26 Temmuz 2021, 19:19
Yuri
Yönetici

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayınları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61 Cevapları Ekoyay Yayınları

Osmanlı Devleti’nin Fetih Siyaseti Etkinlik Cevapları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 50. Sayfa Cevapları

– Devletlerin tarih boyunca ticaret yollarının geçtiği yollara hâkim olmak istemelerinin nedenleri neler olabilir?

CEVAP: Ticaret yolları, ticaret yapan her devletin kullanmak zorunda olduğu yollardı. Bir ticaret yoluna hakim olan devlet, o yolu kullanan kişileri denetleyebilir ve onlardan yolu kullandıkları için vergi alabilirdi. Ayrıca istediği gibi ticaret yapabileceği için zenginleşebilirdi. Bu durum devletlerin ticaret yollarının denetimini elde etmek istemesine neden olmuştur. Bir dönem boyunca kültür ve medeniyet tüccarlar aracılığıyla yayılmıştır. Yani ticaret yolu olan devlet dünya gelişmelerinden daha erken haberdar olmuş ve uyum sağlamıştır.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 51. Sayfa Cevapları

– Günümüzde gazi unvanı kimler için kullanılmaktadır? Neden?CEVAP: Günümüzde gazi unvanı Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup olup savaşa fiilen katılan veya devlet sınırlarını ve güvenliği sağlamaya çalışırken yaralanan, sakatlanan ve bu durumu raporla kesinleşen kişiler için kullanılmaktadır. Bu kişiler devleti ve halkı korumaya çalışırken bazı ruhsal ve fiziksel zorluklar çektiği için onlara bu unvan ve çeşitli haklar verilir. Böylece sonraki yaşamları kolaylaştırılmaya çalışılır. Çünkü fedakarlıkları için onlara teşekkür etmek gerekmektedir.

– Vezir, “Biz de rahatlığa heves ettik.” sözüyle ne demek istemiştir? Açıklayınız.

CEVAP: Osmanlı Devleti, Bursa halkına karşı hiçbir baskıda bulunmamış, onlara huzur ve rahatlık getirmiştir. Bunu gören devlet adamları Osmanlı’ya hisarı kolayca vermiştir. Çünkü onların yönetiminin doğruluğunu fark etmiş, bu yönetimin altına girmekte sakınca görmemişlerdir.
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 52. Sayfa Cevapları

– Osmanlı Devleti’nin gayrimüslimlere haklar vermesinin devlete siyasi, askerî ve ekonomik bakımdan ne gibi yararları olmuştur? Tartışınız.

CEVAP: Osmanlı Devleti gayrimüslimlere devlet yönetiminde ve orduda görev alma hakları tanımıştır. Böylece devletin ihtiyaç duyduğu önemli görevlerde insan yetiştirilmiştir. Bu durum ordunun ve yönetimin güçlenmesine neden olmuştur. Gayrimüslimlerin Müslümanlardan farklı bazı vergiler vermesi de ekonomiyi güçlendiren sebeplerden biridir. Ayrıca insan gücüne katkı sağlanarak ekonomi gelişmiştir.

ETKİNLİK ZAMANI

Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. Cevaplarınızı defterinize yazınız.1. Osmanlı Devleti, halkı kendi idaresine ısındırmak için neler yapmıştır?

CEVAP: Osmanlı Devleti, Hristiyanların haklarının iadesi, halka dinî serbestlik tanınması ve vergi muafiyeti sağlanmasını sağlamıştır.

2. Fethedilen yerlerde eski yönetimin uygulamaları neden hemen kaldırılmamıştır?

CEVAP: Eski yönetim uygulamaları Osmanlı sistemiyle uyumlu hâle getirilirdi. Böylece öteden beri baskı altındaki halk, bu uygulamalar sayesinde Osmanlı tebaasıyla uyum sağlar ve Osmanlılık kavramı etrafında birleşirdi.3. Günümüzde Balkanlar’da yaşayan milletlerin kültürel özelliklerini korumuş olmalarının sebebi nedir?

CEVAP: Osmanlı Devleti Balkanlar’da istimalet politikası uygulamıştır. Yani baskıcı olmamış, halkın değerlerine karışmamıştır. Bu durum Balkanlar’da yaşayan milletlerin kültürel özelliklerini korumasına neden olmuştur.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 53. Sayfa Cevapları

ETKİNLİK ZAMANI

Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. Cevaplarınızı defterinize yazınız.1. Fetih ve adalet arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

CEVAP: Fethedilen yerlerde adaletli olunduğunda insanlar serbestçe sosyal ve ekonomik faaliyetlerde bulunabilir. Bu durum üretimin artmasını ve zenginleşmeyi sağlar.

