23 Şubat 2024, 19:18
can
Yönetici

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 192-193-194-195-196-197-198. Sayfa Cevapları


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 192-193-194-195-196-197-198 Cevapları MEB Yayınları 

6. Ünite Değerlendirme Soruları Cevapları 


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 192 Cevapları MEB Yayınları

A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

Cevap: 

1. (Y) Ağaçlandırma çalışması yapmak deprem anında can ve mal kaybını azaltır.
2. (D) Fabrika bacalarına filtre takılmalıdır.
3. (Y) Canlıların neslinin tükenmesinin tek sebebi nnsan faaliyetleridir.
4. (Y) Moa kuşu ve dodo kuşu dünyada nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanlardır.
5. (D) Çayır ve meraların aşırı otlatılması biyoçeşitliliği tehdit eden faktörlerdendir.
6. (D) Şiddetli yağışlar ve eğimli arazi heyelana neden olur.
7. (D)Solunum yolu hastalıklarının nedenlerinden biri de hava kirliliğidir.
8. (Y) Flava kirliliğinin en önemli nedeni ulaşımda toplu taşıma araçlarının kullanılmasıdır.
9. (Y) Suların kirlenmesi sadece suda yaşayan canlıları etkiler.
10. (D) Tarımda kimyasal ilacın aşırı kullanımı toprak ve su kirliliğine neden olur.
B. Cümlelerdeki noktalı yerlere, verilen kelime ve kelime gruplarından uygun olanı yazarak cümleleri tamamlayınız.

Cevap:

1. Toprağın ve üzerinde yaşayan canlıların zarar görmesinin nedenlerinden biri de asit yağmurlarıdır.
2. Bir bölgedeki bitki ve hayvanların sayı ve çeşit bakımından zenginliği biyoçeşitlilik olarak adlandırılır.
3. Anız yakmak bioçeşitliliği tehdit eden faktörlere örnek verilebilir.
4. Bazı gazlar, ozon tabakasını İncelterek Güneş’ten gelen zararlı ışınların yeryüzüne ulaşmasına ve bu ışınların canlılara zarar vermesine neden olur.
5. Dünyada nesli tükenen hayvanlara dinozor örnek olarak verilebilir.
6. Toprağın kütleler hâlinde koparak yer değiştirmesine heyelan denir.
7. Su kirliliğinin neden olabileceği hastalıklardan birisi de koleradır.
8. Sel tehlikesi olan eğimli arazilere teraslama çalışmaları yapılmalıdır.
9. Kardelen, çiğdem ve nergis ülkemizde nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan bitkilerdendir.
10. Fabrikaların bacalarına filtre takılmasıyla hava kirliliği önlenebilir.
5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 193 Cevapları MEB Yayınları

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.

1. Bir şehirde birbirinden farklı yıkıcı doğa olayları yaşanmaktadır. Bu şehirde meydana gelen yıkıcı doğa olayları ve sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bu şehirde yaşayan bir kişi, verilen tabloya bakarak şehirdeki yıkıcı doğa olaylarından korunmak için önlem almak istiyor.

Buna göre aşağıdaki hangi önlemi alması beklenemez?

A) Yer altı sığınaklarına saklanmak
B) Binaları akarsu yataklarına yapmamak
C) Eğimli arazileri ağaçlandırmak
D) Evde hayat üçgeni oluşturacak alanlar belirlemekCevap: A


2. Bİr bölgede yaşayan tüm canlıların sayı ve çeşitçe zenginliğine biyoçeşitlilik denir. Bir bölgenin İklim koşulları, yeryüzü şekilleri (ova, dağ, vadi gibi) toprak yapısı, bölgede meydana gelen yeryüzü hareketleri (deprem gibi) ve o bölgedeki canlıların birbirleri ile İlişkileri bölgenin biyoçeşitliliğini etkiler.
Buna göre;
I. Çevre kirliliği,
II. Aşırı avlanma,
III. Nüfus artışı,
IV. Meraların tahrip edilmesi
olaylarından hangileri biyoçeşitliliği tehdit eden faktörlerdendir?

A) I ve II
B) II ve IV
C) I,II ve III
D) I, II, III ve IV

Cevap: D
3. Aşağıdakilerden hangisi çevre sorunlarının çözümü için yapılması gereken faaliyetler arasında yer almaz?

