09 Ağustos 2021, 11:56
Yuri
Yönetici

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 93-94-95. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayınları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 93-94-95 Cevapları Ekoyay Yayınları

2. Ünite Öğrendiklerimi Değerlendiriyorum Cevapları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 93. Sayfa Cevapları

A. Cümlelerde belirtilen yargıların doğru mu yoksa yanlış mı olduğunu cümlelerin başındaki kutulara “D” ya da “Y” yazarak belirtiniz. Yanlış olduğunu düşündüğünüz yargıların doğrularını cümlelerin altlarındaki boşluklara yazınız.

CEVAP:

( Y ) 1. Osman Bey, Anadolu beylikleri ile savaşarak topraklarını genişletmiştir.⇒ Osman Bey, Anadolu beylikleri ile savaşarak topraklarını genişletmiştir.

( D ) 2. Coğrafi konumu Osmanlı Devleti’nin kısa sürede siyasi güç olarak ortaya çıkmasını sağladı.

( Y ) 3. İskân politikası ile Rumeli’den Türk aileler Anadolu’ya yerleştirilmiştir.⇒ İskân politikası ile Anadolu’dan Türk aileler Rumeli’ye yerleştirilmiştir.

( D ) 4. İstanbul’un fethi ile Osmanlı Devleti İstanbul Boğazı’nın kontrolünü sağlamıştır.

( D ) 5. Osmanlı Devleti’nin fetih siyaseti gaza ve cihat anlayışına dayanıyordu.

( D ) 6. Avrupa’daki gelişmeler Osmanlı Devleti’ni değişime zorlamıştır.( Y ) 7. Aydınlanma Çağı, Rönesans’ın temellerinin atıldığı dönemdir.

⇒ Aydınlanma Çağı, Sanayi İnkılabının temellerinin atıldığı dönemdir.

( Y ) 8. II. Mahmut Dönemi’nde ilk Türk matbaası Türkçe eserler basmaya başladı.

⇒ Lale Devri’nde ilk Türk matbaası Türkçe eserler basmaya başladı.( D ) 9. Posta Nezareti ve Telgraf Müdürlüğünün açılması iletişim alanındaki ıslahatlardandır.

B. Aşağıdaki cümleleri kutucukta verilenleri kullanarak doğru olarak tamamlayınız.

Tımarlı Sipahiler, Baharat, istimâlet politikası, Luther, Karesioğulları, Takvim-i Vekayi, reaya, Darülfünun, din

CEVAP:10. Osmanlı Devleti’nde tarım, hayvancılık, ticaret gibi faaliyetlerle uğraşanlara —————reaya————— denirdi.
11. Osmanlı Devleti’nin fetihlerinde başarılı olmasında ————— istimâlet politikası—————— önemli bir yere sahiptir.
12. ————Karesioğulları————— Beyliği’nin fethi Osmanlı Devleti’nin Rumeli’ye geçişini kolaylaştırmıştır.
13. Osmanlı ordusunun en kalabalık grubunu —————Tımarlı Sipahiler————— oluştururdu.
14. Fatih Sultan Mehmet, Ortodokslara ————din————— ve vicdan hürriyeti tanımıştır.
15. Mısır Seferi sonunda —————Baharat————— Yolu’nun önemli bölümü Osmanlı kontrolüne girdi.
16. Reform hareketinin başlamasına Alman papaz —————Luther———— öncülük etmiştir.
17. II. Mahmut Dönemi’nde ————Takvim-i Vekayi———— adlı resmî gazete yayımlanmaya başlandı.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 94. Sayfa Cevapları

C. Aşağıdaki I. grubu II. grup ile örnekteki gibi eşleştiriniz.

CEVAP:

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 94. Sayfa CevaplarıÇ. Doğru cevabın bulunduğu seçeneği işaretleyiniz.

19. I. Askerî amaçlı nüfus sayımı yapılması
II. Avrupa başkentlerine elçilikler gönderilmesi
III. Posta Teşkilatının kurulması
IV. Gazete ve dergilerin basılması

Yukarıdaki gelişmelerden hangisi Osmanlı Devleti’nde sosyal ve ekonomik alanda yapılan ıslahatlar arasında
yer almaz?

A) I      B) II      C) III      D) IVCEVAP: B

20. “Türkiye’de misafir kabul etmeyecek bir köy evi, yemek yenmeyecek bir konak, biraz sebze, meyve hatta çiçek
toplayıp dinlenmek üzere gelen yolcuyu iyi karşılamayan bir bağ, bostan ve bahçe sahibi yok gibidir.’’
Thornton (Torntın) (Yılmaz Öztuna, Büyük Türkiye Tarihi, C.11, s.263)

Thornton, Türk kültürü hakkında hangi özelliği vurgulamaktadır?

A) Dürüstlük      B) Misafirperverlik      C) Saygı      D) TemizlikCEVAP: B

21. Osmanlı Devleti’nin ne zaman ve hangi gelişme sonucu kurulduğu konusunda tarihçiler farklı görüşlere sahip olup bu konuda farklı kanıtlar göstermektedirler. Bunun en büyük nedeni kuruluş dönemi kaynaklarının
yetersizliğidir. Osmanlı’nın kuruluşundan bahseden ilk kaynaklar Osman Bey’den yaklaşık bir asır sonra kaleme
alınmıştır ve birbirinden farkı bilgiler vermektedir. Bu eserlerdeki bilgilerin yorumlanması ile tarihçiler
Osmanlı Devleti’nin kuruluşunu ortaya koymaya çalışmaktadırlar.

