15 Eylül 2023, 13:24
Mehmet Akif
Yönetici

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 38-39-40-41-42-43. Sayfa Cevapları


1. Ünite Yer Kabuğu ve Dünya’mızın Hareketleri: Ünite Sonu Değerlendirme Cevapları

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sayfa 38-39-40-41-42-43 MEB Yayınları


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 38 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.

1. Ekonomik açıdan değer taşıyan kayaçlara denir. (Maden)
2. Güneş’in akşamüzeri görüldüğü yöndür. (Batı)
3. Dünya’nın Güneş etrafında dolanma hareketi sonucunda oluşan olaydır. (Yıl)
4. Dünya’nın kendi etrafında yaptığı harekettir. (Dönme)
5. Dünya’nın Güneş etrafında yaptığı harekettir. (Dolanma)
6. Dünya’nın kendi etrafında dönme hareketi sonucunda oluşan olaydır. (Gün)
7. Günün sabahtan akşama kadar süren aydınlık bölümüne verilen addır. (Gündüz)
8. Gün batımından gün doğumuna kadar geçen süredir. (Gece)

Cevap: 

bulmaca


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 39 Cevapları MEB Yayınları

Cümlelerdeki boşlukları, verilen kelimelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız.Cevap:

1. Magmanın yeryüzüne ulaştığında soğuyarak katılaşmasıyla kayaç oluşur
2. Fosilleşmenin olması için canlı kalıntısının hava ile temasının hemen kesilmesi gerekir.
3. Fosiller üzerinde çalışan bilim insanlarına paleontolog denir.
4. Dünya’daki bor madeninin yaklaşık %73’ü Türkiye’de bulunmaktadır.
5. Dünya kendi etrafında bir tam dönüşünü 24 saatte tamamlar.
6. Dünya kendi etrafında dönerken Güneş ışığının ulaştığı bölgeler aydınlık olur.
7. Fosilleri inceleyen bilim dalına paleontoloji denir.
8. Yer kabuğu, okyanus ve deniz tabanında daha ince olur.
9. Dünya kendi etrafında dönme hareketi yapar.
10. Dünya kendi etrafında dönerken Güneş ışığının ulaşmadığı bölgeler karanlık olur.


Aşağıdaki ifadeleri dikkatlice okuyunuz. Doğru ifadelerin başına “D”, yanlış ifadelerin başına “Y” yazınız. Yanlış olan ifadelerin doğrularını altlarındaki noktalı alanlara yazınız.

Cevap:1. (D) Yer kabuğu kayaçlardan oluşur.

2. (D) Kayaçlar, insan faaliyetleri ile parçalara ayrılır.

3. (D) Kayaçlar, yapılarındaki minerallerden dolayı farklı parlaklıkta olabilir.

4. (Y) Yer kabuğundaki taşlaşmış canlı kalıntılarına maden denir.Cevap: Yer kabuğundaki taşlaşmış canlı kalıntılarına fosil denir.

5. (Y) Dünya’nın Güneş etrafındaki dolanma süresi 2 yıldır.

Cevap: Dünya’nın Güneş etrafındaki dolanma süresi 1 yıldır.

6. (D) Dünya’nın kendi etrafında dönmesiyle gece ve gündüz oluşur.
4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 40 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.

1.
I. Gece ve gündüzün oluşması
II. Bir yılın 365 gün 6 saat olması
III. Bir günün 24 saat sürmesi

Yukarıda verilenlerden hangileri Dünya’nın dönme hareketi ile ilgilidir?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve IIICevap: B


2. Esin Öğretmen, öğrencilerinden Dünya’nın hareketleri ve bu hareketlerin sonuçlarıyla ilgili kavram kartları hazırlamalarını istemiştir. Hazırlanan kavram kartları aşağıda verilmiştir. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi kavram kartları ile eşleşmez?

A) Dünya’nın kendi etrafındaki hareketi sonucunda oluşur.
B) Dünya’nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda oluşur.
C) Dünya’nın Güneş etrafındaki bir tam tur süresidir.
D) Dünya’nın dönme hareketi sırasında Güneş’i görmeyen bölümünde yaşanır.

Cevap: C
3. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde çıkan ve ekonomik değer taşıyan bir maden değildir?

Cevap: B

4. Kayaçlarla ilgili ödev hazırlayan öğrenciler, kayaçların parçalanıp dönüşmesiyle ilgili aşağıdaki kartonları panoya asacaklardır. Öğrencilerin kayaçları küçükten büyüğe sıralayabilmesi için kartonları hangi sırayla asmaları gerekir?

A) I-III-II-IV
B) II-I-IV-III
C) I-II-III-IV
D) IV-II-III-ICevap: A


5.
I. Milyonlarca yıl öncesine ait canlıların kalıntılarıdır.
II. Sadece bitkilerin fosilleri bulunabilir.
III. Bulundukları bölgelerin yapısı ve iklim özellikleri hakkında bilgi verir.

Fosiller ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve IIICevap: B


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 41 Cevapları MEB Yayınları

6.
I. Gece ve gündüz oluşur.
II. Dünya bu hareketini 365 gün 6 saatte tamamlar.
III. Bu hareketi kendi etrafında dönerek gerçekleştirir.

Bu ifadelerden hangileri Dünyanın dolanma hareketi ile ilgilidir?

