06 Eylül 2023, 21:34
murat
Yönetici

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 17-19-20-21-22-23. Sayfa Cevapları Dörtel Yayınları


1.Tema Erdemler: Dost Acı Söylemeli Metni Cevapları

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 17-18-19-20-21-22-23 Cevapları Dörtel Yayınları


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 17 Cevapları Dörtel Yayınları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Sizce iyi bir dostta hangi özellikler olmalı? Açıklayınız.

Cevap: İyi bir dost dürüst, güvenilir, açık sözlü, eleştirebilen, cömert, samimi gibi özellikleri olmalıdır.2. Günümüz toplumundaki dostluk ve arkadaşlıklar nasıldır? Tartışınız.

Cevap: Günümüzde dostluklar çıkar ilişkilerine dayalıdır. Arkadaşlıklar daha çok sahte ve geçici.

3. Dostlukla ilgili bulduğunuz atasözü, deyim ve özdeyişleri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.Cevap:

Dost başa, düşman ayağa bakar.

Dost, dostun eğerlenmiş atıdır.

Dost acı söyler.Dostun attığı taş baş yarmaz.

Dost kara günde belli olur.


1. ETKİNLİK

Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağınız metnin konusunu tahmin ediniz.

dost acı söylemeliCevap: Arkadaşlık ve dostluğun önemi ve güzelliği.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 19 Cevapları Dörtel Yayınları

2. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde geçen anlamını bilemediğiniz kelime ve kelime gruplarının anlamlarını metnin bağlamından hareketle tahmin edip yazınız. Sonra bu kelimelerin anlamlarını TDK Güncel Türkçe Sözlük’ten bulup tahminlerinizle karşılaştırınız.

Cevap:

dost:Tahminim: Samimi arkadaş.
Sözlükteki anlamı: Sevilen, güvenilen, gönüldaş, iyi anlaşılan kimse

civanmertlik:

Tahminim: Atılgan, gözüpek
Sözlükteki anlamı: Cesaretli, atılgan

kadirbilirlik:Tahminim: Değerini bilen
Sözlükteki anlamı: Değerbilirlik

hak:

Tahminim: Adalet
Sözlükteki anlamı: Doğru, gerçek

adalet:Tahminim: Eşitlik
Sözlükteki anlamı: Hak ve hukuka uygunluk

vicdan azabı:

Tahminim: Pişmanlık
Sözlükteki anlamı: Kişinin yaptığı bir işten veya söylediği bir sözden pişman olmasından ileri gelen üzüntü.

vazife:Tahminim: Görev
Sözlükteki anlamı: Ödev

fikir arkadaşı:

Tahminim: Aynı fikri paylaşanlar
Sözlükteki anlamı: Aynı fikir ve düşüncede olan kimseler.

Sözlük oluşturmak için bir defter edininiz. Defterinize öğretim yılı boyunca anlamını öğrendiğiniz kelime ve kelime gruplarını yazarak sözlük oluşturunuz.
3. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde geçen aşağıdaki deyimlerin anlamlarını öğrenip yazınız. Bu deyimlerin metne katkısını belirleyiniz.

Cevap:

dal budak salmak: (olay, iş) karmaşık bir biçimde genişleyip yayılmak.
içinden çıkamamak: Zor bir durumda çözüm bulamamak.
bataklığa sürüklenmek: Kötü ve yasal olmayan işer içine gittikçe daha da girmek.
(birini) çekip çevirmek: Yola, düzene sokmak.
(birinin karşısına) aslanlar gibi çıkmak: Cesurca hareket etmek, korkmadan çekinmeden hesap vermek.
göz yummak: Kusurları, suçları görmezden gelmek.
uçuruma yuvarlamak: Düzeltilmesi zor bir duruma düşmek.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 20 Cevapları Dörtel Yayınları

4. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinden öznel ve nesnel yargılı ifadelere örnekler bulup yazınız.

Öznel yargılı ifadeler:

Cevap:

“Onların, kötü olduğunu bildiğimiz hareketlerini desteklemesek bile bu türlü hareketleri karşısında susmak suretiyle.” İyi bir dosta düşen vazife, sevdiği insanı korumak, onu uyandırmak, onu yanlış yola giderken görürse kolundan tutup çevirmektir.”

