06 Eylül 2023, 23:47
murat
Yönetici

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 24-28-29-30-31-32-33. Sayfa Cevapları Dörtel Yayınları


1.Tema Erdemler: Eskici Metni Cevapları

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 24-25-26-27-28-29-30-31-32-33 Cevapları Dörtel Yayınları


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 24 Cevapları Dörtel Yayınları

eskici metni cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Doğup büyüdüğünüz yerden uzak kaldığınız oldu mu? Bu sürede neleri özlediğinizi söyleyiniz.  Olmadı ama ben en çok arkadaşlarımı, sokağımı, sokakta beslediğim hayvanlarımı özlerdim.

2. Memleketimizin niçin değerli olduğunu sınıfta tartışınız.

Cevap: Memleket bizim yuvamızdır. Binlerce yıldır bu topraklarda yaşamış bir milletin, bu memleket için verdikleri mücadele bile onu değerli kılmak için yeterlidir. Memleketi olmayan insanların özgür olması ve bir yere ait olması düşünülemez.3. Vatan ve dil sevgisini anlatan derlediğiniz atasözü, özdeyiş ve deyimleri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Bülbülü altın kafese koymuşlar ille de vatanım demiş.

4. Getirdiğiniz “Gurbet Hikâyeleri” adlı kitaptan hikâyeler okuyunuz.

Cevap: Bu etkinliği sınıfta yapmalısınız.
7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 28 Cevapları Dörtel Yayınları

1. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde geçen aşağıdaki kelimelerin anlamlarını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz.

Cevap:

vapur: Gemi
rıhtım: Gemilerin yanaştıkları yolcu alıp, indirdikleri yer.
peltek: Konuşurken bazı harfleri tam çıkaramama.
iskemle: Küçük sandalye.
kabahat: Suç
nasırlaşmış: Sertleşerek kabuk tutmuş.

Sonra aynı kelimelerin anlamlarını sözlükten bulup yazınız. Aralarındaki anlam farklılıklarını tespit ediniz.Cevap:

vapur: Su buharı gücüyle çalışan gemi.
rıhtım: Bir akarsu veya deniz kıyısında doldurularak yapılmış, gemilerin indirme bindirme veya yükleme boşaltma yapabileceği yer.
peltek: Dilini dişlerinin arasına alır gibi konuşan ve bu yüzden s, z gibi sesleri kusurlu söyleyen.
iskemle: Arkalıksız sandalye
kabahat: Uygunsuz hareket, çirkin, yakışıksız davranış
nasırlaşmış: Duyarlılığını yitirmek.


2. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin içeriğine uygun başlıklar belirleyip yazınız.

Cevap:Gurbet Elleri, Vatan, Dilin Önemi


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 29 Cevapları Dörtel Yayınları

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin konusunu belirleyiniz. Metinde anlatılanları özetleyiniz.

Cevap:

Konusu: Yaşadığı memleketten başka bir memlekete gitmek zorunda olan bir çocuk ve yaşadığı zorluklar.Metinde anlatılanların özeti: Metinde Hasan adlı çocuğun istemeden de olsa Arabistan’a gitmesi, oradaki yaşama alışması, eski alışkanlıklarını özlemesi, memleket özlemi duyması, bir gün evlerine gelen eskici ile kendi dilini konuşmasından sonra duygulanıp ağlaması .


4. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Hasan’ı; kimler, nereye, niçin gönderiyor?

Cevap: Önce babadan yetim kalan küçük Haşan, anası da ölünce uzak akrabaları ve konu komşunun yardımıyla halasının yanına, Filistin’in sapa bir kasabasına gönderildi.2. Vapura bindikten sonra Hasan neler yapıyor?

Cevap: Hasan vapurda oyalanıyor; gırıl gırıl işleyen vinçlere, üstleri yazılı cankurtaran simitlerine, kurutulacak çamaşırlar gibi iplere asılı sandallara, vardiya değiştirilirken çalınan kampanaya bakarak çok eğleniyor. Beş yaşında, peltek, şirin konuşmalarıyla da güvertede yolcuları epeyce eğlendiriyor.

