19 Eylül 2022, 10:41
murat
Yönetici

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları 2. Kitap


6. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 188, 189, 190, 191 “NASIL BİR YÖNETİM?” Etkinlik Cevapları

İçindekiler

188. Sayfa Demokrasi denilince aklınıza ne geliyor? Cevap: Eşitlik, adalet, özgürlük, seçme ve seçilme hakkı, yönetim. Sınıf başkanlığı ya da okul öğrenci meclisi seçim sürecinde yaşadıklarınızı hatırlayınız. Bu süreci dikkate alarak aşağıda verilen boşluklara “eşit, özgür, çoğunluğun, seçme ve seçilme” kavramlarından uygun olanlarını yazınız. Cevap: Arkadaşlarımız ÖZGÜR iradeleriyle aday olmuşlardı. Bizler DEMOKRATİK koşullar içinde oylarımızı kullandık.SEÇME hakkımızı kullanarak sandığa attığımız oylar tarafsız bir şekilde sayılmıştı ÇOĞUNLUĞUN tercih ettiği arkadaşımız seçilmişti. Sözü edilen seçimleri ülkemizde yapılan genel ya da yerel seçimler ile karşılaştırarak benzerliklerini tartışınız. Cevap: Aynı şekilde yapılmaktadır.İnsanlar genel ya da yerel seçimlerde özgür iradeleri ile oy kullanmaya giderler ve demokratik haklarını kullanarak oy kullanır ve çoğunluğun seçtiği aday Belediye Başkanı, muhtar veya Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçilir. 189. Sayfa 6. Sınıf öğrencisi olarak demokrasinin hangi temel ilkelerinden yararlanıyorsunuz? Yazınız. Cevap: Sınıf Başkanını seçiyoruz, herhangi bir konuda karar verir iken oylama yapıyoruz. Monarşilerde demokrasinin temel ilkelerinden hangileri yer almaz? Boş bırakılan noktalı yerlere yazınız. Cevap: Seçme ve seçilme hakkı yoktur.Yönetim tek kişinin elindedir.Halkın kanunların yapılmasında söz sahipliği yoktur.Yönetici ölene kadar ülkeyi yönetir. 190. Sayfa Oligarşi yönetim biçiminin özelliklerini verilen noktalı yerlere yazınız. Cevap: Halk eşit haklara sahip değildir.Yönetim bir grubun ya da bir azınlığın elindedir.Halkın özgürlüklerini tanımazlar.Ülkeyi yöneten alt kişiler atanırlar. Vatikan teokrasi ile idare edilen bir ülkedir, bu ülkedeki yönetimin özelliklerini demokrasinin temel ilkelerini göz önünde bulundurarak maddeler hâlinde yazınız. Cevap: Çoğunluk anlayışı yoktur.Dini kurallara göre ülke yönetilir.Yaptıkları işleri tanrı adına yaparlar.Ülke yönetiminde din adamlarının görüşü önemlidir. 191. Sayfa Aşağıda verilen genel özelliklerin ilişkili olduğu yönetim biçimini işaretleyiniz. (CUMHURİYET – TEOKRASİ – MONARŞİ – OLİGARŞİ) Halk kanunlar önünde eşit haklara sahiptir. (CUMHURİYET) Yönetimde dinî kurallar etkilidir. (TEOKRASİ) Halk yöneticilerini belli bir süreliğine seçer. (DEMOKRASİ) Demokrasi ile ilişkilendirilebilecek yönetim biçimidir. (OLİGARŞİ) Yetkileri sınırsız olan bir kişi yönetime hâkimdir. (MONARŞİ) Ülke yönetiminde görev alan kişiler seçkin zümre taratın dan atanır. (OLİGARŞİ) Ülke yönetiminde halk söz sahibidir. (DEMOKRASİ) Din adamlarının etkileri daha fazladır. (TEOKRASİ) Yönetimde grup ya da azınlık etkilidir. (OLİGARŞİ) Ülkenin tanrı adına yönetildiği yönetim biçimidir. (TEOKRASİ) Bir yönetici ülkeyi ömür boyu yönetir. (MONARŞİ) Siyasi otorite miras yoluyla bir kişinin elinde toplanmıştır. (MONARŞİ)

2018-2019 Eğitim Yılı 6. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 210, 211, 212, 213, 214, 215 “KADIN VE TOPLUM” Etkinlik Cevapları

210. Sayfa

Toplumumuzda bazı durumlarda kadınlar için söylenen “Osmanlı kadını” ifadesi hangi anlamda kullanılır?Cevap: Adil, çalışkan, sözünün eri, dirayetli, güçlü.

211. Sayfa

 Verilen bilgilere göre Selçuklu ya da Osmanlı Dönemi kadınlarının topluma katkı sundukları alanları işaretleyiniz.

Cevap:

211.sayfa sosyal

Kara Fatma’nın yukarıda verilen sözleri onun nasıl bir kişiliğe sahip olduğunu gösterir? Tartışınız.

Cevap: Vatansever, dürüst, milletini seven, menfaat gözetmeyen bir kişiliğe sahip.212. Sayfa

Türkiye’de ve bazı Avrupa ülkelerinde kadınlara siyasi hakların verildiği tarihleri dikkate aldığınızda Türkiye’de kadınlara verilen siyasi haklar konusunda neler söyleyebilirsiniz? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla tartışınız.

Cevap: Türkiye’de kadınlara verilen siyasi haklar Avrupa’daki bir çok ülkeden önce verilmiştir.Bu durum Atatürk’ün kadınlara verdiği önemi göstermektedir.Demokrasi için kadınların siyasi hayatta yer almaları ülkemiz için oldukça önemlidir.

213. SayfaOkuduğunuz Genel Ağ haberine göre kadınların başarılı olabilmesi için neler gereklidir? Tartışınız.

Cevap: Kendine güvenen, cesur, çalışkan, girişimci olmaları gerekir.

214. Sayfa

Aşağıda verilen bilgileri doğru ve yanlış olma durumuna göre işaretleyiniz. Yanlış ise doğrusunu yazınız. (Doğru –  Yanlış – Yanlış ise Doğrusu)Cevap: sosyal 214

Aşağıda verilen haberin cinsiyet ayrımcılığı, pozitif ayrımcılık ya da kadına karşı şiddet konularından hangisi ile ilişkili olduğunu altına yazınız.

Bakanlıktan Kadın Çiftçilere… Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı kadın çiftçilerin bilgi ve teknik düzeylerinin geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yapıldığını belirtti. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı’nda proje sahibinin kadın çiftçi olması veya kadın çiftçinin tarımsal amaçlı kooperatif ve birlik üyeliği durumlarında ilave puan verildiğini söyledi. (GenelAğ haberinden düzenlenmiştir.)

Cevap: Pozitif ayrımcılık.215. Sayfa

Zihin haritasındaki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.

Cevap:

sosyal 215
Zihin Haritası

2018-2019 Eğitim Yılı 6. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 206, 207, 208, 209 “HAKLARIMIN BİLİNCİNDEYİM” Etkinlik Cevapları

206. Sayfa Temel haklarımız ve özgürlüklerimiz olmasaydı hayatımızda neler değişirdi? Cevap: Temel hak ve özgürlüklerimiz olmasaydı insanlar kendilerini güvende hissetmezlerdi.İnsanların kendilerini özgürce ifade etmeleri, evlerinde huzurla oturmaları, yaşama hakları tehlikede olurdu.Bu hak ve özgürlükler insanların insanca yaşayabilmelerini sağlamaktadır. Temel haklarımızın ve özgürlüklerimizin verildiği aşağıdaki diyagramda boş bırakılan yerleri örneklere uygun bir şekilde doldurunuz. Cevap: sosyal bilgiler 206 Anayasa’da belirtilen temel hak ve hürriyetlerin niteliğini yazınız. Cevap: Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir.Temel hak ve hürriyetler, kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluklarını da ihtiva eder. 207. Sayfa Aşağıda kişinin hakları ve ödevleri ile ilgili bazı anayasa maddeleri verilmiştir. Bu maddeleri okuyarak yanlarında verilen boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz. Cevap: Madde 17: Bu madde ile yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme gibi haklarımız Anayasa tarafından güvence altına alınmıştır. Madde 20: Bu maddeye göre kimse benim evimi, aile yaşantımı iznim olmadan araştıramaz.Bu madde ile özel hayatın gizliliği Anayasal güvence altındadır. Madde 21: Bu maddeye göre yetkili kişinin yazılı emri olmadıkça kimse benim evime giremez.Bu madde ile konut dokunulmazlığı hakkım Anayasal güvence altına alınmıştır. 208. Sayfa Madde 22: Bu madde ile Anayasa’da belirtilen şartlar dışında kimse benim haberleşme özgürlüğümü kısıtlayamaz. haberleşme hürriyeti Anayasal güvence altındadır. Madde 42: Bu madde ile eğitim ve öğrenim hakkım ve ödevim Anayasal güvence altına alınmıştır. Madde 52: Bu maddeye göre hepimizin temiz, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı vardır. Aynı zamanda çevreyi korumak, geliştirmek, ve sağlığını korumak hepimizin sorumluluğudur. 209. Sayfa Madde 67: Bu madde ile şartları tutan vatandaşlar seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasi parti içinde siyasi faaliyette bulunma hakkına sahiptir. Bu hakkımız Anayasal güvence altındadır. Madde 72: Kanunlara uymak, seçimlerde oy kullanmak askerlik yapmak ve vergi vermek vatandaşlık görevlerimizdendir. Madde 74: Bu madde ile dilekçe hakkımız Anayasal güvence altına alınmıştır. Aşağıdaki metni okuyup soruları cevaplayınız. Sevim, ailesiyle izlediği filmde etkilendiği bir olayı arkadaşlarına şu şekilde anlatır: “Filmde polis olduğunu söyleyen üç kişi bir kadının evine zorla girdiler. İzin belgesi göstermeden evde arama yapmaya başladılar. Evin sahibinin itirazlarını dikkate almadılar. İçeriye zorla girenler eve daha önceden gizlendiği anlaşılan ses ve görüntü kaydeden cihazları alıp evi hızla terk ettiler.” 1. Eve girenler sırasıyla Anayasal güvence altında olan hangi temel hakları ihlal etmişlerdir? Cevap: Konut dokunulmazlığı, kişi dokunulmazlığı, özel hayatın gizliliği. 2. Size göre ev sahibi daha sonra ne yapmalıdır? Neden? Cevap: Emniyeti aramalıdır, dilekçe hakkını kullanmalıdır, davacı olmalıdır.Çünkü hakları gasp edilmiştir ve bunları yapanların cezalandırılmaları ve mağduriyetinin giderilmesi gerekir.6. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 94, 95, 96, 97, 98, 99  “DÜNYANIN NERESİNDEYİM?” Etkinlik Cevapları

94. Sayfa Adres bilgilerimiz olmasaydı kargo dağıtım işlemleri bu durumdan nasıl etkilenirdi? Cevap: Adres bilgileri olmasaydı kargo şirketleri dağıtım yapamazdı. Günlük hayatta kullanılan cep telefonu ve navigasyon gibi elektronik cihazlar, bir yerin konumunu belirlemede ve adresini bulmada hangi verilerden faydalanıyor olabilir? Tartışınız. Cevap: Haritalardan ve uydudan yararlanıp GPS den faydalanmaktadır. Okul servisi, Ali’nin evine uğradıktan sonra öğrencileri bırakmak için okula gidecektir. Servis şoförüne yön bilgilerini kullanarak yolu tarif ediniz? kroki Cevap: İlk önce güneydoğu yönünden ilerleyip meydana gelinecek. Meydandan ilk önce güneye sonra doğuya doğru hareket edilecek.Alinin evine gelinecek daha sora kuzeye dönülecek, sonra batıya doğru gidilince okula ulaşılacak. 95. Sayfa Paralellerin boylarının, kutuplara doğru gidildikçe kısalmasının nedeni ne olabilir? Tartışınız. Cevap: Dünyanın yuvarlak oluşu nedeni ile kısalmaktadır. Aşağıdaki arabalar, aynı anda aynı yöne doğru hareket ediyor. 500 km sonra hangi araç daha fazla meridyen geçmiş olur? 95 sayfa Cevap: 60 derece kuzey paralelden giden araç daha çok meridyen geçer.Çünkü kutuplara daha yakındır. “Bütün yollar Roma’ya çıkar.” sözü ile Milyon Taşı arasında nasıl bir ilişki vardır? Araştırınız. Cevap: Milyon taşının dikildiği yer dünyanın merkezi sayıldığı için tüm şehirlerin uzaklıkları buna göre hesaplanırdı.Bundan dolayı bu söz söylenmiştir. 96. Sayfa Aşağıdaki metni okuyunuz. Verilen soruyu Türkiye haritasını kullanarak cevaplayınız. Bir grup dağcı, hafta sonu tatilinde Palandöken dağına tırmanmışlardır. Tırmanış sonrasında dönüş güzergâhlarını bulamadıkları için kaybolmuşlardır. Dağcılardan haber alamayan aileler, jandarmaya haber vermişlerdir. Cep telefonundan alınan sinyallere göre dağcıların 400 kuzey paraleli ile 420 doğu meridyenin kesiştiği yerde oldukları tespit edilmiştir. Dağcıların kaybolduğu yer, hangi ilimiz sınırları içindedir? Cevap: Erzurum ili. 97. Sayfa Yukarıdaki görselden faydalanarak Türkiye’nin mutlak konumu hakkındaki soruları cevaplayınız. 1) Türkiye, 36 ve 42 kuzey paralelleri ile 26 ve 45 doğu meridyenleri arasındadır. 2) Türkiye, Ekvator’un kuzeyinde , Greenwich’in doğusunda yer almaktadır. 3) Türkiye’nin, kuzeyi ile güneyi arasında 6 paralel farkı vardır. 4) Türkiye’nin doğusu ile batısı arasında 19 meridyen farkı bulunmaktadır. 98. Sayfa Aşağıda Türkiye’nin göreceli konumuyla ilgili özellikler ve bununla ilgili görseller verilmiştir. Görsellerden yararlanarak metin kutusunda boş bırakılan yerlere örnekte olduğu gibi Türkiye’nin göreceli konumuyla ilgili özellikleri yazınız. Cevap: 98.sayfa 99. Sayfa Dünya haritasını dikkate alarak aşağıdaki soruların cevaplarını verilen boşluğa yazınız. 1) 10 derece kuzey – 50 derece güney paralelleri ile 40-90 batı meridyenleri arasında hangi kıta bulunmaktadır? Cevap: Afrika Kıtası. 2) Asya kıtasının yer aldığı coğrafi koordinat değerlerini yazınız. Cevap: 80 derce ile 0 derece kuzey paralelleri, 90 derece ile 180 derece arası doğu meridyenleri. 3) Yüz ölçümü en büyük olan kıta hangisidir? Cevap: Asya Kıtası 4) Yüz ölçümü en küçük kıta hangisidir? Cevap: Okyanusya Kıtası 5) Greenwich’in batısında toprağa sahip olmayan kıtalar hangileridir? Cevap: Antartika Kıtası. 6) Sadece güney yarım kürede toprakları olan kıta hangisidir? Cevap: Okyanusya 7) Sadece kuzey yarım kürede toprağı olan kıtalar hangileridir? Cevap: Asya, Avrupa, Kuzey Amerika 8) Büyük Okyanus haritada niçin hem doğuda hem de batıda gösterilmiştir? Cevap: Dünya yuvarlak olduğu için aslında aynı okyanus.

6. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 16, 17, 18, 19, 20, 21 /1. Ünite Birey ve Toplum “KÜLTÜRÜMÜZLE YAŞIYOR VE GELİŞİYORUZ” Etkinlik Cevapları

16. Sayfa Yaşadığınız çevredeki sanatsal faaliyetlere örnekler veriniz. Cevap: Resim, müzik, tiyatro. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. 1) Ebru ve benzeri sanatsal faaliyetler bireyin gelişimine nasıl katkı sağlar? Cevap: Ruhsal dinlenme ve sabır yeteneği verir.İnsanın iç huzuru sağlar. 2) “Toplumun tüm kesimlerinin bir su teknesinin başında, bir araya gelebileceğinin ispatıdır ebru.” cümlesinden ne anlıyorsunuz? Cevap: İnsanların hiçbir ayrım gözetmeksizin bir millet olmayı başarabilmesini anlıyorum. 17. Sayfa 1) Rasim dedenin anlattığı eski bayramlar ile günümüzdeki bayramlar arasında ne gibi farklar vardır? Karşılaştırınız. Cevap: Şimdiki bayramlarda eskiden olduğu kadar birlikte vakit geçirilmiyor.Bayram denince insanların aklına sadece tatil gelmektedir. 2) Metindeki bilgilere göre birlik ve beraberliğimizi güçlendiren unsurlar nelerdir? Cevap: Yardımlaşma, dayanışma iyi ve kötü günde bir olmak, beraber olmak. 3) Okuduğunuz metinde hangi kültürel ögelerimize değinilmiştir? Cevap: Bayramlaşma, bayram namazı kılma, birlik ve beraberlik 18. Sayfa Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım Sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz Yunus Emre Yunus Emre’nin şiirinde verilmek istenen düşünce nedir? Tartışınız. Cevap: Bu dünyanın geçici olduğu ve insanların birbirlerini sevmesi, birlik ve dayanışma içinde olması gerektiği. 19. Sayfa Kaşgarlı Mahmud, Karamanoğlu Mehmet Bey ve Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk diliyle ilgili sözlerinden örnekleri araştırarak defterinize yazınız. Cevap: Atatürk: “Türk milletinin dili Türkçedir. Türk Dili dünyada en güzel, en zengin ve kolay olabilecek bir dildir. Onun için her Türk, dilini çok sevip onu yükseltmek için çalışır. Bir de Türk Dili, Türk milleti için kutsal bir hazinedir. Çünkü Türk milleti geçirdiği sonsuz felaketler içinde ahlakını, göreneklerini, anılarını, çıkarlarını kısacası; bugün kendisini millet yapan her niteliğinin, dili sayesinde korunduğunu görüyor. Türk Dili, Türk ulusunun yüreğidir, beynidir.” Karamanoğlu Mehmet Bey: “BU GÜNDEN SONRA DİVANDADERGÂHDA VE BARGÂHDA MECLİSDE VE MEYDANDA TÜRKÇE’DEN BAŞKA DİL KULLANILMAYACAKTIR” Kaşgarlı Mahmud: Türk dilini öğreniniz, çünkü onlar için uzun sürecek egemenlik vardır. 20. Sayfa Yaşlı teyzenin Türk askerini görünce “Geleceğinizi biliyordum.” demesinin sebebi ne olabilir? Tartışınız. Cevap: Türklerin tarih boyunca mazlum insanlara yardım etmesi, zor durumdakilerin yardımına koşması bilinen bir durumdur.Bizlerde atalarımızın torunları olarak aynı hisler ile yaşamaktayız. 21. Sayfa Aşağıdaki boşlukları örnekte olduğu gibi uygun ifadelerle doldurunuz. Cevap: 21

 6. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 12, 13, 14, 15 1. Ünite Birey ve Toplum “DEĞİŞEN ROLLERİM” Etkinlik Cevapları

12. Sayfa Herhangi bir tiyatro oyununda görev alacak olsaydınız oynayacağınız rolün hangi özellikleri taşımasını isterdiniz? Neden? Cevap: Komedi tarzı bir rol üstlenmek isterdim.İnsanları güldürmek ve eğlendirmek isterdim. Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz. Cevap: 12 13. Sayfa Aşağıdaki görselleri inceleyerek Fatma’nın hangi rollere sahip olduğunu yazınız. Cevap: Abla,öğrenci, müzisyen Bunların dışında sahip olduğu başka hangi roller olabilir? Yazınız. Cevap: Evlat, torun. 14. Sayfa Aşağıdaki boşluklara rol, hak ve sorumluluklarınıza uygun örnekler yazınız. Cevap: 14 Yaşınız ilerledikçe rolünüz değişmediği hâlde hak ve sorumluluklarınızda değişiklik oldu mu? Örnekler veriniz. Cevap: Evet oldu.Öğrenci olduğum halde daha fazla çalışmam gerekiyor.Çünkü artık ortaokula geçtim ve ders sayımda artış oldu. 15. Sayfa Verilen tablodaki boşlukları örnekte olduğu gibi doldurunuz. Cevap: 15 1) Göksel öğretmen zaman içinde hangi rolleri üstlenmiştir? Sıralayarak yazınız. Cevap: Evlat, torun, ağabey, öğrenci,öğretmen, eş, baba. 2) Bu rollerin değişmesinde neler etkili olmuştur? Tartışınız. Cevap: Zaman etkili olmuştur. 3) Gelecekte hangi rolleri üstlenmeyi istersiniz, neden? Söyleyiniz. Cevap: Doktor olmayı isterim.Çünkü insanları tedavi etmek hastalıklardan kurtarmak isterim.

 6. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 26, 27, 28, 29/1. Ünite “Birey ve Toplum” “BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜYÜZ” Etkinlik Cevapları

26. Sayfa Hz. Muhammed “İnsanların hayırlısı, insanlara faydalı olandır.” hadisiyle nasıl bir mesaj vermek istemiştir? Cevap: İnsanların insanlara yardım etmesi ve faydalı işler ile ilgilenmesi gerektiğini, bunun çok hayırlı ve güzel bir davranış olduğunu vurgulamıştır. Sadaka Taşı ile İtimat Bakkaliyesi arasındaki ortak özellikleri söyleyiniz. Bildiğiniz benzer örnekleri arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap: İkisi de ihtiyacı olan insanlara yardım etmek için yapılmış ve insanları rencide etmeden yardım edilmesine imkan sağlamıştır. 27. Sayfa Benzer bir proje etkinliğinde yer alsaydınız neler hissederdiniz? Tartışınız. Cevap: Çok mutlu olur ve birlikte bir şeyleri paylaşmanın güzelliğini hissederdim. 28. Sayfa Yaşadığınız çevrede gördüğünüz toplumsal bir ihtiyacı belirleyiniz. Aşağıdaki etkinliğe katılarak bu ihtiyacı karşılamaya yönelik bir sivil toplum kuruluşu oluşturunuz. Hangi toplumsal ihtiyaca yönelik? Cevap: Mülteci çocuklara yardım. Topluma ne tür yardımlar yapacak? Cevap: Mülteci çocuklara yapılacak yardım ile daha iyi bir yaşam şartları oluşacak. Kuruluşun Adı: Mülteçocuk Kuruluşu desteklemek için neler yapmalıyız? Cevap: Maddi yardım. Kuruluşun faaliyetlerine katılımı nasıl arttırabiliriz? Cevap: Sosyal medyayı kullanma ve yöneticiler ile konuşma. 29. Sayfa Aşağıdaki diyagramı inceleyiniz. Sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın sağlayacağı bireysel ve toplumsal katkıları boş kutucuklara yazınız. Cevap: 29.sayfa6. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 22, 23, 24, 25/1. Ünite “Birey ve Toplum” “ÖN YARGILARI KIRIYORUM” Etkinlik Cevapları

22. Sayfa Sınıfta en yakın arkadaşınızla farklı olan yönleriniz nelerdir? Cevap: O futbol oynamayı severken ben basketbolu daha çok seviyorum. 23. Sayfa 1) Burcu’nun anne ve babasının çevresindeki insanlara ön yargılı olmalarının sebepleri neler olabilir? Cevap: Genel bir algının olması anne ve babasını da etkilediği için. 2) Melek Hanım da Burcu’nun babasına ön yargılı yaklaşmış olsaydı iş yerinde ne gibi sorunlar yaşanabilirdi? Cevap: İş yerinde huzursuz bir çalışma ortamı olurdu. 3) Burcu’nun anne ve babasının ön yargılarından vazgeçmelerinde neler etkili olmuştur? Cevap: Düşüncelerinin ve ön yargılarının yanlış olduğu karşısındakilerin konuşması ve davranışlarıyla son bulmuştur. 24. Sayfa Günümüzde aile, komşu, arkadaşlık ve akrabalık gibi değerlere verilen önemin gittikçe azalmasının sebepleri neler olabilir? Tartışınız. Cevap: İnsanların her şeyden şüphe etmeleri, başka insanlara güvenin azalması, televizyon ve sosyal medya gibi uğraşların ön plana çıkması. 1) Bazı insanların göçmen karşıtı olmalarının, göçmenlere yönelik ön yargı ve kalıp yargı kurmalarının sebepleri neler olabilir? Tartışınız. Cevap: Kendilerini korumaya alma duygusu, yabancı insanların her zaman tehlike getireceği duygusu, kendi haklarının ona sağlanacağı duygusu. 2) Sizler de günlük hayatınızda buna benzer ön yargıları, kalıp yargıları yıkan haberlerle karşılaştınız mı? Karşılaştıysanız örnekler veriniz. Cevap: Hayır karşılaşmadım. 25. Sayfa Aşağıda numaralandırılmış ifadeleri ait oldukları kısmın karşısında yer alan kutulara yazınız. Cevap: 25.sayfa

6. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 90, 91  “DEĞERLENDİRME SORULARI” Etkinlik Cevapları

90. Sayfa Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin altındaki boşluğa doğrusunu yazınız. Cevap: (Y ) 1. Hun Türklerinin konargöçer yaşam tarzına sahip olmaları tarımın gelişmesine katkı sağlamıştır. – Konargöçer yaşam tarımın gelişmesine katkı sağlamaz. (Y) 2. Tarihî ticaret yolları toplumlar arası ilişkileri sadece ekonomik alanda etkilemiştir. – Ekonomi yanında siyasi ve kültürel ilişkileri de etkilemiştir. (D) 3. İslamiyet ile birlikte Arap Yarımadası’nda insan hakları konusunda önemli ilerlemeler yaşanmıştır. (D ) 4. Anadolu’da imarethane, darüşşifa, kervansaray, kümbet gibi mimari eserlerin varlığı bu coğrafyada Türk-İslam kültürünün oluştuğunun kanıtıdır. (D ) 5. Malazgirt ve Miryokefalon savaşları Türklerin Anadolu’yu yurt edinme sürecini olumlu etkilemiştir. Aşağıda verilen kelimeleri kullanarak cümlelerdeki boş bırakılan yerleri doldurunuz. (Siyasetname, Uygurlar, Kök Türk, Hicret, Balbal, Kervansaray) Cevap: 90.sayfa cevapları Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz. 1) Türklerin İslamiyet’i kabulü ile meydana gelen değişimler ilgili olduğu alanlarla eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi doğru değildir? Değişim Alan A-Kurultaydan divana geçildi. Siyasi B-Yerleşik yaşam tarzı yaygınlaştı. Sosyal C-Türk-İslam edebiyatı oluştu. Kültür D-Yöneticiler sultan unvanı kullanmaya başladı. Askeri 2) Arap Yarımadası’nda İslamiyet’in yayılması ile birlikte I- Irkçılığa son verilmiştir. II- Adalete önem verilmeye başlanmıştır. III- Mal ve can güvenliği sağlanmıştır. Bu değişimlerden hangileri toplumsal birlik ve beraberliğe katkı sağlar? A) Yalnız I B) I ve III C) II ve III D) I-II ve III 91. Sayfa 3) Asya Hun Devleti hükümdarı Mete Han, onlu ordu sistemini oluşturmuştur. Bu sistem günümüze kadar diğer devletler tarafından da kullanılmıştır. Bu bilgiye göre aşağıdakilerden en çok hangisine ulaşabilir? A) Türklerin diğer devletleri etkilediğine B) Mete Han’ın orduya önem verdiğine C) Hun askeri teşkilatını güçlendirdiğine D) Türk hakimiyet alanının arttığına 4) Anadolu’nun Türk yurdu olmasında aşağıdaki savaşlardan hangisinin katkısı olduğundan söz edemeyiz? A) Malazgirt Savaşı B) Pasinler Savaşı C) Miryokefalon Savaşı D) Talas Savaşı 5) “Bağdat şehrinin iklimi çok sıcak olmasına rağmen nüfusu kalabalıktır. Müslümanların dinî lideri olan halife bu şehirde yaşamaktadır. Baharat ve İpek Yollarının kesişme noktasında bulunan Bağdat, yörenin en zengin şehirlerinden olmuştur. Gelişen ekonomisi şehrin bir bilim ve sanat merkezi hâline gelmesinde önemli bir etken olmuştur.” Yukarıdaki anlatıma göre Bağdat’ta bilim ve sanatın gelişmesinde şehrin hangi özelliği etkili olmuştur? A) Sıcak bir iklime sahip olması B) Halifenin burada yaşaması C) Ticaret yolları üzerinde bulunması D) Şehirde birçok medresenin kurulması Aşağıdaki soruların cevaplarını verilen boşluğa yazınız. I. Durum: Malazgirt Savaşı’yla Türklere Anadolu’nun kapıları açılmıştı. Türkler Anadolu’da fethettikleri yerlere medrese, cami, hamam, köprü gibi insanlara hizmet veren eserler yapmışlardı. Ayrıca Yunus Emre, Mevlana, Ahi Evran gibi düşünürler de İslamiyet’in Anadolu’ya yayılıp yerleşmesinde etkili olmuştu. II. Durum: Kösedağ Savaşı’nın ardından Moğolların Anadolu’da hakimiyeti artmıştı. Türklerin yaptığı eserleri yakıp yıkan Moğollar bilim insanları ve sanatkarlara da kötü davranmışlardı. Böylece Anadolu’dakorku yaymaya çalışarak amaçlarına ulaşmaya çalışmışlardı. Verilen her iki durumu karşılaştırarak Türklerin ve Moğolların Anadolu’ya bakışını değerlendiriniz. Cevap: Türkler Anadoluyu yurt edinmek istemişler ve huzur içinde yaşamayı düşünmüşlerdir.Moğollar ise yıkıcı bir politika yürütüp Türkleri buralardan atmak istemişlerdir. 2) Mete Han, Hun Devleti’ne en parlak dönemini yaşattı. MÖ 174 yılında öldüğünde Hun Devleti çağının gelişmiş devletlerinden biriydi. Taht kavgaları artınca devlet, doğu ve batı olmak üzere ikiye bölündü. Batı Hunları yıkılırken Doğu Hunları, Çin egemenliği altına girdi. Doğu Hunları, zaman zaman bağımsızlık mücadelesine girdi ancak başarılı olamadı. Hun Devleti’nin yıkılmasının sebepleri nelerdir? Cevap: Taht kavgaları, birlik ve beraberliğin kaybolması.

6. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 84, 85, 86, 87, 88, 89  “MEDENİYETE YÖN VEREN YOLLAR” Etkinlik Cevapları

84. Sayfa XI. yüzyılda yaşadığınızı düşünün. Bu durumda farklı kültürleri ve devletleri tanımak için neler yapabilirsiniz? Cevap: Gezerdim.Farklı kültürleri tanımak için başka ülkelere gider yeni yerler görmek isterdim. ulaşım araçları Yukarıda verilen taşıma yöntemlerini kullanan tüccarlardan hangisi seyahati boyunca daha fazla insan ve kültürü tanıma imkanı bulur? Tartışınız. Cevap: Bence Deve ve kervanlar ile yapılan taşımacılık sisteminde daha fazla insan ve kültür tanır.Çünkü yürüyerek her yere uğrama imkanı var. Demir İpek Yolu Projesi’nin hayata geçmesi ülkemize hangi alanlarda katkı sağlayabilir? Tartışınız. Cevap: Hem ticaretin canlanmasına hem de kültürel yakınlaşmalar sağlanır.Ekonomik olarak ülkemizin kalkınmasına yardımcı olur.Turizm gelirleri de artar. 85. Sayfa Verilen haritadan ve bilgilerden yararlanarak soruların cevaplarını yazınız. 1) İpek Yolu’nu anlatan anahtar kelimeler nelerdir? Yazınız. Cevap: Tebriz, Sasaniler, Araplar, Bizans ve Türkler, Ticaret, İpek Yolu, İpek, porselen. 2) Devletlerin İpek Yolu üzerindeki şehirlere hakim olmak istemesinin sebepleri nelerdir? Yazınız. Cevap: Çünkü şehirlere hakim olurlarsa ticaret gelirleri artar.Daha çok para kazanırlar. 86. Sayfa Yukarıda verilen bilgilere göre İpek Yolu, güzergâhındaki ülkeleri nasıl etkilemiştir?Tartışınız. Cevap: Ülkelerin ve bölge haklarının kalkınmasına katkı sağlamıştır.Güzergah üzerinde yer alan yerlere kervansaraylar kurulmuş, hem ticaret hem turizm geliri elde edilmiş.Kültürel zenginlikler sağlanmıştır. İnsanların baharatı yüzlerce kilometre uzaktan getirmelerinin sebepleri neler olabilir? Tartışınız. Cevap: Baharat ağaçları ya da bitkilerinin tropikal iklimde yetişmesi nedeni ile Çin ve Hindistan’dan getirmekteler.Ayrıca baharat yeni tatlar sağlamaktadır. 87. Sayfa Baharatın geçmişte ve günümüzde kullanım amaçlarında benzerlik ve farklılıklar nelerdir? Tartışınız. Cevap: Geçmişte de baharatlar yemeklerde, tatlılarda ve tıbbi ilaç olarak kullanılmaktaydı.Günümüzde de aynı şekilde kullanılmaktadır. Baharat Yolu’nun ülkeler arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel alandaki etkilerine metinden yaralanarak örnekler yazınız. Cevap: 87.sayfa 88. Sayfa Avrupalılar, Haçlı Seferlerinden ne gibi kazançlar elde etmişlerdir? Yazınız. Cevap: Kağıt matbaa, barut, pusula gibi buluşları Müslümanlardan öğrenmiş ve teknolojilerini arttırmışlardır. 89. Sayfa Zihin haritasındaki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz. Cevap: 89.sayfa cevapları

6. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 180, 181, 182, 183 “MESLEĞİMİ SEÇİYORUM” Etkinlik Cevapları

180. Sayfa Gelecekte hangi mesleği yapmak istiyorsunuz? Bu meslek hakkında neler biliyorsunuz? Cevap: Pilot olmak istiyorum.Bu meslek için sağlıklı olmak ve çok çalışmak gerektiğini biliyorum. Aşağıda verilen mesleklerle ilgili metinleri okuyunuz. Bu meslekleri yapabilmek için hangi özelliklere sahip olmak gerekmektedir? Tartışınız. Cevap: Polis olmak için vatanını çok sevmek, fiziksel özelliklere sahip olmak, polislikle ilgili eğitimleri almak gerekmektedir. Biyomedikal mühendisi olmak için çok çalışmak fen bilimlerini sevmek ve bu meslek ile ilgili eğitimleri almak gerekir. 181. Sayfa Aşağıdaki tabloda verilen meslekler için gerekli olan ilgi, yetenek ve değerler nelerdir? Karşılarına yazın. Cevap: Doktor İlgi Alanı: Fen Bilimleri Yetenek: Araştırma- İnceleme Değer: Yardımlaşma Öğretmen İlgi Alanı: Sosyal Bilimler Yetenek: Sözel yetenekler Değer: Kazanç elde etme Ressam İlgi Alanı: Güzel sanatlar Yetenek: Bedensel yetenek Değer: Estetik Aşçı İlgi Alanı: Canlılar-doğa Yetenek:Bedensel yetenek Değer: Kazanç elde etme 182. Sayfa Bireysel özelliklerinizi Tablo 1’e yazınız. İlgi duyduğunuz bir mesleği araştırarak bu meslekle ilgili bilgileri Tablo 2’ye yazınız. Cevap: BİREYSEL ÖZELLİKLERİM İlgi duyduğum etkinlikler: Spor, müzik Beni tanımlayan kişisel özelliklerim: Dürüst,çalışkan,yenilikleri seven.cesur. Yeteneklerim:Şarkı söylemek- Boş zamanlarımda yapmak istediğim etkinlikler: Müzik dinlemek Başarılı olduğum dersler: Müzik,resim, sosyal bilgiler ARAŞTIRDIĞIM MESLEK Mesleğin Adı: Pilotluk Meslekte yapılacak faaliyetler: Çok çalışmak ve sağlığına dikkat etmek Mesleğin gerektirdiği fiziksel özellikler: Sağlıklı olmak Mesleğin gerektirdiği kişisel özellikler:Cesur olmak, ani karar verebilmek. Mesleğin gerektirdiği yetenekler: Reflekslerin iyi olması Mesleğin çalışma ortamı ve koşulları: Silahlı kuvvetler, disiplin ve özveri Mesleğin gerektirdiği eğitim:Pilotluk okulu 183. Sayfa Zihin haritasındaki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz. Cevap: 183.sayfa6. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 176, 177, 178, 179 “NİTELİKLİ İNSAN, GÜÇLÜ TÜRKİYE” Etkinlik Cevapları

176. Sayfa Çevrenizde mesleğini iyi şekilde yapan insanların özellikleri nelerdir? Cevap: Çok çalışmaları, meraklı olmaları, disiplinli çalışmaları,işini sevmeleri. 177. Sayfa Genel Ağ haberinde yer alan girişimcinin başarılı olmasının sebepleri neler olabilir? Tartışınız. Cevap: Risk alabilmeleri, yılmamaları, cesaretli olmaları, yeniliğe açık olmaları. Uluslararası piyasada ses getirecek, şirketinizin ve ülkenizin kalkınmasını sağlayacak bir yatırım yapacaksınız. Bunun için büyük bir şirket kurdunuz. Bu şirkete alacağınız elemanların hangi özelliklere sahip olmasını istediğinizi aşağıdaki gazete ilanında belirtiniz. Cevap: ELEMAN ARANIYOR Yeni kurmuş olduğumuz uluslararası şirkete genç, dinamik, yeniliklere açık, üniversite mezunu özelliklere sahip elemanlar aranmaktadır. 178. Sayfa Nitelikli bir insan olarak Mahmut Öğretmen’in fedakârlıktan başka hangi özelliklere sahip olduğunu söyleyebilirsiniz? Tartışınız. Cevap: Girişimci, cesaretli, nitelikli bir insan. 179. Sayfa Aşağıda yer alan örneklerden yola çıkarak nitelikli insanların özelliklerini ve ülke ekonomisine katkılarını ilgili alanlara yazın. Tarihimizde nitelikli insan tanımına en uygun isimlerden birisi de Zihni Derin’dir. 1904 yılında Halkalı Ziraat Mektebinden (okulundan) mezun olan Zihni Derin bir dönem tarım bakanlığı da yapmış, kendisini tarıma adamıştir. Tarım alanındaki gelişmeleri yakından takip eden Zihni Derin yenilikçi fikirleriyle dikkat çekmiştir. Yurt dışında yaptiğı araştirmalar sonucunda çay üretimini Karadeniz’de denemiş ve başarılı olmuştur. Zihni Derin’in çay üretimi alanında yaptiğı çalışmalar sonucunda ülkemiz çay ithal eden ülke konumundan çay ihraç eden ülke konumuna gelmiştir. Yaptiğı çalışmalar milyonlarca insana ekmek kapısı olmuş, ülke ekonomisine can vermiştir. Cevap: Nitelikli bir insan olarak Zihni Derin’in özellikleri: Girişimci, yenilikçi, risk alabilen, cesaretli, nitelikli bir insan. Nitelikli bir insan olarak Zihni Derin’in ülke ekonomisine katkısı: Bir çok insana ekmek kapısı açmış ve ülkemize vergi geliri sağlamış, döviz girdisi sağlamıştır. İstanbul’da yaşayan ve iş yerine ulaşım için her gün metrobüsü kullanan genç bir mühendis, yaptiğı buluş ile dikkatleri üstüne çekti. Metrobüslerin oluşturduğu rüzgârdan elektrik enerjisi üretme fikrini yetkililere ileten genç mühendis, yetkililerden aldığı olumlu cevapla çalışmalarına başladı. Hazırladığı sistem ile met- robüs güzergâhlarına kurulan türbinlerle yirmi bin haneye yetecek elektrik üretmeyi başardı. Ülkemizin elektriği çoğunu dışarıdan aldığı enerji kaynaklarından elde ettiği düşünüldüğünde genç mühendisin hazırladığı projenin önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Bu projenin geliştirilip yaygınlaştirılması ülkede elektrik üretimindeki masrafları ve doğaya verilecek zararı daha da azaltacaktir. Genç mühendis ayrıca yeni projeler de üretmeye devam etmektedir. Depremi önceden haber verecek bir izleme istasyonu kurma düşüncesi bu projeler arasındadır. Cevap: Nitelikli bir insan olarak Zihni Derin’in özellikleri: Zeki, yeniliklere açık, girişimci ruhu olan, çalışkan ve nitelikli bir insan. Nitelikli bir insan olarak Zihni Derin’in ülke ekonomisine katkısı: Elektrik enerjisini dışarıdan aldığımız için daha az giderimiz olacak döviz ülkemizde kalacak.