Nesnel yargılı ifadeler:

Cevap:

“Son pişmanlığın fayda vermediği bunun için söylenmiştir”


5. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin içeriğine yönelik aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Dost sözü sizde hangi anlamları çağrıştırıyor? Yazınız.

Cevap: Dost sözü bende yardımlaşma, dayanışma, sevinç ve üzüntülerin paylaşılması, sırdaş, fedakarlık gibi anlamları çağrıştırıyor.

2. Yazar, dostumuza hangi durumlarda kötülük yaptığımızı söylüyor?

Cevap:

Eğer talebelerimiz, hocalarımız, fikir arkadaşlarımız, parti arkadaşlarımız, yakınlarımız sapıtıp da kötü bir yola girerlerse onları yollarından çevirmek şöyle dursun, onları hakka, adalete, ahlaka, insaniyete rağmen korumaya, desteklemeye kalkıyoruz. Eğer bu kadarını yapamazsak susmayı, sesimizi çıkarmamayı tercih ediyoruz ve bunu ahlaka uygun bir hareket, bir insanlık vazifesi, mertlik icabı sayıyoruz. Böyle yaparak onlara kötülük yaptığımız söyleniyor.

3. İki kişinin dost olabilmesinin nedenleri nedir? Yazınız.

Cevap: İlk önce kafa yapılarının uyuşması gerekir. Aynı şeyleri sevmeseler bile çoğu durumda iyi anlaşmaları gerekir.

4. Yazar, dostumuza nasıl davranırsak ihanet etmiş olacağımızı belirtiyor?

Cevap: Eğer onun yanlışını görmezden gelirsek, onun yanlışlarını söyleyip onu yaptığı hatalardan dolayı uyarmazsak yanlış yatığımızı ona ihanet etmiş olacağımızı söylüyor.

5. Yazar, iyi bir dosta düşen vazifeyi hangi örnekle açıklıyor?

Cevap: Uçuruma doğru giden çocuğumuz için: “Çocuğumdur, istediği yere gitsin, ben karşısına çıkmayayım!” diyor musunuz? örneğiyle açıklıyor.

6. “Son pişmanlık fayda vermez.” sözüyle anlatılmak istenen nedir?

Cevap: İnsanların yaptıkları bazı hataların telafisi olmaz anlamını taşımaktadır.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 21 Cevapları Dörtel Yayınları

6. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin ana fikrini ve yardımcı fikirlerini belirleyiniz.

Ana Fikir

Cevap: Dost hoşumuza gitmese de bizi eleştiren ve doğruyu söyleyendir.

Yardımcı Fikirler

Cevap: Dostlarımız bizim yanlışlarımızı görmezden gelmemeli.


7. ETKİNLİK

Aşağıdaki paragrafı okuyunuz.

(…)
“Aristo demiş ki: “Ey dostlarım dünyada dost yoktur.” Ustası Sokrates’ın başına gelenlere bakınca Aristo’ya hak vermemek zor. Büyük bilge görmüş gerçeği. Dost sandıklarının dost olmadığını. Sokrates’ın da ölüme korkusuzca gidişi bundandı belki, yaşamaya karşı duyduğu bezginlik de. Dostsuz, dostluksuz bir dünyada yaşamaktansa ölmek daha iyi elbet… Bizim eski bir şairimiz de bunu anlatmıyor mu? “Dünyayı seninle sevmişim ey dost.” Tek bir mısrada dostluğun taşıdığı engin anlam ne güzel belirtilmiş! Dünya ancak sevgiyle, dostlukla güzelleşiyor. Pinti çıkarların egemen olduğu bir dünya, dünya mıdır, yoksa cehennem mi?”
(…)

Yukarıdaki parçada hangi anlatım biçimlerinden yararlanılmıştır?

Cevap: Bu metinde yazar kendi görüşünü ön plana çıkararak tartışmacı anlatım biçiminden yararlanmıştır.

Yukarıdaki parçada kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirleyiniz.

Cevap: Alıntı yapma ve örnek gösterme.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 22 Cevapları Dörtel Yayınları

8. ETKİNLİK

Fiil çekim ekleri, fiillere eklenerek onların bazı özelliklerini ortaya çıkarır. Bu ekleri şöyle sıralayabiliriz:
1. Zaman ekleri (Haber kipleri: Duyulan geçmiş zaman -miş, bilinen geçmiş zaman -dı, şimdiki zaman -yor, gelecek zaman -acak, geniş zaman -r ekidir. Dilek kipleri: Gereklilik -malı, istek -a/e, şart -sa, emir -sin, -iniz, -sinler)
2. Şahıs ekleri: -im, -sin, -iz, -siniz, -ler
3. Olumsuzluk eki: -ma/-me
4. Soru eki: -mı, -mi
5. Ek fiil ekleri: i -di, i -miş, i -se

Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Cümlelerde geçen fiillerin aldığı çekim eklerini ve eklerin işlevlerini örnekteki gibi altını çizerek belirleyiniz.