Metne göre Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Tarihçiler arasında bir uzlaşma bulunmamaktadır.
B) Tarihçiler kanıtlardan farklı sonuçlara ulaşmaktadırlar.
C) İlk Osmanlı kaynakları, Osman Bey Dönemi’nde yazılmıştır.
D) Kuruluş dönemini anlatan kaynakların içerikleri birbirinden farklıdır.CEVAP: C


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 95. Sayfa Cevapları

22. Sanayi İnkılabı’nın sonuçlarından hangisi insan hakları ihlallerinin yapıldığının göstergesidir?

A) Osmanlı Devleti’ni olumsuz etkilemesi                  B) Üretimde artış yaşanması
C) İnsanların köle olarak çalıştırılması           D) Şehir nüfusunun artması

CEVAP: C

23. Osmanlı Devleti, kuruluş yıllarından itibaren düzenli ve planlı bir şekilde iskân politikası uygulamıştır. Örneğin,
Anadolu’dan Balkanlar’a göç ettirilen ailelere toprak verilmiş ve bu ailelerden belirli bir süre vergi alınmamıştır.

Metne göre Osmanlı Devleti, iskân politikasıyla aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?

A) Rönesans hareketlerini yakından takip etmek      B) Avrupa’daki yeniliklerden yararlanmak
C) Anadolu’da siyasi birlik sağlamak                            D) Balkanlar’da kalıcılık sağlamak

CEVAP: D

D. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

24. Osmanlı Devleti’nin önemli bir siyasi güç hâline gelmesinde sizce en önemli etken nedir? Açıklayınız.

CEVAP: Osmanlı Devleti’nin önemli bir siyasi güç haline gelmesinde izlediği iskan ve istimalet politikaları, Bizans İmparatorluğu’na karşı elde ettiği başarılar, Anadolu beylikleriyle arasının iyi olması ve bu beylikleri topraklarına katması, içerisindeki teşkilatların desteğini alması ve güçlü bir ordusunun olması etkili olmuştur.

25. Millet sistemi ve istimâlet politikasının Osmanlı Devleti’ne yararları nelerdir?

CEVAP: Bu sistem ve politika ile fethedilen bölgelerdeki halka din ve vicdan özgürlüğü verilmiş, insanlar yaşamlarında kendilerini özgür hissetmiştir. Bu nedenle devlete bağlanmışlardır. Bir savaş durumunda sadakatlerini Osmanlı yönetiminden vazgeçmeyerek göstermişlerdir. Bu durum Osmanlı devlet yapısının parçalanmasını engellemiştir.

26. Avrupa’daki hangi gelişmeler Osmanlı Devleti’ni siyasi ve ekonomik olarak değişime zorlamıştır?

CEVAP: Coğrafi keşifler ve sanayi inkılabı Osmanlı Devleti’ni ekonomik olarak değişime zorlamıştır. Fransız İhtilali ise iç karışıklıklara yol açtığı için devletin siyasi yapısını etkilemiştir.

27. Islahat hareketleri sonucu Osmanlı toplumunda ve ekonomisinde hangi değişiklikler gerçekleşmiştir?

CEVAP: İnsanlar Avrupa’daki kültürel değişimi takip etmiştir. Modern bilim ve sanatta ilerlemeler olmuştur. Haberleşme olanakları gelişmiştir. Kütüphaneler ve süreli yayınlar sayesinde halkın eğitim seviyesi artmıştır. Telgraf aracılığıyla Avrupa ile ekonomik ilişkiler gelişmiştir. Ayrıca demir yolları ve gemiler sayesinde tarım ve maden ürünlerinin satış alanı artmıştır. Tüccarlar daha kolay satış yapmıştır.

28. Çevrenizde Osmanlı kültür ve sanat anlayışını yansıtan eserler nelerdir?

CEVAP: Sultan Ahmet Cami, Mısır Çarşısı, Kanuni Sultan Süleyman Çeşmesi bazı mimari eserlerdir. Bunun dışında hat, tezhip, minyatür, ebru ve çini gibi süsleme sanatları oldukça fazladır.

E. Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.

CEVAP:

1. Osmanlı Devleti’ni kuran Oğuz boyu.
2. Devşirme sistemiyle oluşturulan askerî ocak.
3. Yavuz Sultan Selim’in ilk seferini düzenlediği devlet.
4. Avrupa’da edebiyat, güzel sanatlar gibi alanlarda ilerlemenin arttığı dönem.
5. Katolik Kilisesi’nin kişileri dinden çıkarma yetkisi.
6. İtfaiye teşkilatının temeli olan ocak.
7. Osmanlı Devleti’nde halkın temizlik ihtiyacı için inşa edilmiş yapılar.
8. Osmanlı Devleti’nde halkın sıcak olarak tükettiği bir içecek.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 95. Sayfa Cevapları

Bir önceki yazımız olan 7. Sınıf Ekoyay Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı 67. Sayfa Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


06 Aralık 2022, 23:14

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3716

Çok güzel ve anlaşılır cevaplar olmuş kendi cevaplarımızı kontrol etmek açısından faydalı emekleriniz için teşekkür ederim.

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.