 6. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 170, 171, 172, 173 “BİR PROJEM VAR” Etkinlik Cevapları

170. Sayfa Çevrenizde gerçekleştirilen ekonomik faaliyetler hangileridir? Cevap: Tarım, hayvancılık, sanayi, turizm, hizmet sektörü, ticaret. Yukarıda ülkemize ait bazı coğrafi özelliklere yer verilmiştir. Yaşadığınız ilde bahsedilen coğrafi özeliklerin hangi çeşitleri bulunmaktadır? Tartışınız. Cevap: Yaşadığım ilde maki bitki örtüsü görülmektedir.Akdeniz iklimi vardır.Küçük ve büyükbaş hayvancılığın yanında kümes hayvancılığı ve balıkçılık yapılmaktadır.Rüzgar ve güneş enerjisinden faydalanılmaktadır. Ülkemizin kalkınması ve gelişmesi için vatandaşlara ne gibi görevler düşmektedir? Tartışınız. Cevap: Çok çalışmak ve ülkemizin değerlerini korumak gerekmektedir. Kültürel değerlerimiz korumalı, çevreyi kirletmemeli ve ülkemizin tanıtımını güzel yapmalıyız. 172. Sayfa Yatırım veya pazarlama projeleri hazırlanırken ilin ya da yörenin hangi özelliklerinin dikkate alınması gerekir? Yazınız. Cevap: İlin hangi ürünleri ile ön plana çıktığına dikkat etmeli, doğal ve tarihi güzellikleri, turizm yönünden değerlendirilmesi, tarım ve hayvancılık yönünden değerlendirilmesi, sanayi ve ticaret yönünden değerlendirilerek hazırlanması gerekir. 173. Sayfa Yaşadığınız ilin ya da yörenin coğrafi, tarihî ve kültürel özellikleri nelerdir? Aşağıda verilen boşluklara yazınız ve bu özelliklere uygun bir yatırım veya kalkınma projesi hazırlayınız. Cevap: 173.sayfa

6. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 166, 167, 168, 169 “DÜNYAMIZA SAHİP ÇIKALIM” Etkinlik Cevapları

166. Sayfa Çevrenizde sağlığınızı tehdit eden sorunlara örnekler nelerdir? Cevap: Çevre kirliliği, araba egzoz gazları, gürültü kirliliği, fabrika bacalarından çıkan gazlar. 167. Sayfa Ülkemizin enerji kaynakları bakımından dışa bağımlılığını azaltmak için neler yapılabilir? Yazınız. Cevap: Yenilebilir enerji kaynaklarına yönelmek ve arttırmak gerekir. Ülkemiz güneş ve rüzgar enerjisi bakımından oldukça zengin bir konumdadır. Verilen Genel Ağ haberine göre İzmir’de kurulan rüzgâr enerjisi santrallerinin ülke ekonomisine ne gibi katkıları olabilir? Tartışınız. Cevap: Daha temiz bir enerji ile dış ülkelere bağlı kalmadan kendi elektriğimizi üreterek ekonomik tasarruf elde etmiş oluruz.Ayrıca yurt dışına elektrik satarak ihracat yapmış ve ülkeye döviz sağlamış oluruz. 168. Sayfa Şanlıurfa’da son yıllarda sanayi tesisleri artmaktadır. Bu sanayi tesislerinin enerji ihtiyacı çevreye zarar vermeden nasıl karşılanabilir? Tartışınız. Cevap: Bu sanayi tesisleri güneş enerjisinden faydalanılarak giderilebilir. 169. Sayfa Aşağıdaki tabloda doğal sorunların sebepleri ve bu sorunların canlı yaşamına etkisi verilmiştir. Tablodaki boşlukları örneklerde olduğu gibi uygun şekilde doldurunuz. Cevap: 169.sayfa Aşağıda verilen özelliklerle enerji kaynaklarını örnekte olduğu gibi eşleştiriniz. Cevap: 169.sayfa cevapları

6. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165″KAYNAKLARIMIZ KAZANCA DÖNÜŞÜYOR” Etkinlik Cevapları

148. Sayfa Çevrenizde gerçekleştirilen ekonomik faaliyetlerde hangi kaynaklar kullanılmaktadır? Cevap: Toprak,deniz, orman, su, doğal güzellikler, madenler. Aşağıdaki tabloda ülkemizin doğal kaynakları verilmiştir. Tablodaki boş alanlara doğal kaynaklarla ilgili bildiğiniz kavramları yazınız. Cevap: 148.sayfa Âşık Veysel vasiyetinde toprağın hangi faydalarına değinmiştir? Cevap: Hayvanların faydalanması, bitkilerin yeşermesi,ormanların olması. 149. Sayfa Yukarıdaki görsellerde toprak ve toprağa bağlı ekonomik faaliyetler verilmiştir. Buna göre görsellerin altında verilen boşluklara ekonomik faaliyetlerin isimlerini yazınız. Cevap: Çömlekçilik, hayvancılık, tarım, orman. 150. Sayfa Aşağıdaki haritaya göre yaşadığınız ilde yetiştirilen tarım ürünleri hangileridir? Söyleyiniz. Cevap: İstanbul; ayçiçeği. Aşağıdaki görsellerden de yararlanarak ülkemizde yetiştirilen tarım ürünlerini aşağıdaki tabloda uygun şekilde gruplandırınız. Cevap: 150.sayfa 151. Sayfa 1) Genel Ağ haberine göre pamuk üretimini destekleyen kurum veya kuruluş hangisidir? Söyleyiniz. Cevap: T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2) Genel Ağ haberinde verilen bilgilere göre pamuk hangi ekonomik faaliyetlerde kullanılmaktadır? Söyleyiniz. Başka hangi alanlarda kullanılabilir? Tartışınız. Cevap: Kumaş, tekstil. 152. Sayfa Aşağıdaki toprağa dayalı faaliyetleri ana sektörlerle ilişkilendirerek yazınız. Cevap: Tarım, sanayi, hizmet 153. Sayfa Aşağıdaki örnekte toprağa dayalı ekonomik faaliyetlerin bir kısmı verilmiştir. Verilen faaliyetlerin numaralarını ekonomik sektörlerin gösterildiği kutulara yazarak eşleştiriniz. Cevap: 153.sayfa 154. Sayfa Aşağıdaki görsellerde su ve su kaynakları kullanılarak hangi ekonomik faaliyetlerin yapıldığı görülmektedir? Resimlerin altına yazınız. Cevap: 154.sayfa 155. Sayfa Çevrenizde hangi su kaynakları bulunmaktadır ve bu kaynaklardan hangi alanlarda yararlanılmaktadır? Yazınız. Cevap: Deniz bulunmaktadır.Ulaşım, balıkçılık, turizm alanlarında yararlanılmaktadır. 156. Sayfa Aşağıda GAP’ın bölgeye etkilerine yer verilmiştir. Aşağıdaki kavramları kullanarak GAP’ın hangi alanlarda etkili olduğunu örnekteki gibi yazınız. (eğitim, sağlık, sanayi, tarım, ulaşım, turizm, enerji, şehirleşme) Cevap: 156.sayfa 157. Sayfa Yaşadığınız ilde hangi madenler çıkarılmaktadır? Araştırınız. Cevap: Demir ve krom çıkartılmaktadır. 158. Sayfa Bor madeninin radyasyon yalıtımında yaygın olarak kullanılmasının ülkemiz ekonomisine ne gibi katkıları olabilir? Tartışınız. Cevap: Ülkemiz ekonomisine büyük katkıları olacaktır.Bu sayede ihraç edebileceğiz ve ülkemize döviz kazandıracağız. 159. Sayfa Aşağıdaki görsellerde orman ve orman ürünlerinden yararlanılarak gerçekleştirilen ekonomik faaliyetler verilmiştir. Verilen boşluklara uygun ekonomik faaliyetleri yazınız. Cevap: 159.sayfa 160. Sayfa Ülkemizde orman alanlarının kıyı kesimlerde fazla olmasının sebepleri neler olabilir? Tartışınız. Cevap: Bol yağış almasından dolayı dağların kıyıya paralel olması ormanların kıyı kesimlerde daha fazla olmasına neden olmuştur. 161. Sayfa Ülkemizde kâğıt fabrikalarının daha çok deniz kıyısında ve kıyıya yakın illerde yer almasının sebepleri neler olabilir? Tartışınız. Cevap: Çünkü ormanlar daha çok kıyı kesimlerde yer almaktadır.Ulaşımın kolay olması için ormana yakın alanlarda kağıt fabrikaları kurulmuştur. Kuzugöbeği mantarı hangi alanlarda kullanılmaktadır? Bu ürünün toplanması, işlenmesi ve ihraç edilmesinden hangi kazançlar elde edilmektedir? Tartışınız. Cevap: İlaç sanayisinde kullanılmaktadır.Hizmet sektörü ve sanayi, tarım, ekonomik alanlarında gelir elde edilmesini sağlamaktadır. 162. Sayfa Yukarıdaki haritada yaşadığınız şehirde hangi turizm kaynaklarına yer verilmiştir? Haritada verilenler dışında şehrinizde hangi turizm kaynakları bulunmaktadır? Hangilerini yerinde gördünüz? Söyleyiniz. Cevap: Doğal güzellikler, deniz, sağlık, eğitim ve tarihi eserler turizm kaynakları arasında yer almaktadır. Ülkemize her sene milyonlarca turistin gelmesi ülkemizin ekonomisine katkısı nedir? Tartışınız. Cevap: Herhangi bir masraf yapmadan üretmeden döviz kazanılmasını sağlamaktadır. 163. Sayfa Ülkemizde turizm amaçlı bir gezi yapmak isteseydiniz nereyi tercih ederdiniz? Bu yeri tercih etmenizin sebepleri nelerdir? Tartışınız. Cevap: İstanbul’u tercih ederdim.Hem tarihi eserlerin fazla olması hem de doğal güzellikleri ile ilgimi çekmektedir. 164. Sayfa Cumalıkızık’a giden ziyaretçiler burayı neden tercih etmiş olabilirler? Turizm faaliyetleri Cumalıkızık’ın ekonomisini nasıl etkilemiştir? Tartışınız. Cevap: Osmanlı Devleti hakkında bilgi edinmek, o zamanlarda insanların nasıl evlerde yaşadıklarını merak ettikleri için.Bu durum Cumalıkızık’ın ekonomisine önemli katkı sağlamıştır. Aşağıda verilen doğal ve beşeri turizm kaynakalarını örnekte verildiği gibi tabloya yazınız. Cevap: 164.sayfa 165. Sayfa Verilen ekonomik faaliyetlerin hangi kaynakla ve sektörle ilişkili olduğunu örnekte verildiği gibi eşleştiriniz. Cevap: 165.sayfa

 6. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 118, 119  “DEĞERLENDİRME SORULARI” Etkinlik Cevapları

118. Sayfa Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin altındaki boşluğa doğrusunu yazınız. (D ) 1. Türkiye 36-42 kuzey paralelleri ile 26-45 doğu meridyenleri arasındadır. (Y ) 2. Kutup ikliminde yaşayan insanlar evlerini ahşaptan yapmışlardır. Kutup ikliminde yaşayanların evleri buzdan yapılmıştır. (Y ) 3. Ülkemizde yer üstü kaynakları eşit bir şekilde dağılmıştır. Eşit şekilde değildir. (D ) 4. Ülkemizin dağlarını, platolarını, ovalarını göstermek için Türkiye fiziki haritasından faydalanırız. ( D) 5. Türkiye’nin nüfus dağılışı, yer altı ve yer üstü kaynakları beşeri coğrafya ile ilişkilidir. Aşağıda verilen kelimeleri kullanarak cümlelerdeki boşlukları doldurunuz. (Hakkâri, mutlak, göreceli, Akdeniz , burun, okyanus) 1) Yaşadığımız yerin Ekvator’a ve başlangıç meridyenine göre yerinin belirlenmesine MUTLAK konum denir. 2) BURUN karaların su kütlelerine doğru uzanmış bölümüdür. 3) Kıtalar arasındaki derin çukurlukları dolduran tuzlu su kütlelerine OKYANUS denir. 4) AKDENİZ ikliminin bitki örtüsü makidir. 5) HAKKARİ ve çevresinde yüksek ve engebeli alanların fazla olması yerleşmeyi olumsuz etkilemiştir. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz. 1- Ayla, ailesiyle birlikte yurt dışı gezi faaliyetine katılmıştır. Gittikleri yerde pirinç tarlasında çalışan insanları, sel sularının tahrip ettiği yerleri görmüştür. Ayrıca filler üzerinde gezintiye çıkan insanlar da dikkatini çekmiştir. Verilen bilgilere göre Ayla’nın gittiği bölgede hangi iklim tipi görülmektedir? A) Ekvatoral iklim B) Kutup iklimi C) Akdeniz iklimi D) Muson iklimi Cevap: D 2- Yukarıdaki Türkiye Fiziki Haritasından faydalanarak aşağıdaki yorumlardan hangisini yapamayız? A) Trakya’nın yükseltisi azdır. B) İç kesimler kıyılara göre daha çok nüfusludur. C) Batıdan doğuya doğru yükselti artar. D) Doğu Anadolu’da yol yapımı daha masraflıdır. Cevap: B 119. Sayfa 3- Bir yerin Ekvator’a ve başlangıç meridyenine göre yerinin belirmesine mutlak konum denir. Bu açıklamaya göre Türkiye’nin; I- Uluslararası ulaşım yolları üzerinde olması II- Kuzey yarım kürede olması III- Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlaması Özelliklerinden hangileri mutlak konumuyla ilgilidir? A) Yalnız II B) I ve II C) II ve III D) I-II ve III Cevap: C mutlak konum 4- Haritadaki noktalardan hangisinden kuzeydoğuya doğru gidilirse İstanbul’a ulaşılır? A) I B) II C) III D) IV Cevap:B 5- Türkiye haritasında numaralandırılmış yerlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? I Türkiye’nin verimli arazilerindendir. II Türkiye’nin en az nüfuslu yeridir. III Yeryüzü şekli körfezdir. IV En önemli yer altı kaynağı taş kömürüdür. Cevap: I-III-IV Aşağıda verilen koordinat sistemi üzerinde Türkiye’nin topraklarının bulunduğu kareleri işaretleyiniz. Cevap: türkiye matematik konum

6. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 78, 79, 80, 81, 82, 83  “Anadolu’nun Yurt Olmasında Miryokefalon” Etkinlik Cevapları

78. Sayfa 1) Anadolu’yu yurt edinme açısından Malazgirt Savaşı ile Miryokefalon Savaşı arasında nasıl bir ilişki vardır? Yazınız. Cevap: Malazgirt Zaferi Anadolu’nun kapılarının Türklere açmış, Türk beylikleri hızla Anadolu!ya yerleşmişlerdir. Miryokefalon Savaşı ile de Anadolu toprakları Türk yurdu olmuştur. 2) Aşağıya Miryokefalon Savaşı ile ilgili bir soru hazırlayarak cevabını yazınız. Cevap: Miryokefalon neresidir? Konya iline bağlı Bağırsak boğazı çevresidir. 79. Sayfa Yukarıdaki tarih şeridinde verilen savaşları aşağıdaki bilgilerle eşleştirerek boşluklara yazınız. Cevap: anadolunun yurt olmasında önemli savaşlar 80. Sayfa Yukarıdaki görsellerde XI. ve XIII. yüzyıllar arasında Anadolu’da Türkler tarafından yapılan eserlere yer verilmiştir. Bu eserlerin Anadolu’nun farklı yerlerinde görülmesi neyin göstergesidir? Tartışınız. Cevap: Türklerin Anadolu’da kalıcı olduklarını ve bu eserleri yaparak buraları yurt edindikleri anlamına gelmektedir. Aşağıda Türkiye Selçuklu Devleti döneminde yapılan sosyal tesisler verilmiştir. Bu tesislerin işlevlerini günümüzde hangi kurumlar yapmaktadır? Karşılarındaki boşluklara yazınız. Cevap: selçukluda yapılan mimari 82. Sayfa Orta Çağ’ın büyük seyyahlarından biri olan İbn Batuta, seyahatnamesinde ahilerden yukarıdaki ifadelerle bahsetmiştir. Seyyahın ahilerden bu şekilde bahsetmesinin sebepleri neler olabilir? Tartışınız. Cevap: Zor durumda olanlara yardım ettikleri, yoksulları doyurdukları, dünya malına fazla değer vermedikleri için. 83. Sayfa Çevrenizdeki tarihî bir eser hakkında araştırma yapınız. Elde ettiğiniz bilgilere göre aşağıdaki tabloyu örnekteki gibi doldurunuz. Bilgilerini yazdığınız tarihi eserin fotoğrafını boş alana yapıştırınız. Cevap: sultanahmet cami Aşağıda Yunus Emre’nin şiirinin bir bölümüne yer verilmiştir. Bu mısralarda vurgulanan değerler nelerdir? Tartışınız. Bir kez gönül yıktın ise Bu kıldığın namaz değil. Yetmiş iki millet dahi Elin yüzün yumaz değil. Bir gönülü yaptın ise Er eteğin tuttun ise Bir kez hayır ettin ise Binde bir ise az değil Yol odur ki doğru vara, Göz odur ki Hakk’ı göre, Er odur alçakta dura, Yüceden bakan göz değil Cevap: Kalp kırmak gönül yıkmak, başka insanları incitmenin kötülüğünden bahsetmektedir.Kendimizi başkalarından yüksek görmek, kibirli olmak kötü huylardır.

6. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 112, 113, 114, 115, 116, 117  “ÇEVREMİZDE KİMLER YAŞIYOR?” Etkinlik Cevapları

112. Sayfa Ülkemizin güney kıyı kesimlerinde insanlar araçlarında kış lastiği kullanma gereği duymazken iç kesimlerinde yaşayanlar ise kış lastiği kullanma gereği duyarlar. Bunun sebepleri neler olabilir? Cevap: Güney kesimlerinde kış aylarında kar yağışı olmaz.İç kesimlerde ise karasal iklim görülür ve kar yağışı olur.Bu nedenle güney kesimlerde kış lastiği kullanmaya gerek yoktur. Aşağıdaki görsellerde iki farklı yerleşim yerinde evler niçin farklı renklerde boyanmıştır? Tartışınız. Cevap: Koyu renkle boyanmış evlerin olduğu yerde kışları kar yağışlı ve soğuk olduğu için güneş ışınlarını çekme özelliği olur ve evler ısınır.Açık renk boyanmış yerlerde sıcak iklim olduğu için güneş ışınlarını yansıtır ve evler daha serin olur. 113. Sayfa Kutup ikliminde yaşıyor olsaydınız günlük yaşantınızda ne gibi değişiklikler olurdu? Tartışınız. Cevap: Kıyafetlerimiz daha kalın ve sıcak tutacak şekilde olurdu.Evlerimiz kutup iklimine uygun şekilde olurdu.Beslenmemiz daha çok balıkla olurdu.Ulaşım kızaklı köpekler ile olurdu. 114. Sayfa Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerdeki konutlara ülkemizin hangi şehirlerinde rastlayabiliriz? Örnekler veriniz. Cevap: Adana, Hatay, Mersin, Osmaniye, Antalya, Muğla. 115. Sayfa Yaşadığınız yerde buna benzer su taşkınları oluyor mu? Su taşkınlarına karşı nasıl tedbirler alınmalıdır? Tartışınız. Cevap: Evet oluyor.Önlem olarak kanalizasyonlar temizleniyor,feyezan kanalları yapılıyor. 116. Sayfa Yukarıda anlatılan iklim özellikleri ülkemizde görülen hangi iklimle benzerlik gösterir? Tartışınız. Cevap: Ülkemizde Karadeniz iklimi benzer özellikler göstermektedir.Bol yağışlıdır ve ormanlar çoktur. Aşağıda iklimler ve bu iklimlere ait bazı bilgiler verilmiştir. Boş bırakılan yerlere örneklerde olduğu gibi uygun ifadeleri yazın. Cevap: iklim şartlarına göre konut tipleri, geçim kaynakları 117. Sayfa Zihin haritasındaki boşlukları uygun ifadelerle dolduralım. Cevap: 117.sayfa kavram haritası

6. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 144, 145 “DEĞERLENDİRME SORULARI” Etkinlik Cevapları

144. Sayfa Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin altındaki boşluğa doğrusunu yazınız. Cevap: (D ) 1. Tübitak, ülkemizde bilimsel ve teknolojik çalışma yapan bir kurumdur. (Y ) 2. Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesi zorunlu değildir. (D) 3. Atatürk, sosyal bilimlerin gelişmesi için Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumunu kurmuştur. (Y) 4. Bilimsel araştırma yaparken ilk önce varsayımlardan faydalanmalıyız. (D ) 5. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler gelecekteki yaşantımızı kolaylaştıracaktır. Aşağıda verilen kelimeleri kullanarak cümlelerdeki boşlukları doldurunuz. (tarih, telif hakkı, sosyal bilimler, patent hakkı, kaynak, Türk Patent ve Marka Kurumu, coğrafya) Cevap: 1) İnsanlar çevrelerini tanımak için SOSYAL BİLİMLER den yararlanmak zorundadır. 2) Geçmişteki olayları yer ve zaman göstererek, kaynaklara dayalı olarak, sebep-sonuç ilişkisi içinde inceleyen bilim dalına TARİH denir. 3) TELİF HAKKI, eser sahibi yaşadığı sürece ve ölümünden itibaren 70 yıldır. 4) Patent TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU tarafından verilmektedir. 5) Bir araştırma yaparken KAYNAK göstermek zorunludur. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz. 1) Aşağıdaki kanunlardan hangisi ülkemizde korsan yayınları önlemeye yöneliktir? A) Türk Ticaret Kanunu B) Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu C) Türk Medeni Kanunu D) Türk Ceza Kanunu Cevap: B 2) İçinde bulunduğumuz yüzyılda bilim ve teknoloji sürekli gelişim göstermektedir. Bunun yanında hayatımızı kolaylaştıran birçok icatlar da ortaya konulmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi hayatımızı kolaylaştıran icatlardan biri değildir? A) Telefon B) Hızlı trenler C) Kimyasal silahlar D) Buzdolabı Cevap: C 145. Sayfa Aşağıdakilerden hangisi teknolojik gelişmelerin gelecekte sağlayacağı faydalardan değildir? A) Günlük hayat kolaylaştırması B) İnsan yaşamını sınırlandırması C) Bilginin saklanmasını ve yayılmasını kolaylaştırması D) Üretimde verimliliği arttırması Cevap: B 4) I- Toplum içerisinde yaşarken devletin yaptırım gücünü görmesi II- Yaşamak için üretim yapma ve paylaşmayı öğrenmesi III- Türk Tarihi ile ilgili çalışmalarla milli bilincin uyanması Sosyal bilimlerdeki çalışmaların toplum hayatını etkilediğini söyleyen bir kişi yukarıdaki açıklamalardan hangisini kanıt gösterebilir? A) Yalnız I B) II ve II C) II-III D) D) I-II ve III Cevap: D 5) Kemal: Ben üniversitede doktora öğrencisiyim. Danışmanımın verdiği bir araştırma konusu için konuyla ilgili kitap, dergi, arşiv belgeleri, gazeteler konusunda bir araştırma yaptım. Bilimsel araştırma yapan Kemal’in bu sözleri dikkate alındığında hangi araştırmada basamağında olduğu söylenebilir? A) Varsayım B) Araştırma konusu C) Veri toplama D) Metin haline getirme Cevap: D Aşağıdaki soruların cevaplarını verilen boşluğa yazınız. 1) Prof. Dr. Lan Hodder, yeni bilimsel teknikler aracılığıyla Çatalhöyük’teki beslenme ve sosyal ilişkilere dair bulgular elde ettiklerini anlatarak şunları söyledi: “Kullandığımız modern bilimsel tekniklerle erkek ve kadınların çok benzer şeyler yediğini, benzer işlerde çalıştığını, hem erkeğe hem de kadına aynı sosyal statünün verildiğini gördük. Ayrıca evlerin içerisine yerin altına gömülen insanların biyolojik olarak birbirleriyle akraba ve aynı aileden olmadığını tespit ettik.” “Sanat, evin içerisinde uygulanıyor. Çatalhöyük’te bütün evlerde duvar resimlerinin olduğunu görüyoruz. Çatalhöyük’ün önemli olmasının bir başka sebebi de tüm duvar resimleridir. YukarIda verilen bilimsel araştırmada elde edilen sonuçlar, hangi sosyal bilim dallarının çalışma alanlarıyla ilişkilidir? Cevap: Arkeoloji, antropoloji 2) Yazdığınız kitabın korsan olarak çoğaltılıp satıldığını fark ettiniz. Hukuki yollardan hakkınızı aramak için nasıl bir yol takip etmeniz gerekir? Cevap: Savcılığa suç duyurusunda bulunurum.

 6. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 140, 141, 142, 143 “EMEK BİR HAZİNEDİR” Etkinlik Cevapları

140. Sayfa Aşağıdaki görsellerin anlamlarını biliyor musunuz? Bunları hangi ürünlerin üzerinde görüyorsunuz? Cevap: Karekod, barkot, bandrol.Bunları aldığım ürünlerin üzerinde görüyorum. Yalova Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Yalova Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü, ortaklaşa korsan kitap denetimi yaptı. Bandrolsüz olduğu tespit edilen 450 kitap, dergi ve broşüre el konuldu. İki iş yeri hakkında adli işlem yapıldı. Öte yandan Yalova Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir iş yeri hakkında kanuna aykırı eserleri usulsüz olarak çoğaltmasından dolayı işlem yaptı. Yukarıdaki Genel Ağ haberinden çıkardığınız sonuçları aşağıya yazınız. Cevap: Bir kitabı çoğaltarak haksız kazanç elde edilmiştir.Bu durum kanunlara aykırıdır ve suç teşkil etmektedir.Ayrıca kitap yazarının hakkını gasp etmektir. 141. Sayfa Korsan kitap ile orijinal kitap arasındaki farklar nelerdir? Araştırıp yazınız. Cevap: Korsan kitaplarda baskı hataları olur, korsan kitaplarda eksik sayfalar olur, korsan kitaplar daha ucuz olur ama verilen para boşa gider.Rengi daha soluktur. Korsan ürünlerin, ekonomik ve kültürel açıdan ülkemize zararları neler olabilir? Tartışınız. Cevap: Yazarların emekleri boşa gider ve yazarların daha az ürün ortaya koymasına neden olur.Vergilendirilmediği için devlete ekonomik katkı sağlamaz. Ülkemizde patent başvurularını arttırmak için neler yapılabilir? Tartışınız. Cevap: İnsanların daha duyarlı olması gerekir.Patent almak daha kolay ve kısa zamanlarda olmalıdır. 142. Sayfa Telif ve patent hakkı ile korunan ürünleri alırken nelere dikkat etmeliyiz? Yazınız. Cevap: Bandrollü olup olmadığına bakmak gerekir. Yazar olsaydınız eserlerinizi nasıl koruma altına alırdınız? Yazınız. Cevap: Bandrollerin kopyalanamaz olmasına dikkat ederdim. Telif ve patent alınabilecek ürünler hangileridir? Yazınız. Cevap: Müzik ürünleri, kitap, icatlar, filmler, diziler, şarkılar, şiirler, her türlü kültürel ürünler, yeni buluş yapılan her şey. Bir eserin kullanım süresi ne kadardır? Yazınız. Cevap: Eser sahibi tayin eder. Telif ve patent haklarına uyulmadığı durumda hukuken hangi sorunlarla karşılaşılabilinir? Araştırınız. Cevap: Cezalar vardır.Maddi ve manevi cezaları vardır. 143. Sayfa Zihin haritasındaki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz. Cevap: zihin haritası cevapları

 6. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 136, 137, 138, 139 “ARAŞTIRMA YAPIYORUM” Etkinlik Cevapları

136. Sayfa “Tarihi yazan, tarihi yapana sadık kalmazsa sonuç insanlığı şaşırtacak bir şekil alır.” sözüyle Mustafa Kemal Atatürk’ün verdiği mesajı tartışınız. Cevap: Tarihi yazan kişilerin en objektif şekilde davranmaları gerekir.Aksi halde kendi görüş ve yorumları tarihin yanlış aksettirilmesine neden olur. Arkadaşlarınızla beyin fırtınası yaparak ilgi ve isteklerinize göre bir konu belirleyiniz. Cevap: Küresel ısınmanın etkileri Belirlediğiniz konuyla ilgili problemi yazınız. Cevap: Küresel ısınmanın etkileri her geçen gün daha fazla hissedilmektedir.Mevsimlerin farklılaşması, canlı türlerinin yok olması, doğal kaynakların tükenmesi. Siz de çalışmanızın süresini belirleyiniz. Cevap: Bu çalışmanın 10 günde tamamlanması planlanmıştır. 137. Sayfa Yaren ve arkadaşları gibi belirlediğiniz konu hakkında araştırma yapınız. Cevap: Genel ağ üzerinden, çeşitli kaynaklardan görsel ve yazılı kaynaklardan faydalandık. 138. Sayfa Araştırmanızda hangi kaynakları kullandığınızı yazınız. Cevap: Genel ağ, ansiklopediler, yazılı ve görsel medya. Siz de çalışmanızın sonucunda raporunuzu oluşturunuz. Cevap: Farklı kaynaklardan toplayıp bilgi fişlerine aktardığımız notlarımızı çalışmamızın konusu ve amacı doğrultusunda sınıflandırdık. Raporumuzun başlığını belirledik. Raporumuzun giriş, gelişme ve sonuç kısmında hangi bilgilere yer vereceğimizi belirledik. Sonrasında ise yaptığımız bu plana uygun olarak bir metin oluşturduk. Bu metni oluştururken farklı kaynaklardan çeşitli bilgiler kullandık. Bu bilgilerin bazılarını kaynaklarda bulundukları haliyle olduğu gibi aktardık bazılarını ise özetleyerek kendi cümlelerimizle yeniden yazdık. Son olarak topladığımız bilgileri metinlere dönüştürdük. Metnimizi yazarken kullandığımız bilgileri kimden, hangi kaynaktan edindiğimizi sayfa numaraları ile birlikte dipnot olarak gösterdik. Metnimizin en son kısmında yer verdiğimiz bütün kaynakları sıraladık 139. Sayfa Aşağıdaki metinleri okuyunuz. Yapılan çalışmaların, bilimsel araştırma basamaklarından hangisiyle ilgili olduğunu yazınız? Cevap: Bilimsel Araştırma Basamağı: Konunun belirlenmesi Bilimsel Araştırma Basamağı: Sürenin belirlenmesi Bilimsel Araştırma Basamağı: Rapor oluşturmak. Bilimsel Araştırma Basamağı: Problemin ortaya konması Bilimsel Araştırma Basamağı: Konuyla ilgili kaynak taraması yapmak ve mevcut bilgi birikimini derlemek

6. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77  “YENİ YURT ANADOLU” Etkinlik Cevapları

70. Sayfa Çeşitli sebeplerle göç etmek zorunda kalsaydınız gideceğiniz yerin hangi özelliklere sahip olmasını isterdiniz? Cevap: İkliminin güzel olmasına, arazi yapısına, tarıma elverişli olmasına, su kaynaklarına, ulaşım imkanlarına, doğal zenginliklerine bakardım. Görseldeki komutan siz olsaydınız belirtilen sorunlara karşı nasıl bir çözüm üretirdiniz? Yazınız. Cevap: O bölgeden göç eder daha güzel bir yer olan Anadolu topraklarına giderdim. 71. Sayfa Anadolu’ya yönelik Türk akınlarının giderek artması Bizans’ı nasıl etkilemiştir? Bizans imparatoru böyle bir durumda neler yapmış olabilir? Tartışınız. Cevap: Bizans kendini tehlikede hissetmiştir.Bu durumda savunma önlemlerini arttırmak ve daha fazla Türk akınlarını önlemek için savaşmış olabilir. 72. Sayfa Malazgirt Savaşı’nda İslam ülkelerinin Türk askerlerini desteklemelerinin sebepleri neler olabilir? Tartışınız. Cevap: İslam topraklarının genişlemesi,İslamın yayılması adına desteklemişlerdir. Selçuklu ve Bizans ordularının askerî yapısını karşılaştırarak değerlendiriniz. Türk askerlerinin bu kadar kararlı olmalarının sebepleri neler olabilir? Tartışınız. Cevap: Bizans ordusu sayısal olarak daha fazla idi.Fakat Selçuklu ordusu daha kararlı bir durumda idi.Hilal taktiği Selçuklu ordusunun kazanmasında önemli olmuştur. 73. Sayfa Alparslan’ın kendisini öldürmeye gelen imparatora karşı gösterdiği örnek davranışı hangi kavramla ifade edersiniz? Bu davranışı neden sergilemiş olabilir? Tartışınız. Cevap: İyi bir komutan olmasına, empati yapabilmesine. Alparslan’ın Anadolu’nun fethine beylerini görevlendirmesinin sebepleri neler olabilir? Tartışınız. Cevap: Bizansı yıldırmak, yıpratmak, ve bu surette başarılı olmak. 76. Sayfa Bizans imparatorunun herhangi bir devlet başkanı yerine din adamından yardım istemesinin sebepleri neler olabilir? Tartışınız. Cevap: Çünkü insanları ancak dini duygularını ön plana çıkartarak bir arada tutabilir ve dini değerler üzerinden birliktelik sağlayabilirlerdi. 77. Sayfa Aşağıda Haçlı Seferlerinin nedenleri ve sonuçları verilmiştir. Bunların karşısına hangi alana ait olduğunu örnekteki gibi yazınız. Cevap: haçlı seferlerinin nedenleri sonuçları

6. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61  “İSLAMİYET’İN DOĞUŞU VE DEĞİŞİM” Etkinlik Cevapları

52. Sayfa Dini inançlarınızın günlük yaşantınıza etkileri nelerdir? Örnekler veriniz. Cevap: Dini inançlarımız günlük yaşamımızda bir çok etkiler göstermektedir.Örneğin dürüst olmak, yalan söylememek, başkalarının hakkına riayet etmek, komşu hakkını gözetmek, inançlarımız gereğidir. Hz. Cafer’in bu sözlerini dikkate aldığınızda İslamiyet’ten önce Arap Yarımadası’nın sosyal durumu hakkında neler söyleyebilirsiniz? Tartışınız. Cevap: Adaletten yosun, güçlünün güçsüzü ezdiği, komşuluk ilişkileri olmayan, haksızlıkların çok olduğu, zenginin güçlü ve haklı olduğu, ayrımcılığın olduğu, insan haklarının olmadığı bir ortam. 53. Sayfa 1) İslamiyet öncesinde Arap Yarımadası’nda yaşasaydınız hangi sorunlarla karşılaşırdınız? Yazınız. Cevap: Haksızlıklara uğrardım, hakkımı arayamadım, kendimi kötü hissederdim, arkadaşlarım bile kendi ekonomik durumuma göre olurdu. 2) İslamiyet öncesinde Arap Yarımadası’nda toplumsal birliğin sağlanamamasının nedenleri nelerdir? Yazınız. Cevap: Herkes kendi menfaatine uygun şekilde davranıyordu, zenginler kendi iyi durumlarının bozulmasını istemiyordu, kölelik vardı, adalet kavramı, eşitlik, özgürlük yoktu, kan davaları vardı. 3) İslamiyet öncesinde Mekke’nin gelişmesinde hangi unsurlar etkili olmuştur? Yazınız. Cevap: Ticaret, ve kendindi yaptıkları putları Kabeye koyarak insanların inançlarını parasal olarak değerlendirirlerdi. Hz. Muhammed’in genç yaşta böyle bir topluluk içinde yer alması onun hangi kişi özelliğini gösterir? Yazınız. Cevap: Haksızlıklara karşı gelen, dürüst, adil, eşitlikten yana olan, cesur. 54. Sayfa Hz. Muhammed, Cahiliye Dönemi’nde “Muhammed’ül Emin” olarak tanınmıştır. Ona “Emin” unvanının verilmesinin nedenleri neler olabilir? Yazınız. Cevap: Peygamber efendimiz herkesin takdirini kazanmış, dürüst kişiliği ile ön plana çıkmıştır.İnsanlar ticaret yaparken onun bu özelliğine güvenmeleri ve asla haksızlık yapmaması onun bu ünvanı almasına neden olmuştur. Hz. Muhammed’e inen ilk ayetin “oku” diye başlaması İslam dininin hangi özelliğini gösterir? Tartışınız Cevap: İslam dininin eğitime, bilgiye ve akla verdiği önemi göstermektedir. 55. Sayfa Müslüman ve Yahudi topluluklar barış içerisinde yaşayacaklardır. Medine’nin savunması birlikte yapılacaktır. Yahudiler dinlerini yaşamakta serbest olacaktır. Müslümanlar ve Yahudiler, kendileri dışında bir topluluk ile yaşanacak anlaşmazlıkta birbirlerinin yanında yer alacaktır. Yahudiler ve Müslümanlar arasında yaşanabilecek anlaşmazlıklarda Hz. Muhammed hakem olarak kabul edilecektir. 1) Bu sözleşmenin amaçları neler olabilir? Cevap: Medine’de birlik ve beraberliği sağlamak. Barışı hakim kılmak. İnanç özgürlüğü sağlamak. Toplumsal huzur ve barışı tesis etmek. 2) Sözleşmeyi insan hakları açısından değerlendiriniz. Cevap: İnsan hakları açısından oldukça önemlidir.İnanç özgürlüğü olduğu zaman barış ve huzur daha kalıcı olmaktadır. 3) Yaşanabilecek sorunların çözümünde Hz. Muhammed’in hakem olarak seçilmesi onun hangi kişilik özelliği ile ilgili olabilir? Cevap: Adil, güvenilir ve dürüst olma özelliklerini taşımaktadır. Bu bilgilere göre Mescidi Nebevi’nin yapılış amaçları nelerdir? Tartışınız. Cevap: Cami, eğitim yuvası, kimsesizlere yardım evi. 56. Sayfa Esirlerin okuma-yazma öğretmeleri şartıyla serbest bırakılmaları Hz. Muhammed’in neye önem verdiğini gösterir? Tartışınız. Cevap: Eğitime ve bilgiye önem verdiğini göstermektedir. Hz. Muhammed Mekke’yi fethettikten sonra şehirde genel af ilan etmiştir. Bu durumun sonuçları neler olabilir? Tartışınız. Cevap: İnsanların düşmanlıkları bırakması ve kaynaşması açısından önemli olmuştur.İslama geçmede önemli olmuştur. 57. Sayfa Hz. Muhammed’in Veda Hutbesi’nin verilen bölümünde insanlığa verdiği mesajları Cahiliye Dönemi Arap Yarımadası yaşantısıyla karşılaştırarak yazınız. Cevap: Cahiliye döneminde kadınların hiçbir hakkı yokken; Veda hutbesinde kadınlara haklar verilmiştir.Cahiliye döneminde ırkçılık varken, Veda hutbesinde insanların renklerinden dolayı ayrım yapılamayacağını ve herkesin eşit olduğu bildirilmiştir.Mal ve can güvenliğinin önemine vurgu yapılmıştır. Hz. Muhammed’in Veda Hutbesi’nde “Ey insanlar” diye seslenmesi, Veda Hutbesi’nin hangi özelliklerini gösterir? Tartışınız. Cevap: Veda hutbesinin evrenselliği ortay çıkmaktadır.Sadece Arap yarımadasına değil tüm dünyaya mesaj verilmiştir. 58. Sayfa Aşağıdaki ifadelerin hangi halife dönemine ait olduğunu örnekteki gibi uygun kutucuklara yazınız. Cevap: 58.sayfa cevapları 60. Sayfa Aşağıdaki kronoloji çizgisinde verilen boşlukları uygun şekilde doldurunuz. Cevap: hz.Muhammed kronoloji hz.Muhammed kronoloji 61. Sayfa Aşağıdaki tabloda Arap Yarımadasında İslamiyet’ten önceki durum ile İslamiyet’in doğuşu sonrasında meydana gelen değişiklikler verilmiştir. Bunları örnekteki gibi eşleştiriniz. A. Putlara taparlardı. B. Güçlüler zayıfları ezerdi. C. Kadına önem verilmezdi. D. Okuma yazma yaygın değildi. E. Kabile savaşları ve kan davaları yaygındı. F. Araplar arasında siyasi birlik yoktu. Cevap: İslamiyet ile birlikte gelen haklar Aşağıdaki soruların cevaplarını bularak cevapların üzerini çiziniz. 1) Müslümanların Mekkeli müşriklerle yaptığı son savunma savaşıdır. (HENDEK) 2) Müslümanların siyasi olarak güçlenmesine ortam hazırlayan gelişmedir.(Göç anlamına gelir.) (HİCRET) 3) Peygamberimizin babasının adıdır. (ABDULLAH) 4) Sonucunda esirlerin on Müslüman’a okuma yazma öğretmeleri şartıyla serbest bırakıldığı savaştır. (BEDİR) 5) Müslümanların hukuken tanınmasını sağlayan antlaşmadır. (HUDEYBİYE) 6) Peygamberimizin Veda Haccı’nda okuduğu hutbenin adıdır. (VEDA HUTBESİ) 7) Dört halifeden sonuncusudur. (HZ.ALİ) 8) Dört halife sonrasında başlayan yeni dönemdir. (EMEVİ) 9) Müslüman olan ilk kadındır. (HZ.HATİCE) 10) İlk ayetin indiği mağaranın adıdır. (HİRA)

6. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51/2. Ünite “KÜLTÜR VE MİRAS” “Destan ve Yazıtlarda Türkler” Etkinlik Cevapları