2. Yönetimin adaletli olmasının sonuçları neler olabilir? Açıklayınız.

CEVAP: Yönetimde adalet olduğunda herkesin devlete güveni tam olur. Bu durumda halk yöneticisine itaat ve sadakatle bağlanır. Kurallara değer verilir. Herkes adaletle yönetilmenin huzuruyla yaşar. Huzurlu bir toplum üretir. Böylece her alanda gelişim sağlanır.
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 55. Sayfa Cevapları

ETKİNLİK ZAMANI

II. Mehmet’in sözlerinden hareketle İstanbul’un fethinin sebeplerini tabloya yazınız.

CEVAP:

 • Siyasi ———–> Toprak bütünlüğünü sağlamak istemesi
 • Askerî ———-> Ordunun iki kıta arasındaki geçisini kolaylaştırmak istemesi
 • Ekonomik —–> Boğazların kontrolünü ve Karadeniz ticaretinin hakimiyetini sağlamak istemesi
 • Dinî ————-> Hz. Muhammed’in hadisine mazhar olmak istemesi

– Fetih için yapılan hazırlıklardan hangisi sizce daha önemlidir? Neden?CEVAP: Bence surları yıkabilecek topların yapılması daha önemlidir. Çünkü ne kadar hazırlık yapılırsa yapılsın surlar yıkılmadığı sürece fetih gerçekleşemezdi.

– II. Mehmet’in yerinde siz olsaydınız İstanbul’un fethi için başka hangi hazırlıkları yapardınız? Neden?

CEVAP: Ben olsaydım Bizans’ın yardım isteyebileceği tüm devletlerle anlaşma yapardım. Böylece yalnız kalmasını sağlardım.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 57. Sayfa Cevapları

– İstanbul’un fethinden sonra istimâlet politikası ve millet sistemi uygulanmış mıdır? Neden?CEVAP: İstanbul’un fethinden sonra istimâlet politikası uygulanmamış, iskân politikası uygulanmıştır. Çünkü istimâlet politikasında halka hoşgörülü olma, onları dinlerinde ve kültürlerinde serbest bırakma vardır. Ancak II. Mehmet, fetihten sonra Anadolu’dan Türk nüfusun İstanbul’a göçünü teşvik ederek şehrin Türkleşmesini sağlamıştır. Yani İstanbul halkını Türkleştirmek, İslamlaştırmak durumu varsa orada istimâlet politikasından söz edilemez.

ETKİNLİK ZAMANI

II. Mehmet’in 54. sayfadaki sözlerinden hareketle İstanbul’un fethinin sonuçlarını yazınız.

CEVAP:İstanbul’un Fethinin Sonuçları;

 • Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğü sağlanmıştır. (Anadolu ve Rumeli arasında)
 • Bizans İmparatorluğu yıkılmıştır.
 • Boğazların kontrolü Osmanlı Devleti’ne geçmiştir.
 • Karadeniz ticaretinin hakimiyeti sağlanmıştır. (İpek Yolu dahil)
 • İki kıta arasındaki geçiş kolaylaşmıştır.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 58. Sayfa Cevapları

– Yavuz Sultan Selim Mısır’ın fethi için izlediği siyaseti açıklayınız?

CEVAP: Yavuz Sultan Selim barışçıl bir siyaset izlemiştir. Dostluk girişimlerine rağmen Mümlükleri ikna edememiştir. Bu durumda sefer yapmaya karar vermiştir. Öncelikle Memlük sultanını yanıltarak onu hazırlıksız yakalamak istemiştir. Ancak daha sonra planı açığa çıkmış ve açıkça savaş ilanında bulunmuştur. Mercidabık Savaşı’nda Memlükleri yenmiştir. Ardından barış teklifinde bulunmuş, kabul olunmayınca da Sina Çölü’nü geçerek disiplinli bir orduyla karşı tarafın düzenini anlayarak, plan yaparak saldırmış, Ridaniye Savaşı’nı da kazanmıştır.

ETKİNLİK ZAMANI

İstanbul’un fethi ile Mısır Seferi’ni karşılaştırarak benzer ve farklı yönlerini yazınız.

CEVAP:

Benzerlikler: İki fetih de başarıyla sonuçlanmıştır. Bizanslılar da Mümlükler de başka devletlerle ittifak yaparak Osmanlı Devleti’ne karşı çıkmıştır. İkisi de fetih siyasetinin bir sonucudur. Fatih Bizans surlarını, Yavuz da Sina Çölü’nü zorluklara rağmen geçebilmiştir.