3. Haşan suskunluğunu bozarak ilk defa kiminle konuşuyor? Niçin?

Cevap: Evlerine gelen eskici bir ihtiyarla. Çünkü o da Türkçe konuşuyordu.4. Eskicinin Hasan’la kaynaşmasını hangi duyguya bağlıyorsunuz?

Cevap: İkisi de memleketlerini özlüyor. İkisi de aynı dili konuşuyor ve ikisi de Türkiye’yi özlüyor.

5. Eskicinin dış görünüşünün anlatıldığı satırlardaki perişan hâliyle, Hasan’ın mutsuzluğu arasında paralellik kurulabilir mi? Açıklayınız.

Cevap: Bence kurulamaz. Eskici fakirlik ve zor şartlarda yaşamanın etkisi ile perişan haldedir. Oysa Hasan memleket özlemi dolayısı ile mutsuzdur.6. Metinden nasıl bir sonuç çıkarıyorsunuz? Yazınız.

Cevap: Vatanından uzak olmanın çok zor bir durum olduğu sonucunu çıkartıyorum.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 30 Cevapları Dörtel Yayınları

5. ETKİNLİK

Metnin içeriğine yönelik üç soru da siz yazınız.

Cevap:

1- Hasan’a neden vatanında devletin gözetimi altında bakılmıyor?

2- Hasan, eskiciyi bir daha görecek mi?

3- Hasan’ın halası neden Türkçe bilmiyor?


6. ETKİNLİK

Fiiller yapı yönünden üç grupta incelenir:

1. Basit fiiller, kök hâlinde veya yapım eki olmamış fiillerdir.

2. Türemiş fiiller, isim veya fiil köklerinden yapım eki olarak türeyen fiillerdir.

3. Birleşik fiiller, birden çok kelimeden oluşan fiillerdir.

Okuduğunuz metinden alınan aşağıdaki cümlelerde geçen fiilleri örnekteki gibi yapıları yönünden inceleyiniz.

Yamaçlarında keçiler otlayan kuru, yalçın, çatlak dağlar arasından geçiyorlardı. Bu keçiler kapkara, beneksiz kara idi, tüyleri yeni otomobil boyası gibi aynamsı bir cila ile kızgın güneş altında pırıl pırıl yanıyordu. Bunlar da bitti. Göz alabildiğine uzanan bir düzlüğe çıkmışlardı. Ne ağaç vardı ne dere ne ev! Yalnız ara sıra kocaman kocaman hayvanlara rast geliyorlardı. Çok uzun bacaklı, çok uzun boylu, sırtları kabarık, kambur hayvanlar trene bakmıyorlardı bile… Ağızlarında beyazımsı bir köpük çiğneyerek dalgın ve küskün, arka arkaya, ağır ağır, yumuşak yumuşak, iz bırakmadan ve toz çıkarmadan gidiyorlardı.
Çok sabretti, dayanamadı, yanındaki askere parmağıyla göstererek sordu; o güldü:

— Gemel, gemel dedi.

geçiyorlardı.→ Basit, fiil.

Cevap: yanıyordu – basit fiil / bitti- basit fiil / geliyorlardı- basit fiil / bakmıyorlardı- basit fiil / güldü-basit fiil.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 31 Cevapları Dörtel Yayınları

7. ETKİNLİK

Okuduğunuz hikâyenin unsurlarını (olay, yer, zaman, kişiler) belirleyip yazınız.

Hikâyedeki olay nedir?

Cevap: Olay, öksüz ve yetim kalan bir çocuğun başka akrabası olmaması nedeniyle tek akrabası olan halasının yanına başka bir ülkeye gitmesi ve yaşadığı duygusal sıkıntılar.

Hikâyedeki olay nerelerde geçiyor?

Cevap: Arabistan’da Filistin’in sapa kalan bir yerinde geçmektedir.

Hikâyedeki olayın geçtiği zamanı belirleyiniz.

Cevap: Şimdiki zaman.

Hikâyedeki şahıs ve varlık kadrosunu yazınız.

