesi o halklarında memnuniyetini kazanmasına vesile olmuştur.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 50. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Orhan Gazi’nin İznik’i alır almaz orada medrese kurması neyin göstergesidir? Yazınız.

Cevap: Orada kalıcı olmak istemesi, oraya Türk İslam kültürünün hakim olmasını sağlamak amacı ile medrese kurmuştur. Medrese olan yere civar illerden de öğrencilerin gelecek olması orayı canlandıracak ve kalıcı Türk yurdu haline getirecektir.Rumeli’ye geçmek Osmanlı Devleti için neden önemlidir? Yazınız.

Cevap: Osmanlı Devleti böylece daha kolay ilerleyecek ve Rumeli’de Türk yurdu olacaktı. Avrupa’ya açılmak ve yeni fetihler yapmak Rumeli’ye hakim olmaktan geçiyordu.

Osmanlı Devleti’nin başkenti Bursa’dan Edirne’ye taşımasının sebepleri neler olabilir? Tartışınız.

Cevap:Bizans’a yakın olması ve yapılacak olan fetihler için iyi bir üs olması.

Rumeli’nin kalıcı olarak Türk yurdu olmasını istemek.

Askerlerin yapılacak fetihlerde daha az yorulması.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 51. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Abbasi Halifesi, Yıldırım Bayezid’e niçin Rum Diyarının Sultanı unvanını vermiştir? Yazınız.Cevap: İstanbul kuşatmasını fırsat bilen Haçlılar Niğbolu Kalesi’ne saldırınca Yıldırım
Bayezid, İstanbul kuşatmasını kaldırarak Niğbolu’ya sefer düzenledi. Niğbolu Savaşı’nı Yıldırım Bayezid kazandı. Böylece Türklerin Balkanlardan atılamayacağı bir kez daha ispatlandı. Zaferden dolayı Abbasi Halifesi, Yıldırım Bayezid’e “Rum Diyarının Sultanı” unvanını verdi

Niğbolu Zaferi ile Osmanlı Devleti’nin İslam dünyasında itibar kazanması arasındaki ilişkiyi yazınız.

Cevap: Türklerin Balkanlarda kalıcı olduğu ispatlanmış oldu. Müslümanların Hristiyanlara karşı kazandığı bu zafer Müslümanların güçlü olduğunu ve özgüvenlerinin yerine gelmesine neden olmuştur.

Osmanlı Devleti’nin Fetret Devri’ne girme sebepleri nelerdir? Yazınız.Cevap: Ankara Savaşı’nın kaybedilmesinden sonra devlet başsız kaldı. Şehzadeler taht kavgasına düştüler ve bu kavga çok uzun sürdü. Bu döneme fetret devri yani bunalım devri denmesi bu sebepledir.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 52. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Timur’un Ankara Savaşı’ndan sonra beyliklere topraklarını geri vermesinin amacı nedir? Tartışınız.

Cevap: Anadolu’da Türk siyasi birliğinin bozulmasını hedeflediği için bu toprakları beyliklere verdi. Osmanlının güçlenip tek ve büyük bir devlet olmasını engellemek istedi.

11 yıl süren Fetret Devri’nde Osmanlı Devleti’nin yıkılmama sebepleri nelerdir? Tartışınız.Cevap:

Tımar sistemi ve iskan politikasının sağlam olması.

O zamanlarda Bizans eski gücünde değildi ve iç karışıklıklar vardı.

Anadolu’daki beyliklerin henüz güçlenememiş olması.
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 53. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

İstanbul’un fethinin nedenlerinin hangi alanla ilgili olduğunu aşağıdaki tabloya işaretleyiniz.

Cevap:

sosyal bilgiler 53.sayfa


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 56. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Bir çağın kapanıp yeni bir çağın açılması için dünya genelinde değişikliğe yol açacak bir olayın olması gerekmektedir.İstanbul’un fethinin sonuçlarından hangileri Orta Çağ’ın kapanıp Yeni Çağ’ın açılmasına neden olmuştur? Açıklayınız.

Cevap:

Ticaret yollarının Osmanlı Devleti’nin eline geçmesi ile Avrupa devletleri yeni ticaret yolları aramaya başladı. Bu durum coğrafi keşiflerin başlamasında etkili oldu.

Kale ve surların top gülleleriyle yıkılacağı anlaşıldı. Bu durum Avrupa’da derebeylik rejiminin gücünü kaybetmesine neden oldu.İstanbul’daki bilgin ve sanatçılar İtalya’ya giderek Rönesans Dönemi’nin başlamasına katkı sağladılar.

İstanbul’un fethinin sonuçlarının hangi alanla ilgili olduğunu aşağıdaki tabloya işaretleyiniz.