Zaman zaman dostlarımıza çok fenalık ediyoruz.

ed-(i)yor-uz cp geniş zaman, 1. çoğul kişi O Adam doğru yolda değil, bunu biliyorum.

Bir yerlerden geldim bu konuya.

Cevap: gel-di-m , 1. tekil kişi eki

Onu niçin sevdiğimi bana söyletmek isterlerse bunu ancak şöyle bir cevapla ifade edebileceğimi zannediyorum.

Cevap: zannedi-yor-um, şimdiki zaman eki, 1. tekil kişi eki

Bunu yapamazsanız onlara iyilik değil, kötülük etmiş olursunuz.

Cevap: olursun-uz, 2. çoğul kişi eki

Dünyayı seninle sevmişim ey dost.

Cevap: sev-miş-im, 1. tekil kişi eki, mişli geçmiş zaman eki

“Dünyada dost vardır.” ilkesini yaratmaya çalışın.

Cevap: var-dır, ek fiil

Neler söylenmemiş, neler yazılmamış bu konuda.

Cevap: yazıl-ma-mış , olumsuzluk eki, miş’li geçmiş zaman eki

Ne desem eski, ne yazsam boş.

Cevap: yaz-sa-m, koşul-şart kip eki, 1. tekil kişi eki

Hayır, hayır, şiiri, yazını başkaları da seviyor, onlarla da selâmlaşıyoruz, görüşüyoruz. Ama niye dost olamıyoruz?

Cevap: ola-mıyor-uz, olumsuzluk eki, 1.çoğul kişi eki


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 23 Cevapları Dörtel Yayınları

9. ETKİNLİK

“Toplum hayatında dostluğun önemi” konulu bilgilendirici bir yazı yazınız. Yazınızı giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşacak şekilde planlayınız. Yazınıza uygun bir başlık yazmayı unutmayınız. Yazınızı zenginleştirmek için atasözü, deyim ve özdeyişlerden yararlanabilirsiniz. Yazınızı oluştururken açıklama, tartışma, betimleme, öyküleme gibi anlatım biçimlerinden yararlanabilirsiniz.

Cevap:

TOPLUM HAYATINDA DOSTLUĞUN ÖNEMİ

YAZARI TANIYALIM

Cevdet Yalçın (1943- )
Öğretmen, şair, yazar. Ağrı’da doğdu. Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi Türk | i Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi. Uzun yıllar yurdun çeşitli yerlerinde öğretmen olarak çalıştı. Atatürk, dil ve edebiyat üzerine yaptığı araştırmalarıyla tanındı. Şiirlerinde aşk, özlem, dostluk gibi temaları işledi.
Eserlerinden bazıları: Çağdaş Düşünce Yazıları Antolojisi, Yalanmış Meğer…

SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Refik Halit Karay’ın “Gurbet Hikâyeleri” adlı kitabını sınıfa getiriniz.

Cevap: Kitabı sınıfa getirmelisiniz.

Vatan ve dil sevgisini anlatan atasözü, özdeyiş ve deyimler tespit ediniz.

Cevap: Bülbülü altın kafese koymuşlar ille de vatanım demiş.

Memleketimizin niçin değerli olduğunu araştırınız.

Cevap: Memleket bizim yuvamızdır. Binlerce yıldır bu topraklarda yaşamış bir milletin, bu memleket için verdikleri mücadele bile onu değerli kılmak için yeterlidir. Memleketi olmayan insanların özgür olması ve bir yere ait olması düşünülemez.

Bir önceki yazımız olan 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 12-14-15-16. Sayfa Cevapları Dörtel Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


16 Eylül 2023, 20:53

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3645

Güzel renkli ve açıklayıcı olmuş Sizlere teşekkür ederim anlamadığım yerler artık çok kolay gelmeye başladı.

01 Ekim 2023, 16:13

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3645

Çokuzel bu program ben size tebrik ederim

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.