Cevap:

Şahıs Kadrosu: Hasan, Eskici, Hasan’ın halası, akrabaları, konu komşular.

Varlık Kadrosu: Deve, portakal ağaçları, keçiler, kocaman hayvanlar.


8. ETKİNLİK

Aşağıdaki şiirde anlatılanlardan hareketle arka sayfada verilen yazma alanına bir hikâye yazınız.

ELİF

Köy dağların ardında kaldı.
Bir gün çıktım yel yepelek,
Köy dağların ardında kaldı.
Türküleri unuttum,
Gitgide ıradı kağnı sesleri,
Bir daha uğramadım.
Hâlbuki Elife sözüm vardı.
Hiç varmadım.
Kız dağların ardında kaldı.
Sanırım;
Özlemiş, özlemiş alışmış Elif,
Artık çoluk çocuğa karışmış Elif,
Bilirim ardımdan atıyorlar:
“İnsanlar çiğ süt emmiş emmoğlu

Sözü savı mı olur?
Mümkünü yok,
Dönmez artık,
Dönmez o…”

Ali AKBAŞ

Cevap:

Çalışmak için köyden ayrılmak ve şehre gitmek zorunda kaldım. Yapayalnızdım. Köyün bana çağrışımları olan kağnı seslerini bile duymaz olmuştum. Sevdiğim kız Elif çok üzüldü. Ona söz de vermiştim ama tutamadım. O da benim yokluğuma alışmıştır. Hatta evlenip çoluk çocuğa karışmıştır. Köydekiler de benim arkamdan konuşuyordur. Kıza söz verdi ama tutmadı. İnsanoğlu neticede çiğ süt emmiştir.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 32 Cevapları Dörtel Yayınları

Yazdığınız metinde uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini (oysaki, bir başka deyişle, özellikle, ilk olarak, son olarak) kullanınız.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 33 Cevapları Dörtel Yayınları

9. ETKİNLİK

Hazırlık aşamasında bulduğunuz vatan ve dil sevgisi ile ilgili atasözü, deyim veya özdeyişleri yazınız.

Atasözü

Cevap: Bülbülü altın kafese koymuşlar ille de vatanım demiş.

Deyim

Cevap: Vatanım hasreti

Özdeyiş

Cevap: Vatan sıhhate benzer, değeri kaybedilince anlaşılır. Süleyman Nafiz

YAZARI TANIYALIM

Refik Halit Karay (1888-1965)
20. yy. romancılarımızdandır. Hikâye ve romanları kadar güçlü mizah yazarlığıyla tanınmış olup en fazla roman alanında eser vermiştir. Fecr-i Âti topluluğuna katılmış. Çıkardığı dergilerde “Kirpi” imzasıyla mizahi yazılar yazmıştır. Eserlerinden bazıları: Memleket Hikâyeleri, Gurbet Hikâyeleri, Kirpinin Dedikleri, Bir İçim Su, Nilgün, Bugünün Saraylısı, Sürgün, Yezidin Kızı, Yüzen Bahçe…

SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Azim, güven, sevgi, saygı, sadakat kavramlarının anlamlarını araştırınız.

Cevap:

Azim: Bir işteki engelleri yenme kararlılığı.

Güven: Korku, çekinme ve kuşku duymadan inanma ve bağlanma duygusu

Sadakat: İçten bağlılık

Saygı: Bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu.

Sevgi: İnsanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygu

Ailenizin sizinle ilgili davranışlarını gözlemleyiniz.

Cevap: Kendi ailenizin davranışlarını inceleyiniz.

Bir önceki yazımız olan 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 17-19-20-21-22-23. Sayfa Cevapları Dörtel Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


20 Eylül 2023, 20:23

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3645

çok iyi türkçe dersinden her gün çok iyi alıyorum

19 Kasım 2023, 10:27

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3645

Çok güzel olmuş. Arkadaşıma söyleyeceğim oda buradan yapsın. Teşekkürler.

20 Şubat 2024, 20:09

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3645

Çok güzel olmuş ellerinize saglık

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.