Cevap:

sosyal bilgiler 56.sayfa


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 57. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Şimdiye kadar bütün padişahlar batı yönüne seferler yaparken I. Selim neden doğuya seferler yapmıştır? Tartışınız.

Cevap: Çünkü Müslümanlar arsında ayrılık olmasını engellemek istedi. Doğuda güveni sağlayıp ondan sonra batıya yönelmeyi düşündü.

Mısır’ın fethinin sonuçlarının hangi alanla ilgili olduğunu aşağıdaki tabloya işaretleyiniz.

Cevap:

sosyal bilgiler 57. sayfa cevapları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 58. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Mohaç Savaşı’nın iki saat gibi kısa bir sürede kazanılmasının sebepleri sizce neler olabilir? Tartışınız.

Cevap: O zamanlarda Osmanlı Ordusunda bulunan topların mesafesi ve gücü en teknolojik silah olması bu savaşın kısa zamanda kazanılmasında önemli bir rol oynamıştır.

Belgrad’ın stratejik konumundan dolayı Osmanlı Devleti’ne katkıları neler olabilir? Tartışınız.

Cevap: Belgrad batı seferleri için üs haline gelmiştir. Ordunun dinlenmesi, barınması ve ihtiyaçlarını gidermesi ve sefer yapılacak yerlere yakın olması önemini arttırmıştır.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 59. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Aşağıdaki soruları tabloya bakarak cevaplayalım.

İki donanmanın da güçlerine baktığımızda hangi donanmanın gücü daha fazladır? Açıklayınız.

Cevap: Haçlıların donanması hem gemi hem top hem de asker sayısı olarak fazladır.

Osmanlı donanması sizce galip gelmiş midir? Galip geldiyse bunun sebepleri neler olabilir? Tartışınız.

Cevap: Evet kazanmıştır. Barbaros Hayrettin Paşa usta bir denizcidir. Uyguladığı taktikler ile Haçlıları yenmiştir.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 60. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Girit kuşatmasının 24 yıl sürmesinin sebebi ne olabilir? Açıklayınız.

Cevap: Girit Adası’nın güçlü savunma sitemi ve surlarının olması, Osmanlı Donanmasının yeteri kadar güçlü olmaması.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 61. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Aşağıdaki resmi inceleyiniz. Bu resimde Osmanlı toplumunun hangi özellikleri dikkatinizi çekti? Neden? Açıklayınız.

Cevap: Farklı dinden insanların barış içinde yaşamaları, farklı kültür ve milletten olan insanların yaşamaları, zanaat ve ticaretin yoğun olarak yapılması.

Osmanlı Devleti’nde uygulanan millet sistemini insan hakları, din ve vicdan hürriyeti açısından değerlendiriniz.

Cevap: Osmanlı Devleti’nde her türlü din ve inançtan insanlar barış huzur ve güven içinde yaşıyorlardı. Osmanlı tebası adını alan tek millet vardı. Devlet herkesin hakkını korurdu.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 63. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Gayrimüslimler genel olarak hangi ekonomik faaliyetle uğraşmışlardır?

Cevap: Kuyumculuk, fırıncılık, zanaat işleri ile uğraşırlar, ticaret işi ile meşgul olurlardı.

Osmanlı Devleti’nin istimâlet politikasının toplum yaşamına katkıları nelerdir?

Cevap: Osmanlı Devleti bu politikayla toplumun huzur barış ve refah içinde yaşamasına katkı sağlamıştır.

Osmanlı toplumunun bir arada huzur içinde yaşamasının nedenleri nelerdir?

Cevap: Osmanlı Devleti içinde farklı din ve inançların kendi dinlerine yaşamalarına izin verilmiş, kendi dinlerinde miras gibi konuların uygulanması sağlanmış, hak ve hukukları korumuş, devlet ayrım yapmadan onların tüm sorunlarını çözmeye çalışmıştır.

Aşağıda verilen fetihlerin Osmanlı Devleti’nin gelişmesine ne gibi katkıları olduğunu ilgili alanlara yazınız.

Cevap:

İznik’in Fethi: İznik alındıktan sonra imar edilerek kısa sürede Türk-İslam şehri hâline getirildi.
İlk Osmanlı medresesi açıldı.
Bursa’nın Fethi: Rumeli’ye akınların önü açıldı.
İstanbul’un Fethi: Osmanlı Devletinde toprak bütünlüğü sağlandı.
Belgrad’ın Fethi: Batıya yapılan akınlar için üs haline geldi.
Kıbrıs’ın Fethi: Akdenizin hakimiyeti sağlanarak güney topraklarının güvenliği sağlanmıştır.

Bir önceki yazımız olan 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 34-35. Sayfa Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


18 Ekim 2022, 14:29

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3716

Bütün soruların cevaplarını özenle hazırlamışsınız. Öğrencilere yardım ettiğiniz için çok teşekkür ederiz.

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.