A) Fosil yakıtların yerine güneş enerjisi kullanılmalıdır.
B) Su kaynaklarının çevresi temiz tutulmalıdır.
C) Kâğıt, cam ve plastik gibi atıklar geri dönüşüm kutularına atılmalıdır.
D) Atık yağlar suyla karıştırıldıktan sonra lavaboya dökülmelidir.

Cevap: D


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 194 Cevapları MEB Yayınları

4. Ülkemizde ve dünyada bitki ve hayvan türleri çevre kirliliği, avcılık ve yangınlar gibi sebeplerle yok olma tehlikesi yaşamaktadır. Bu nedenle canlıları korumak için birtakım önlemler alınması gerekmiştir. Ancak gerekli önlemler alınmadığı için ülkemizde ve dünyada bazı canlıların nesli tükenmiş, bazı canlılar ise nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır.
Fen bilimleri öğretmeni yukarıdaki bilgiyi verdikten sonra farkındalık oluşturmak için nesli tükenmiş ve nesli tükenme tehlikesinde olan canlılara örnekler vermiştir. Daha sonra öğrencilerden uygun örnek vermelerini istemiştir.Aşağıdaki canlılardan hangileri öğrencinin verdiği örneklere yazılabilir?

A) Mamut Moa kuşu
B) Moa kuşu Kardelen
C) Nergis Kelaynak
D) Kutup ayısı Deniz kaplumbağası

Cevap: B


5. Çevrenin bozulması İle oluşan çevre sorunları, başta İnsanlar olmak üzere diğer canlıları da olumsuz etkilemektedir. Aşağıda Aral Gölü İle ilgili bir çevre sorunundan bahsedilmektedir.Aral Gölü
Bİr zamanlar Özbekistan ve Kazakistan arasında uzanan Aral Gölü, pamuk üretiminin artırılması için yanlış sulama projeleri sebebiyle yüzde doksan oranında kurudu. Şimdi gölün yerinde tuz ve kum yatağı var.

Aral Gölü yanlış sulama projeleri nedeniyle kurumuştur. Eğer benzer bir durum ülkemizde yaşansaydı aşağıdakilerden hangisinin uygulanması gölün kurumaması için etkili bir öneri olmazdı?

A) Sulama İçin harcanan su miktarı, yıllık olarak planlanmalıdır.
B) Sulama projeleri hazırlanırken gölün su kapasitesi dikkate alınmalıdır.
C) Göle daha fazla balıktürü eklenmeli ve kaçak avlanma yasaklanmalıdır.
D) Gölün su miktarı düzenli olarak takip edilmelidir.

Cevap: C
5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 195 Cevapları MEB Yayınları

6. Çevre, insanların ve diğer canlıların yaşamlarını sürdürdükleri ve karşılıklı etkileşim içinde bulundukları ortamdır. Çevre kirliliği ise ekosistemlerdeki doğal dengeyi bozan ve bütün canlıların sağlığını olumsuz etkileyen durumlardır.
Buna göre;
I. Fabrika ve ev bacalarına filtre takmak,
II. Ulaşımda toplu taşıma araçlarını tercih etmek,
III. Cam, kâğıt, plastik gibi maddeleri geri dönüşüm kutularına atmak,
IV. Toprağı kirletmemek için evsel katı ve sıvı atıkları sulara atmak
İfadelerinden hangileri çevre kirliliğini önlemek için alınması gereken önlemlerdendir?