Farklılıklar: İstanbul’un fethi denizden, Mısır’ın fethi karadan yapılmıştır. Yavuz Memlük sultanına barış teklif etmiştir, ancak Fatih Bizans İmparatoruna böyle bir teklifte bulunmamıştır.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 59. Sayfa Cevapları

– Minyatürden hareketle Rodos Kuşatmasında Osmanlı ordusu hangi zorluklarla karşılaşmıştır?

CEVAP: Osmanlı ordusunu en fazla zorlayan şey adadaki kalenin savunmaya elverişli, son derece korunaklı bir kale olmasıdır. Kale havan topları ile çok zor biçimde yıkılabilmiştir.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 60. Sayfa Cevapları

ETKİNLİK ZAMANI

Mora, Trabzon, Arnavutluk, Bosna, Bağdat, Tebriz, Kırım, Eflak, Selanik, Sofya, Kıbrıs ve Sinop Osmanlı Devleti’nin fethettiği yerlerden bazılarıdır. Bu yerlerden birini seçiniz ve hakkında araştırma yapınız. Edindiğiniz bilgilerden yararlanarak şemayı doldurunuz.

CEVAP:

 • Fethedilen yer: Kırım
 • Fetheden padişah: Fatih Sultan Mehmet
 • Fethedildiği devlet: Cenevizliler
 • Fethedildiği tarih: 1475
 • Fethin sebepleri: Fatih’in Karadeniz’deki ticaret yoluna tamamen hakim olmak istemesi
 • Fetihte izlenen yöntem: Kırım Hanın yardım istemesi üzerine Fatih, Gedik Ahmet Paşa komutasında güçlü bir donanmayı, Kırım fethi için görevlendirdi.
 • Fethin sonuçları: Karadeniz Türk gölü haline gelmiştir. Kırım Hanlığı Osmanlı Devleti’ne bağlanmıştır. İpek Yolu’nun denetimi tamamen Osmanlı Devleti’nin eline geçmiştir. Ceneviz limanları Osmanlı’ya geçmiştir.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 61. Sayfa Cevapları

ETKİNLİK ZAMANI

Minyatürleri inceleyiniz. Soruların cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız.

1. Osmanlı askerlerinin hangi özellikleri daha çok ilginizi çekti? Neden?

CEVAP: Kıyafetleri ilgimi çekti. Çünkü kıyafetleri oldukça renkli görünüyor. Bir arada toplanan askerlerin kıyafetleri birbirine benzese de renkleri farklıdır.

2. Sağdaki minyatürde yaya askerler neden ön saflardadır? Yorumlayınız.

CEVAP: Bu askerler havan toplarını kullanmakla görevlendirilmiş olabilir. Çünkü bir fetihte önce surlar ve kaleler yıkılmalıdır. Bu durumda yaya askerler bu görevi üstlenirler.

3. Soldaki minyatürde kuşatma sırasında Osmanlı ordusu hangi zorluklarla karşılaşmıştır? Yorumlayınız.

CEVAP: Osmanlı ordusu kale surlarını geçmekte zorlanmışlardır. Çünkü minyatürde herhangi bir havan topu görünmemektedir. Askerlerin silahı da surları yıkmaya yeterli değildir.

4. Soldaki minyatürde askerler neden toprağı kazmaktadırlar?

CEVAP: Bu askerlerin amacı toprağı kazarak tüneller yapmaktır. Bu sayede kalenin surlarını yıkmak zorunda kalmadan içeriye girebilirler.

5. Minyatürlerde Osmanlı ordusunun hangi özelliği ön plana çıkarılmıştır?

CEVAP: Osmanlı ordusunun sınıflara ayrılması ön plana çıkarılmıştır. Bazı askerler top atmakta, bazı askerler atlı savaşmakta, bazıları tünel kazmakta, bazıları da padişahı korumaktadır.

6. Minyatürlerde tasvir edilen kişilerden hangileri padişahtır?

CEVAP: İki minyatürde de en süslü ata binen, en gösterişli kıyafeti giyen, etrafı askerler tarafından sarılan ve en büyük boyutlu çizilen kişi padişahtır.

Bir önceki yazımız olan 7. Sınıf Ekoyay Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı 67. Sayfa Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


06 Aralık 2022, 23:20

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3712

Süper cevaplar buradan bakarak derse hazırlandığım zaman öğretmenin her sorusuna cevap verebiliyorum cidden çok iyi sağ olll

21 Kasım 2023, 19:10

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3712

Herzaman bu siteden bakiyom çok güzel bilmediğim soruları ordan bakıyorum çok güzel ‘bayıldım!

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.