27 Eylül 2022, 07:24
Mehmet Akif
Yönetici

8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları 39-40-41-42. Sayfa Meb Yayınları


8. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 39-40-41-42 Cevapları

Ünitemizi Değerlendirelim Cevapları


8. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 39 Cevapları

A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.

1. “Gerçekten biz, her şeyi bir ölçü ve dengede yarattık.” (Kamer suresi, 49. ayet.) ayetinden ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.

Cevap: Allah tüm kainatı düzenli ve ölçülü şekilde yaratmıştır. Tüm gezegenler, güneş, ay ve yıldızlar bir dengede hareket etmektedir. Örneğin güneşin dünyaya uzaklığı, mevsimlerin oluşması, gece ve gündüzün olması hepsi bir ölçü içindedir. Hiç birinde bir kusur ve dengesizlik, ölçüsüzlük görülmez.


2. Özgürlük ve sorumluluk kavramları arasındaki ilişkiyi açıklayınız.Cevap: Özgürlük insanların düşünce ve davranışlarında belli bir kısıtlamaya kalmaması demektir. Sorumluluk ise insanların yerine getirmesi gereken davranışlarıdır. Fakat burada asıl önemli olan özgürlük sınırının başkasının özgürlük alanına kadar olduğunu bilmektir. Sorumluluk sahibi insanlar kendi özgürlüklerinin nerede başlayıp nerede bittiğini bilen insanlardır. Örneğin benim müzik dinleme özgürlüğüm olabilir. Fakat komşuları rahatsız edecek derecede sesini açma özgürlüğüm yoktur. Burada benim bunu düşünerek kendi duyacağım kadar müziğin sesini açmam sorumlu bir insanın yapması gereken davranıştır.


3. Tevekkül ne demektir? Örnek vererek açıklayınız.

Cevap: Tevekkül bizim elimizden gelen tüm işleri yerine getirip, sonucunun iyi olması için Allah’a sığınmak, dayanmak, güvenmek demektir. Örneğin bisikletinizle bir yere gittiniz ve bisikletinizi kilitlediniz. Bisikletin çalınmaması için siz elinizden geleni yapmış oldunuz. Fakat hırsız isterse yine de bu bisikleti çalabilir. Burada tevekkül edip Allah’a dayanmak ve güvenmek gerekir. “Allah’ım sana emanet” demek de bir tevekküldür.
4. Sünnetullah nedir? Örnekler vererek açıklayınız.

Cevap: Allah’ın (c.c.) evrendeki uyumu sağlamak için koyduğu tüm yasalara Sünnetullah denir. Güneşin ve ayın hareketleri, gezegenlerin bir yörünge etrafında dönmesi, bir çok çeşit canlının olması, çoğalması, yağmurun yağması gibi bir çok olay Sünnetullah’a örnektir.

5. Ömür ve ecel kavramları arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

Cevap: Ömür bir canlının bu dünyada doğumundan ölümüne kadar süredir. Ecel ise ölüm anıdır.İnsanlar doğar, büyür ve zamanı gelince ölüler. Ecel yani ölüm anı gelince insanlar için artık yeni bir durum ortaya çıkar.Ölünce ahiret hayatı başlar.
B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Özgürlük, zorlama olmadan insanın kendi iradesine dayanarak karar vermesi ve buna göre davranmasıdır. Sorumluluk ise verdiği kararlardan sonra ortaya çıkan durumların sonuçlarını üstlenmesidir. İnsan aklı ve iradesi sebebiyle tercihlerinde özgürdür ve bu tercihler sonucu ortaya çıkan durumlardan da sorumludur. Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Sorumluluk, ceza ya da ödül gerektirir.
B) İnsan, akıllı ve irade sahibi bir varlıktır.
C) İnsan, kötü davranışları kendi özgür iradesiyle yapmaz.
D) İnsan, tercih ettiği davranışlardan sorumludur.

Cevap: C


8. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 40 Cevapları

2. Derslerine çok iyi çalışan ve sınavlarda oldukça başarılı olan Halil İbrahim, “Fen Lisesi’ne gidebilecek misin?” diye soranlara “Allah’ın (c.c.) izniyle” diye cevap veriyordu.
Halil İbrahim’in bu tavrı aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanabilir?
A) Tefekkür
B) Tevekkül
C) Teessür
D) TeşekkürCevap: B


3. “Sizden herhangi birinizin sırtına bir bağ odun yüklenip satması, dilenmesinden hayırlıdır.” (Müslim, Zekat, 110.)
Hz. Peygamberin yukarıdaki sözünde bize anlatmak istediği ana konu nedir?
A) Zengin olmak için kazanmak.
B) Kumar türü oyunları oynayarak kazanmak.
C) Dilencilik yaparak kazanmak.
D) Emek sarf ederek helal rızık kazanmak.

Cevap: D


4. I- Akıl insanı diğer canlılardan farklı kılar.
II- Özgürce seçimlerinden dolayı insan sorumlu olmaz.
III- Yaptıklarından dünyada ve ahirette sorumludur.
İnsan ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) Yalnız IIICevap: C


5. Mekkeli müşriklerin baskılarının arttığı bir dönemde, Medineli bir heyetle Mekke’de görüşmenin tehlikeli olacağını düşünen Hz. Peygamber, Mekke’nin dışında Akabe denilen bir vadide bir araya gelmiştir. Hicret yoluna çıkarken Allah’a (c.c.) tevekkül ederek gerekli tedbirleri almayı ihmal etmemiştir. Medine’yi kuşatmaya gelen müşriklere karşı şehri korumak için hendekler kazdırarak önlem almıştır.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki metnin vermek istediği temel düşünceyi ifade eder?
A) Hz. Peygamberin hayatında hicretin önemi büyüktür.
B) Hz. Peygamber Medineli bir heyetle görüşmüştür.
C) Hz. Peygamber müşriklerle mücadele etmiştir.
D) Hz. Peygamber yaptığı işlerde tedbirli davranmıştır.