A) Yalnız II
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Cevap: A

7.
I. Ekonomik değeri olan kayaçlara maden denir.
II. Kayaçların yapısında mineraller bulunur.
III. Geçmişte yaşamış canlıların kalıntı ve izleri kayaçları oluşturur.

Kayaçlarla ilgili ifadelerden hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

Cevap: A

8. Kayaçlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Farklı içerikteki kayaçlar farklı renklerde olabilir.
B) Yapılarında mineral adı verilen maddeler bulunur.
C) Birçok farklı yolla parçalanarak taş, çakıl ve kuma dönüşür.
D) Kayaçların tamamı sert ve dayanıklı bir yapıdadır.

Cevap: D

9. Görsel Sanatlar dersinde Güneş’i hep sol üst köşeye çizen Defne’ye öğretmeni, Güneş’in gün boyunca sabit kalıp kalmadığını sormuş ve bir gün boyunca Güneş’in konumunu belirli aralıklarla gözlemleyip çizmesini istemiştir. Defne gün içinde yaptığı gözlemler sonucunda aşağıdaki şekli oluşturmuştur.

Buna göre Güneş’in gün içindeki konumunun değişmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dünya, Güneş’in etrafında dolandığından gün içinde konumu değişmektedir.
B) Güneş, Dünya’ya yaklaşıp uzaklaştığı için farklı konumlarda görülmektedir.
C) Dünya, kendi etrafında döndüğü için Güneş’in konumu değişmektedir.
D) Güneş, kendi etrafında döndüğü için Dünya’dan görünen konumu değişmektedir.

Cevap: C


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 42 Cevapları MEB Yayınları

10. Fosiller, Dünyanın geçmişi hakkında önemli bilgiler saklar. Koşullar uygun olduğunda fosil oluşabilir. Fosilleşme farklı şekillerde gerçekleşir. Fosilleşmenin gerçekleşmesi için en uygun koşullar karadan daha çok deniz tabanında oluşur. Çünkü ayrışma sonucu sürekli karadan denize taşınan mineraller deniz tabanında birikir. Canlı kalıntılarının üzeri bazı minerallerle dolar ve bu kalıntılar taşlaşır. Zamanla taşlaşan kalıntı fosilleşmiş olur.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Canlı kalıntısının fosilleşmesi için belirli koşullar gereklidir.
B) Fosilleşmede çeşitli mineraller etkilidir.
C) Deniz tabanları fosilleşme için uygun koşullara sahiptir.
D) Canlı kalıntısının bütün bölümleri eksiksiz fosilleşebilir.

Cevap: D

11. Dünya’nın kendi etrafında yaptığı harekete dönme hareketi, Güneş etrafında yaptığı harekete ise dolanma hareketi denir.
Öğretmen sınıfa elinde bir fener ile girer. Sınıfın perdelerini kapatır. Karanlık bir ortam elde ettikten sonra bir öğrenciyi yanına çağırır. Öğrenciden Dünya modelini elinde tutmasını ister. Öğretmen feneri açarak Dünya modeline doğru tutar. Öğrencinin Dünya modelini yavaş yavaş döndürmesini ister.
Yapılan bu etkinlikte öğrenciler aşağıdaki sonuçlara ulaşmıştır:

I. Gece ve gündüzün oluşumu modellenmiştir.
II. Bir yılın oluşumu modellenmiştir.
III. Dünya’nın dolanma hareketi modellenmiştir.

Öğrencilerin ulaştığı sonuçlardan hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III

Cevap: A

12. Milena, madenler ve kullanım alanlarıyla ilgili aşağıdaki tabloyu hazırlamıştır. Milena’nın hazırladığı tabloyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Borun kullanım alanını doğru bilmektedir.
B) Bakır ve demirin kullanım alanını değişirse tablo doğru olur.
C) Demirin kullanım alanını yanlış eşleştirmiştir.
D) Bor ve bakırın kullanım alanı değişirse tablo doğru olur.

Cevap: D


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 43 Cevapları MEB Yayınları

13. Aşağıdakilerden hangisi Dünyanın Güneş etrafında yaptığı harekete benzer bir harekettir?

A) Araba direksiyonunun yaptığı hareket
B) Rüzgâr türbinlerinin hareketi
C) Lambanın etrafında uçan kelebeğin hareketi
D) Bisiklet pedalının yaptığı hareket

Cevap: C

14. Aşağıdaki görselde Dünya’nın yaptığı hareketler numaralandırılarak verilmiştir.
I. Dünya’nın 1. hareketi sonucunda gece ve gündüz oluşur.
II. Dünya’nın 1. hareketinde; Dünya, Güneş etrafında başladığı noktaya 1 yılda gelir.
III. Dünya 2. hareketini 365 gün 6 saatte tamamlar.

Buna göre verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

Cevap: B

15. Yukarıda verilen sembollerin yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) 24 saatte Gece-gündüz
B) Mevsimler 24 saatte
C) Gece-gündüz Mevsimler
D) Gece-gündüz 24 saatte

Cevap: D

Bir önceki yazımız olan 4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 33-35-36-37. Sayfa Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


30 Eylül 2023, 12:29

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3646

Çok güzel şey kimin aklına geldiyse mükemmel çok tesekkür ederiz çok işime yaradı

02 Ekim 2023, 16:44

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3646

Sağolun kızım için açtık hepsi doğru cikti

08 Ocak 2024, 19:56

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3646

Çok güzel bir şey kim icat ettiyse ellerine sağlık

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.