A) I ve II
B) III ve IV
C) ) I, II ve III
D) I, II, III ve IV

Cevap: C


7. Bir gazetede aşağıdaki habere yer verilmiştir.
İnsan sağlığını ya da havada bulunmaması gereken maddelerin havaya karışmasına hava kirliliği denilir. Flava kirliliği, nüfusun artması, kentlerin büyümesi, endüstrinin gelişmesiyle artmaktadır. Kent merkezlerinde enerji tüketimi, fosil yakıt yanması, motorlu taşıtların artması hava kalitesinin bozulmasına neden olmaktadır. Flava kirliliğinin çevreye ve insan sağlığına etkileri zamana, mekâna ve etki süresine bağlı olduğu bilinmektedir.
Flava Kirliliği İnsanlarda başlıca solunum sistemi ile dolaşım sistemini etkilemektedir. Bu nedenle kalp ve akciğer hastalıklarına bağlı hastane başvurularını artırmaktadır. Bundan başka, hava kirliliği özellikle çocukların akciğer gelişimini olumsuz etkilemekte ve kirliliğin yoğun olduğu bölgelerde astım gibi kronik hava yolu hastalıklarının görülme olasılığını artırmaktadır.
Bu haberden sonra bir belediye şehir sınırları içerisindeki tüm fabrika bacalarına filtre takma zorunluluğu getirmiştir.
Filtre takma zorunluluğuyla;
I. Doğayı korumak,
II. Küresel ısınmayı engellemek,
III. Daha fazla üretim yapmak
çıkarımlarından hangileri amaçlanmıştır?A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I,II ve III

Cevap: B


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 196 Cevapları MEB Yayınları

8. İnsanlar, yaşamsal faaliyetlerini devam ettirebilmek için yaşadıkları bölgelerdeki doğal kaynakları kullanmaktadır. Bu kaynaklar, özensiz ve dikkatsiz kullanım sonucu yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktadır. Örneğin barınma İhtiyacını karşılamak, fabrika kurmak ve tarım alanı oluşturmak amacıyla ormanlık alanlar tahrip edilmektedir. Ormanlık alanların azalması, nefes almak için İhtiyaç duyduğumuz oksijen miktarının da azalması demektir. Ayrıca piknik yapmak amacıyla yakılan ateşler orman yangınlarına sebep olmaktadır. Ormanların yok olması sonucu yeryüzünde yaşanan sel, çığ ve erozyon gibi afetler artmaktadır. Sanayi ve fabrika atıklarının suya bırakılması sonucu oluşan su kirliliği, hem suda yaşayan canlıları hem de karada yaşayan canlıları olumsuz etkilemektedir.
Verilenlere göre insan çevre etkileşiminde,
I. Doğal kaynaklar bilinçsiz kullanım sonucu tükenebilir.
II. İnsan ve çevre etkileşiminin sonucunda orman yangınları meydana gelebilir.
III. İnsan ve çevre etkileşiminin sonucunda doğal afetler artmaktadır.
çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I,II ve IIICevap: D


9. Belli bir bölgede bulunan toprağın tamamen ya da kısmen su altında kalması durumudur. Bİr akarsu ya da nehrin şiddetli yağışlar sonucu yatağından taşmasına ya da deniz suyunun fırtına etkisiyle karaya sürüklenmesine sebep olmaktadır.

Verilen bilgiler aşağıdaki görsellerden hangisine aittir?

Cevap: A


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 197 Cevapları MEB Yayınları

Ç. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Biyoçeşitliliğin doğal yaşam açısından önemi nedir? Yazınız.

Cevap:

Canlıların yaşamı için önemlidir.
Temiz bir hava için biyoçeşitlilik önemlidir.
Tarım, hayvancılık ve tıp gibi alanlar için biyoçeşitlilik önemlidir.
Bitki ve hayvanların nesilleri için biyoçeşitlilik gerekir.


2. Biyoçeşitliliğin korunması için alınması gereken önlemler nelerdir? Yazınız.

Cevap:

Ormanlar korunmalıdır.

Yerleşim yerlerini yaparken doğayı tahrip etmemek gerekir.

Nesli tükenme tehlikesi bulunan bitki ve hayvanlar koruma altına alınmalıdır.

Ağaçlandırma çalışmaları yapılmalıdır.


3. Çevre kirliliğini önlemek için ne tür önlemler alınabilir? Yazınız.

Cevap:

Geri dönüşüme önem vermek gerekir.

Atıkların ayrıştırılması gerekir.

Su, toprak ve havanın korunması için gerekli önlemler alınmalıdır.

Gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerekir.

Çöplerimizi gelişigüzel yerlere atmamalıyız.


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 198 Cevapları MEB Yayınları

D. Aşağıda verilen cümleler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” harfini takip ederek doğru çıkışa ulaşınız. Ulaştığınız çıkış numarasını boyayınız.

Cevap:

5. Sınıf Fen Bilimleri Sayfa 198 Cevapları MEB

Bir önceki yazımız olan 5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 183-185-188-190. Sayfa Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.