Cevap: D


8. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 41 Cevapları

6. İrade bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücüdür. İnsan iradesi sınırlı iken Yüce Allah’ın iradesi sonsuz ve sınırsızdır. Onun isteyip de yapamayacağı hiçbir şey yoktur ve tüm iradelerin üstündedir. Verilen metne göre Allah’ın (c.c.) sonsuz ve sınırsız olan iradesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cüzî irade
B) Tevekkül
C) Küllî irade
D) RezzakCevap: C


7. Madde ve enerjinin oluşumu, yapısı, hareketi, değişimi ve maddeler arası ilişkilerle ilgili yasalardır. Allah’ın (c.c.) koyduğu bu yasalar evrenseldir.(?) Canlıların doğması, gelişmesi ve üremesi gibi olaylar bu yasalar kapsamında değerlendirilir. Yüce Allah (c.c.) bitki, hayvan ve insanların yapı ve işlevlerini bu yasalara bağlı kılmıştır.(?)

Soru işaretiyle gösterilen bölümlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A) Biyolojik yasalar – Toplumsal yasalar
B) Fiziksel yasalar – Biyolojik yasalar
C) Fiziksel yasalar – Toplumsal yasalar
D) Toplumsal yasalar – Biyolojik yasalar

Cevap: B
8. Allah’ın (c.c.) canlılar için yarattığı bütün nimetlere verilen addır. Yediklerimiz, içtiklerimiz, giydiklerimiz, bilgi, hikmet, teneffüs ettiğimiz hava yani kısaca maddi ve manevi bütün ihtiyaçlar bu kapsamda değerlendirilir. Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rızık
B) İrade
C) Ömür
D) Kaza

Cevap: A


C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerden uygun olanıyla doldurunuz.

Cevap:1. Allah’ın (c.c.) tabiatı yaratıp devam ettirmek ve toplum hayatını düzenlemek üzere koyduğu kanunlara sünnetullah denir.
2. Hayat, yaşama, yaşayış anlamlarına gelir. İnsanın doğumundan ölümüne kadar geçen zamana ömür denir.
3. İnsan ve diğer canlıların beslenip yaşayabilmeleri için yedikleri, içtikleri ve faydalandıkları her şeye rızık denir.
4. Bakara suresinin 255. ayetidir. Yüce Allah’ın eşsiz sıfatlarının ve gücünün anlatıldığı ayete Ayet el-Kürsi denir.


8. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 42 Cevapları

Soldan Sağa
3. “Yaratmış olduğu tüm canlıların hava, su başta olmak üzere tüm ihtiyaçlarını karşılayan, onların yeme, içme, mal mülk edinmelerini sağlayan, akıl fikir verip vahiy göndermek suretiyle onları destekleyen, her türlü rızkı sürekli veren.” anlamında Allah’ın esmâ-i hüsnâsından biri. (REZZAK)
4. Allah’ın (c.c.) sonsuz ilmi ve kudretiyle başlangıçtan sona kadar evrende olacak olan her şeyi programlaması.(KADER)
7. İnsanın, yapacağı işlerde kendisine düşen görevleri yapıp her türlü tedbiri aldıktan, yeterli ve gerekli çalışmaları en güzel biçimde yerine getirdikten sonra sonucu Allah’tan (c.c.) beklemesi.(TEVEKKÜL)
9. Bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücü.(EMEK)
12. İnanma, tasdik etme.(İMAN)
13. Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi, mesuliyet.(SORUMLULUK)
14. Allah’ın (c.c.) evren ve evrenin içindeki canlı cansız tüm varlıklar ile ilgili koyduğu kurallar, değişmez yasalar, adetullah.(SÜNNETULLAH)
15. İnsana Allah (c.c.) tarafından verilen sınırlı özgürlük, tercih etme kabiliyeti (CÜZİ İRADE)


Yukarıdan Aşağıya
1. Allah’ın (c.c.), kulları için belirlemiş olduğu şeylerin zamanı ve yeri gelince tek tek yürürlüğe konması, uygulanıp gerçekleşmesi.(KAZA)
2. Seçme, tercih etme, isteme, dileme, arzu etme, meyletme, karar verme. Aklın düşünüp karar vermesi, yapılması veya yapılmaması eşit olan çeşitli davranışlardan birini beğenip tercih etmesi.(İRADE)
3. İnsan ve diğer canlıların beslenip yaşayabilmeleri için yedikleri, içtikleri ve faydalandıkları her şey.(RIZIK)
5. “Allah’ın (c.c.) istediğini istediği gibi dilemesi ve seçmesi” anlamında Allah’ın (c.c.) mutlak ve sınırsız iradesi.(KÜLLİ İRADE)
6. Allah’ın (c.c.) yaratmış olduğu bütün varlıklar, kainat.(EVREN)
8. Hayat, yaşama, yaşayış. İnsanın doğumundan ölümüne kadar geçen zaman.(ÖMÜR)
10. Süre, belirlenmiş vakit. Ölüm için belirlenen ve takdir edilen zaman.(ECEL)
11. Düşünme, anlama ve kavrama gücü.(AKIL)


 Bir önceki yazımız olan 8. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


25 Kasım 2022, 16:35

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2776

Ünite değerlendirme sorularını cevaplamanız iyi olmuş bazı soruların cevabı kitapta yok ve ihtiyacım vardı çok teşekkür ederim.

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.