40. Sayfa Aşağıdaki bilgileri göz önünde bulundurarak Asya fiziki haritası üzerinde Orta Asya sınırlarım çiziniz. Cevap: orta asya 41. Sayfa Orta Asya’da yaşasaydınız ne tür güçlüklerle karşılaşırdınız? Tartışınız. Cevap: İklimsel zorluklar yaşardım.Tarım alanları olmazdı.Ulaşım zorlukları yaşardım.Barınma, giyim, gıda,ulaşım ve iklimsel sıkıntılar olurdu. Türklerin sosyal hayatlarında kullandıkları çadır ve eşyaları inceleyerek görsellerin altındaki soruları cevaplayınız. Çadırın konargöçer hayata sağladığı kolaylıklar neler olabilir? Yazınız. Cevap: Yer değişikliği yapılacağı zaman toplanmak ve yola koyulmak daha kolay bir şekilde olurdu. Türklerin görsellerdeki eşyaları yapabilmeleri için hangi ekonomik faaliyetlerde gelişmiş olmaları gerekir? Yazınız. Cevap: Kilimcilik, hayvancılık, dokumacılık, gıda boyacılığı. 42. Sayfa Kurganda çıkan buluntular eski Türklerin sanatı hakkında hangi ipuçlarını veriyor? Tartışınız. Cevap: El sanatlarında oldukça başarılı oldukları anlamına gelmektedir.Ayrıca madencilik faaliyetleri de yapmışlardır. 45. Sayfa Türklerin komşu ve çağdaşı olduğu milletlerden çok daha önce pantolon, yelek, çizme giymelerinin sebepleri neler olabilir? Tartışınız. Cevap: Yenilikçi ve ihtiyaçlara yönelik gelişimleri göstermektedir.Türkler sürekli olarak gelişim sağlamış günlük hayatlarında daha rahat ve çağdaş kıyafetleri yapmaları onların ufku açık bir millet özelliği göstermektedir. Okuduğunuz Altın Elbiseli Adam ve Hun Kadın Savaşçılar ile ilgili haberleri dikkate alarak Orta Asya’da yaşayan Türk topluluklarının sanatı ve ahiret inancı hakkında neler söylenebilir? Tartışınız. Cevap: Yönetici konumunda olan insanların kadın erkek ayırt etmeksizin daha gösterişli kıyafetler giydikleri belli oluyor.Öldükten sonra bu değerli eşyalar ile gömülmeleri onların ahiret inancının ve öldükten sonra yeniden dirilmeye inandıklarını göstermektedir.Ayrıca kadın erkek ayrımının olmadığı anlaşılmaktadır. 46. Sayfa Metne göre Tötü Kanalı’nın açılması Kök Türklerin hangi alanda geliştiklerini göstermektedir? Söyleyiniz. Cevap: Tarım alanında geliştikleri göstermektedir.Bunun yanında mühendislik alanında da geliştiklerini göstermektedir. 47. Sayfa Ergenekon destanındaki bilgilere göre Kök Türklerin yaşadığı yerin coğrafi özellikleriyle ilgili neler söyleyebilirsiniz? Yazınız. Cevap: Etrafı sarp ve yüksek dağlarla kaplı, içi tarıma elverişli sulak ve ovaların olduğu bir yer. 48. Sayfa 1) Kök Türk Yazıtlarında Türk tarihine ışık tutacak hangi kültürel bilgiler yer almaktadır? Yazınız. Cevap: Devletin önemi, birlik ve beraberliğin önemi, törenin önemi, dışarıdan gelebilecek olan tehlikelerin farkına varabilme, yasaların önemi. 2) Bilge Kağan’ın Türk halkına verdiği öğütler nelerdir? Yazınız. Cevap: Çinliler, tatlı sözlerle ve yumuşak ipekli kumaşlarla halkı kandırıp kendilerine yaklaştırıp yerleştirdikten sonra fesatlıklarını gösterip iyi, akıllı ve cesur kimseleri yaşatmazlar imiş. Ey Türk halkı! Çinlilerin tatlı sözlerine yumuşak ipekli kumaşlarına kanıp çok sayıda öldün. Ey Türk halkı! Açlığı, tokluğu düşünmezsin, bir de doyarsan açlığı hiç düşünmezsin. Böyle olduğu için seni besleyip doyuran hakanlarının sözlerini dinlemedin ve her yere gittin ve oralarda mahvoldun. 3) Kök Türk Yazıtlarının Türk tarihi açısından önemi nedir? Yazınız. Cevap: Türk tarihi hakkında bilgi veren bu anıtlar, Türkler tarafından yazılmış ilk belgelerdir. Türk adının geçtiği ilk Türkçe metin özelliğini taşırlar. Yazıtlarda, Türk adı ilk olarak bir milleti ifade etmek üzere kullanılmıştır. Türk dili ve edebiyatının en eski örneğidir. Türk yazısının en eski alfabesiyle yazılmıştır. Orta Asya kültürünün en açık olarak ifade edildiği belge özelliğini taşırlar. Yazıtlarda, Türklerin tarihlerinin araştırılmasına imkan veren, ekonomik, sosyal ve kültürel hayatlarıyla ilgili bilgiler bulunmaktadır. Yazıtlar, sadece mezar taşları olmayıp, bütün Türk boylarına seslenen siyasi bir beyanname karakterini taşımaktadır. 49. Sayfa 1) Uygurların oluşturduğu kültürün öne çıkan özellikleri nelerdir? Yazınız. Cevap: Orta Asya’da siyasi birlik Uygurlarla bir kez daha sağlandı. Uygurlar tarım için su kanalları yaparak çok uzaklardan su getirdiler. Değirmen taşları ve harman araçları yaptılar. Pazarlarda para kullanılarak ticaret yapılırdı. Kağıtlar üzerine yazı yamaya başladılar. Mani dinini kabul ettiler. Yerleşik hayata geçmişlerdir. Milli bir edebiyat geliştirmişlerdir. Matbaa tekniği kullanmışlardır. Posta teşkilatı, vergi sistemleri kurmuşlardır. 2) Kağıt, mürekkep ve matbaa kullanan Uygurlar hangi alanlarda gelişme sağlamıştır? Yazınız. Cevap: Edebiyat, ticaret, Vergi sistemi, posta teşkilatı, kütüphane. 3) Uygurların taş yerine kağıt kullanmasının Türk kültür tarihi açısından önemi nedir? Yazınız. Cevap: Tarih kaydediciliği, kütüphanelerin oluşması, edebiyatın gelişmesi, ticaretin gelişmesi, vergi sisteminin düzene konması, eğitim alanında ilerlemenin sağlanması. 50. Sayfa Destana göre Uygurlar niçin göç etmek zorunda kalmışlardır? Tartışınız. Cevap: Gali Tigin öldükten sonra kıtlık ve kuraklık oldu bu nedenle göç ettiler. Uygurların yaşam tarzını Hun ve Kök Türklerin yaşam tarzları ile karşılaştırınız. Benzerlikleri ve farklılıkları yazınız. Cevap: Uygurlar diğer Türklerin yaşam tarzı gibi yaşıyorlardı.Töreleri gelenekleri ve görenekleri aynıydı.Fakat Uygurlar yerleşik düzene geçmiş ve bir çok alanda ilerlemeler kaydetmiştir.Diğer Türk Devletleri ise sadece hayvancılık ağırlıklı ve konargöçer bir yaşam sürüyorlardı. 51. Sayfa Aşağıdaki bulmacayı çözünüz. Cevap: 1. Önemli konularda kararlar alınan, kağanın, hatunun ve önemli devlet adamlarının katıldığı meclis (KURULTAY) 2. Yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti (UYGURLAR) 3. İlk Türk devletlerinin yönetiminde etkili olan yazısız hukuk kuralları ( TÖRE ) 4. Eski Türklerde ölülerin gömüldüğü mezarlar (KURGAN) 5. İlk Türk devletlerinde kağanın eşinin ünvanı (HATUN) 6. Orta Asya Türklerinde ölen kişinin hayatta iken öldürdüğü düşman sayısı kadar dikilen taştan heykeller (BALBAL) 7. Uygurlara ait destan (GÖÇ) 8. Çinlilerin Asya Hunlarının akınlarını durdurabilmek amacıyla yaptiğı yapı (ÇİN SEDDİ) 9. Türklerin ilk ana yurdu (ORTA ASYA) 10. Türk edebiyatının bilinen ilk yazılı eserleri (ORHUN ABİDELERİ) 11. Asya Hun Devleti’ne ait olan ve Mete Han’ın hayatını anlatan destanın adı (OĞUZ KAĞAN) 12. Tarihte bilinen ilk Türk devleti (HUN) 13. Eski Türklerde boylar birliğinin oluşturduğu yapı (İL) 14. Kök Türklerin ilk dönemlerini anlatan destanın adı (ERGENEKON) 15. Türklerin savaşlarda hızlı hareket etmelerini sağlayan unsur (AT) 16. Tarihte Türk adıyla kurulan ilk devlet (GÖKTÜRK) 17. İlk Türk devletlerinde tanrının hükümdar olacak kişiye verdiğine inanılan yetki (KUT) 18. İslamiyet’ten önceki ilk Türk devletlerinde devleti yönetenlere verilen isimlerden biri (KAĞAN) 19. İlk Türk devletlerinde devlet işlerinin görüşüldüğü yer (TOY)

6. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 200, 201, 202, 203, 204, 205 “HAYATIN İÇİNDE DEMOKRASİ” Etkinlik Cevapları

200. Sayfa İnsanların bir arada yaşamasını kolaylaştıran unsurlar neler olabilir? Cevap: Saygı, adalet, hak, eşitlik, vatan sevgisi. Sizin de aile üyelerinizle ya da sınıf arkadaşlarınızla zaman zaman farklı düşündüğünüz konular oluyor mu? Böyle bir durumda ne yapıyorsunuz? Tartışınız. Cevap: Evet oluyor, saygı çerçevesinde tartışıyor birbirimizin fikrini kabul etmesek bile saygı duyuyoruz. 1) Demokratik bir toplumda insanların birbirlerinin farklı fikirlerine ya da düşüncelerine yaklaşımları nasıl olmalıdır? Tartışınız. Cevap: Saygı içinde olmalı, kavga etmeden birbirleri ile iletişim kurmalı, fikirlere saygı duyulmalıdır. 2) Bir toplumda insanların farklı düşüncelere sahip olması o topluma nasıl bir zenginlik katar? Tartışınız. Cevap: Kültürel, toplumsal,fikirsel zenginlikler katar.Farklı düşünce ve fikirlerden en doğruyu ve güzeli bulmak daha zengin yapılı bir toplumun oluşmasına katkı sağlar. 201. Sayfa Aşağıdaki görsellerdeki olumlu davranışlar nelerdir? Demokratik toplum anlayışı ile nasıl ilişkilendirilebilir? Yazınız. Cevap: 201.sayfa 202. Sayfa Aşağıda verilen boşluklara toplumsal hayatımızda demokrasinin önemini içeren sözcük ya da cümleler yazınız. Cevap: 202.sayfa 205. Sayfa 15 Temmuz darbe girişiminin sonuçlarını aşağıda verilen boşluğa yazınız. Cevap: Millet demokrasiye sahip çıktı,halk vatanı için bir ve beraber oldu.Darbeciler hak ettikleri cezayı aldı. Aşağıdaki tabloda demokrasiye ilişkin görüşler verilmiştir. Bu görüşlere katılıp katılmamanızın nedenini tabloya yazınız. Cevap: 205.sayfa Aşağıda verilen görselin size düşündürdüklerini yazınız. Cevap: Halkımız birlik ve beraberlik içinde olursa vatanımıza kimse yan gözle bakamaz, bayrağımız ilelebet dalgalanmaya devam eder.

6. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 196, 197, 198, 199 “YÖNETİCİLERİMİZ VE BİZ” Etkinlik Cevapları

196. Sayfa Okul idarecilerinizin sınıfınızla ya da okulunuzla ilgili alınacak herhangi bir kararda sizin düşüncelerinizi sormalarını ister misiniz? Neden? Cevap: Evet isterim çünkü ben de bu okulda okumaktayım ve bu okul ile ilgili alınacak kararlar bizleri direk etkilemektedir. Sınıf başkanlığına ya da okul öğrenci meclisine aday olan arkadaşlarınızın seçim sürecinde yaptıkları hangi çalışmalar siyasi partilerin propaganda çalışmalarına benzetilebilir? Tartışınız. Cevap: Her ikisinde de kendini ve çalışmalarını anlatma şansı vardır.Seçilince neler yapacağını anlatmaktadırlar. Bulunduğunuz yerdeki herhangi bir sorunun çözümünde siyasi partilerin nasıl bir rolü olabilir? Tartışınız. Cevap: Sorunları siyasi parti temsilcilerine iletebilir, onlar ise bu sorunu yetkili mercilere ya da doğrudan meclise taşıyabilirler ve bu konuda çalışmalar yapılabilir. 197. Sayfa Yeşilay Derneğine ait aşağıdaki görselden sivil toplum kuruluşlarının hangi özelliklerini tespit edebiliyorsunuz? Tartışınız. Cevap: Bağış yolu ile çalıştıklarını, halkı bilinçlendirmek ve sağlığını korumak için çalıştıklarını söyleyebiliriz. Bildiğiniz herhangi bir sivil toplum kuruluşunun yönetimin karar alma sürecinde nasıl bir rolü olabileceğini açıklayınız. Cevap: Sivil toplum kuruluşları belli başlı sıkıntıları gerekli mercilere iletebilirler, toplumda kabul görecek faaliyetleri siyasi partilere aktarabilirler. Medyaya yasama, yürütme ve yargıdan sonra dördüncü güç denmesinin nedenleri neler olabilir? Tartışınız. Cevap: Medya tüm topluma ulaşması toplum üzerinde etkili olmaktadır.Bu durum medyanın bir gücü olduğunu göstermektedir. 198. Sayfa Okuduğunuz habere göre Emniyet Genel Müdür Yardımcısı medyadan neden destek beklemiş olabilir? Tartışınız. Cevap: Medya tüm halka anında ulaşabileceği için ve insanlar üzerinde etkili olduğu için destek istemiştir. Medya görevini doğru bir şekilde yerine getirmezse yönetimin karar alma süreci nasıl etkilenir? Tartışınız. Cevap: Yanlış bilgilendirmeler yanlış kararların alınmasına neden olur.Bu durum toplum huzur ve güvenini bozabilir. Kamuoyunun oluşmasında medyanın dışında hangi faktörlerin etkisi olabilir? Tartışınız. Cevap: Sivil toplum kuruluşlarının etkisi olur. 199. Sayfa Aşağıdaki metni okuyunuz. Buna göre yönetimin karar alma sürecinde hangi unsurların etkili olduğunu altında verilen boşluklara yazınız. Cevap: Görsel ve yazılı medya, kamuoyu, genel ağ. Yönetimin karar alma sürecini etkileyen unsurları ve onlarla ilişkili sözcükleri örneğe uygun olarak noktalı yerlere yazınız. Cevap: Yönetimin karar alma sürecini etkileyen unsurlar Herhangi bir ilde belediye başkanı olduğunuzu düşünün. Karar alma sürecinde etkili olan unsurlardan en çok hangisi sizin kararlarınızı etkilerdi? Yönetimin karar alma sürecindeki unsurları karşılaştırarak gerekçelerini arkadaşlarınızla tartışınız. Cevap: Kamuoyu ve medya beni etkilerdi.

6. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 192, 193, 194, 195 “ÜÇ KUVVET” Etkinlik Cevapları

192. Sayfa Sınıf başkanının, yardımcılarının ya da sınıf nöbetçisinin görevlerini yapmaması veya birbirlerinin görev alanlarına müdahâle etmesi durumunda neler yaşanabilir? Cevap: Sınıfta düzensizlik ve kaos olur.Kimin görevi kimin yapacağı belli olmaz ve yetki karmaşası olur.Bu durum tüm sınıfı etkiler. Anayasa’ya göre seçilen milletvekillerinin bütün milleti temsil etmesinin önemi nedir? Tartışınız. Cevap: Milletvekilleri tüm milleti temsil eder ve millet adına yasama görevlerinde bulunurlar.Bu durum yasaların daha hızlı yapılmasına ve milletin iradesini temsil etmesi bakımından önemlidir. 194. Sayfa Yargı yetkisini bağımsız ve tarafsız mahkemelerin kullanması neden önemlidir? Tartışınız. Cevap: Mahkemelerin tarafsız ve bağımsız olması halkın adalete olan inancının artması ve tüm tarafların haklarını koruması bakımından önemlidir. 195. Sayfa Yasama, yürütme ve yargı ile ilgili kelimeleri örnekte olduğu gibi yazınız. (hâkim, meclis başkanı, TBMM, kanun yapma, bağımsız ve tarafsız mahkeme, adalet, bakanlar, hükümet, kanunları uygulama, yargılama, milletvekili, iktidar) Cevap: üç kuvvet Aşağıda verilen görselleri inceleyerek soruların cevaplarını yazınız. 1) Görsel 6.8’de yer alan “Adalet mülkün temelidir.” sözünden ne anlıyorsunuz? Düşüncelerinizi yazınız. Cevap: Adalet tüm insanların en önem verdikleri kavramdır.Adalet üzerine kurulan bir devlet ancak huzur ve güven içinde olabilir.İnsanlar haksızlıklarına uğradıklarında mahkemelerin verdikleri kararlar ile haklarını alırlar ve bu durum toplum vicdanında önemli bir yer tutar. 2) Görsel 6.9 ile görsel 6.10’un temsil ettiği kurumların arasındaki farklar nelerdir? Görevleri açısından karşılaştırarak düşüncelerinizi yazınız. Cevap: Bakanlar Kurulu ve TBMM arasında güçler ayrılığı vardır.TBMM yasaları hazırlar, Bakanlar kurulu bu yasaların yürütülmesi konusunda çalışmalar yapar.

6. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 36, 37/1. Ünite “Birey ve Toplum” “DEĞERLENDİRME SORULARI” Etkinlik Cevapları

36. Sayfa Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin altındaki boşluğa doğrusunu yazınız. ( D ) 1. Kültürü oluşturan dil, din ve tarih gibi unsurlar toplumsal birlikteliğin oluşmasına katkı sağlar. ( D ) 2. Bir öğrencinin eğitimini tamamlayarak doktor olması sosyal rollerin zaman içinde değişebileceğini gösterir. ( Y ) 3. Ön yargı toplumda uyum içinde yaşayabilmemizi sağlar. ( Y ) 4. Herhangi bir sorunla karşılaştığımızda bu sorunu görmezden gelmeliyiz. ( D ) 5. Toplumsal yardımlaşma ve dayanışma birlik ve beraberliğimize katkı sağlar. Aşağıda verilen kelimeleri kullanarak cümlelerdeki boşlukları doldurunuz. (alo 150 – tarihimiz – vakıflar – ayrımcılık – kardeş – kardeşlik) Cevap: 1) Ailemizde KARDEŞ olmak doğuştan ya da yaşa bağlı sahip olduğumuz bir rolümüzdür. 2) TARİHİMİZ milli kültürümüzün en önemli unsurlarından biridir. 3) Toplumda ön yargıların artması AYRIMCILIK ve çatışmaya neden olabilir. 4) Türk-İslam devletlerindeki VAKIFLAR yardımlaşma ve dayanışma kurumlarıdır. 5) ALO 150 vatandaşın kamuyla alakalı şikayet, istek, ihbar ve müracaatlarını yapacakları telefon hattıdır. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz. 1) Aşağıdakilerden hangisi sorunlarımızın çözümünde kullanacağımız yöntemlerden biri olamaz? A) Yetkili kurumlara başvurarak çözmeye çalışmak B) Sorunuyla ilgili dilekçe vermek C) Bakanlık hatlarını arayarak yardım istemek D) Sorunu görmezlikten gelmek 2) Ayşe ve sınıf arkadaşları, Van depreminde zarar gören ailelerin ihtiyaçlarını gidermek için okullarında kermes düzenlemişlerdir. Topladıkları parayı da depremzedeler için açılan banka hesabına yatırmışlardır. Ayşe ve arkadaşlarının yaptıkları bu faaliyeti aşağıdakilerden hangisine örnek gösterebiliriz? A) Sosyal yardımlaşma ve dayanışmaya B) Uluslararası birlik ve beraberliğe C) Bireysel ihtiyaçları karşılamaya D) Sorunlara karşı duyarsız kalmaya 37. Sayfa 3) “Bir milletin kainatı ve hayatı kendisine göre adlandırması, seslendirmesi, onu kendince yorumlamasıdır.” Yukarıdaki metinde kültürel ögelerden hangisinin önemine vurgu yapılmıştır? A) Dil B) Din C) Gelenek D) Tarih 4) Bazı sosyal roller bireyin aldığı eğitim, yaptığı çalışmalar ve elde ettiği başarılar sonucunda değişir. Buna göre; I- Üniversiteden mezun olup mühendis olmak II- Sınıf başkanı olmak III- İzci lideri olmak IV- Yeni doğan kardeşine abi ya da abla olmak gibi rollerden hangileri bu açıklamaya uymaz? A) Yalnız IV C) II ve III B) I ve II D) I-II ve III 5) Kuşaktan kuşağa aktarılan ve bir toplumu diğer toplumlardan ayıran hayat tarzı o toplumun milli kültürüdür. Dil, tarih, inanç, gelenek, örf gibi milli kültürü oluşturan unsurlar milletin birliği ve beraberliğinde önemli role sahiptir. Aşağıdakilerden hangisi dinin milli birlik beraberliği sağlamadaki etkisine örnek olabilir? A) Ortak geçmişe sahip insanlar arasında duygusal bağlar kuvvetli olur. B) Bayramlarda kırgınlıklar son bulur böylelikle halkın birbirine bağı kuvvetlenir. C) İnsanların aynı dili konuşması insanlar arasında ortak duygu, hedef ve tepkilerin oluşmasında önemli yere sahiptir. D) Düğünlerde, cenazelerde komşuların yardıma koşması geleneği toplumsal bağların güçlenmesini sağlar. Aşağıdaki soruların cevaplarını verilen boşluğa yazınız. 1) Üstünde eski elbiseler olan bir genç, aracına binen bir kadının camına tiklayarak camı açmasını ister. Kadın, gencin hâlini görünce para istediğini düşünerek ona bozuk para uzatir. Aslında genç adam, kadına az önce düşürdüğü cüzdanını vermeye çalışmaktadır. Kadının gence karşı bu tutumu hangi kavram ile ifade edilebilir? Cevap: Ön yargı 2) Tuğrul Bey, Dandanakan Savaşı sonrasında toplanan kurultayda eline aldığı bir oku ağabeyi Çağrı Bey’e vererek kırmasını ister. Çağrı Bey bu tek oku rahatça kırar. Ok sayısı üçe çıkınca kırmakta zorlanır. Ok sayısı dörde çıkarılınca kıramaz. Bu olayın ardından Tuğrul Bey, “Bu oklar gibi olursak her daim milletimiz var olur.” der. Tuğrul Bey, bu davranışıyla toplum için hangi unsurun önemini vurgulamaya çalışmıştır? Cevap: Birlik ve Beraberliğe

6. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 30, 31, 32, 33, 34, 35/1. Ünite “Birey ve Toplum” “SORUNLARIMIN ÇÖZÜMÜNÜ BİLİYORUM” Etkinlik Cevapları

30. Sayfa Marketten aldığınız herhangi bir yiyeceğin son kullanma tarihinin geçtiğini fark etseydiniz ne yapardınız? Tartışınız. Cevap: Aldığım ürünü tekrar markete götürüp ilgilileri bu konuda uyarırım.Daha dikkatli olmaları gerektiğini anlatırım. 31. Sayfa Aşağıdaki görsellerin hangi temel hak ve özgürlüklerimizle ilgili olduğunu örnekteki gibi boşluklara yazınız. Cevap: Görsel 1: Yaşama Hakkı Görsel 2: Beslenme Hakkı Görsel 3: Eğitim Hakkı Görsel 4: Seyahat Özgürlüğü 32. Sayfa Bilgisi verilen kurum hangi alanlardaki sorunları çözmekte yardımcı olabilir? Yazınız. Resmî kurumlara başvuru sırasında T.C. Kimlik Numarası, telefon numarası istenmesi bize ne gibi sorumluluklar yükler? Yazınız. Cevap: Kamu kurumlarında size yapılan bir haksızlık olduğunu düşündüğünüzde, yada gecikmelerde. Vatandaşlık sorumluluğu yükler. 33. Sayfa Aşağıdaki örnek olayı inceleyelim ve metindeki boşlukları verilen kavramlarla dolduralım. Cevap: Ahmet Bey rahatsızlığı nedeniyle devlet hastanesine gitmiştir. Böylece sağlıklı yaşama hakkını kullanmıştir. Ancak tedavi sürecinde hasta haklarının ihlal edildiğini düşünmüş ve hasta haklarını kullanarak hastane başhekimliğine dilekçe vermiştir. Hastane başhekimliği konuyu incelemiş, Ahmet Bey’in hasta olarak sorumluluklarını yerine getirmediğini düşünerek olumsuz cevap vermiştir. Bunu üzerine Ahmet Bey, “hastahaklari.saglik.gov.tr” adresi üzerinden hastane ve başhekimlikten şikâyetçi olmuştur. Böylelikle konu ve şikâyet Sağlık Bakanlığına ulaşmış ve inceleme altina alın- mıştir. Ahmet Bey aynı zamanda Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) hattı 150’yi doğrudan arayarak ilgili kurum ve görevliler hakkında şikâyetçi olmuştur. Aşağıdaki boşlukları hak ve sorumluluklarımız çerçevesinde uygun ifadelerle doldurunuz. ÖZGÜRLÜKLERİM: Herkes düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla açıklama ve yayma hakkına sahiptir. SORUMLULUKLARIM: İnsanlara hakaret etmeden, aşağılamadan ve kutsallarıyla dalga geçmeden yapmak gerekir. ÖZGÜRLÜKLERİM: Eğitim hakkı. SORUMLULUKLARIM: Okul kurallarına uyarak düzenli ders çalışmalıyım. ÖZGÜRLÜKLERİM: Sağlıktan faydalanma hakkı ve istediğim sağlık kuruluşuna gitme. SORUMLULUKLARIM: Hastalandığımda doktorun verdiği ilaçları zamanında kullanmalıyım. ÖZGÜRLÜKLERİM: Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. SORUMLULUKLARIM:Kimseyi rahatsız etmeden, çevreyi kirletmeden yapmalıyım. 34. Sayfa Aşağıdaki örnekte olduğu gibi, kuruluş amacı verilen kurumsal telefon hatlarının numaralarını altlarındaki boşluğa yazınız. Tüketicilerin ister mesafeli alışverişlerde ister doğrudan alışverişlerde aldıkları her türlü ürün ve hizmetlere yönelik şikayetlerini bildirebilecekleri, problem ve mağduriyetlerine çözüm arayabilecekleri bir hattır. Cevap: Alo 175 Öğrenci, veli, öğretmen ve vatandaşların eğitim ile ilgili her türlü soru, talep, görüş, öneri, ihbar ve şikayetlerini değerlendirmek için kurulmuş bir hattır. Cevap: MEBİM 147 Vatandaş ile polis arasındaki irtibatı sağlamak amacıyla 7 gün 24 saat arayabileceğimiz suçun önlenmesi, eğer suç işlenmişse suçlunun bir an önce yakalanması ve vatandaşımızın devam eden mağduriyetinin giderilmesi için kullanılan sırdaş hattır. Cevap: ALO 155 Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamındaki her türlü istek, şikayet, ihbar, görüş ve öneriyi BİMER üzerinden ilgili bakanlık veya kamu kuruluşuna iletmeyi amaçlar. Cevap: ALO 150 Radyo ve televizyon yayınları hakkında gelen şikayetleri değerlendirmek için kurulmuştur. Cevap: RTÜK 4441178 Sağlık sistemine yönelik talep, eleştiri ve önerilerde bulunabileceğimiz, sağlık hizmetinden yararlanırken yaşadığımız sorunları iletebileceğimiz bir hattır. Cevap:(SABİM) ALO 184 35. Sayfa Zihin haritasındaki boşlukları uygun ifadelerle dolduralım. Cevap: zihin haritası

6. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69  “İSLAMİYET VE TÜRKLER” Etkinlik Cevapları

62. SayfaTürk İslam kültürü denince aklınıza neler geliyor? Cevap: Türk İslam kültürü denince aklıma camilerimiz, kervansaraylar, medreseler, şifahaneler, Türk dili, İslam dini gelmektedir.İslamiyet’ten önce Türkler arasında farklı dinlerin ya da inançların yayılması, neyin göstergesidir? Tartışınız. Cevap: Yaşadıkları toplumlardan etkilendiklerini göstermektedir.Metne göre Türkler herhangi bir inanç sistemini ya da dini kabul ederken nelere dikkat etmiş olabilirler? Tartışınız.Cevap: Türkler kendi yaşamlarına uygun olan bir dini kabul etmek istemişlerdir.Kendi geleneklerine va yaşamlarına en uygun dini seçmek istemişlerdir.63. SayfaYukarıda verilen bilgilere göre Türklerin İslamiyet’e girmesinde etkili olan faktörleri ana başlıklar halinde yazınız.Cevap: Gök tanrı dini ile benzer yanlarının olması,Türklerin kendi özelliklerine en uygun din olması,Ahiret inancının olması65. SayfaTürklerin tarih boyunca devletsiz kalmamaları onların hangi özelliğini gösterir? Yazınız.Cevap: Özgürlük ve bağımsızlıklarına düşkün olmaları, birlik ve beraberlik içinde yaşama düşüncesi.Aşağıdaki kavramlardan hangileri Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerinin ardından ortaya çıkan siyasi değişim ile ilgilidir? Örnekte olduğu gibi işaretleyiniz.Cevap:siyasi değişim kavramları66. SayfaEdib Ahmed Yüknekî ve Hoca Ahmed Yesevi hakkında araştırma yaparak bu kişiler hakkında tanıtım kartı hazırlayınız.Cevap:Edip Ahmet Yükneki 12. yüzyılda yaşamış bir şair. Bir nasihatname veya siyasetname niteliği taşıyan ve Karahanlı Türkçesinin önemli eserlerinden biri olan Atabetü’l Hakayık adlı eseri günümüze ulaşmıştır.Ahmed Yesevî bugün Kazakistan’ın Çimkent şehri yakınlarında yer alan Sayram kasabasında dünyaya gelmiş, dinî tasavvufî eğitimini tamamladıktan sonra yine o bölgedeki Yesi (bugünkü adıyla Türkistan) şehrine yerleşmiş, uzun yıllar halkı maneviyat yolunda irşad ettikten sonra burada vefat etmiş bir mutasavvıftır.Gazneliler ve Selçuklular Dönemi’nde farklı dillerin kullanılmasının nedenleri neler olabilir? Bu durum Türkçenin gelişimini nasıl etkilemiş olabilir? Tartışınız.Cevap: Saray ve orduda Türkçe kullanılırken diğer alanlarda Farsça ve Arapçanın kullanılması zengin bir kültürün etkisidir.Bu durum Türkçenin içine Farsça ve Arapçanın girmesine ve dilin zenginleşmesine katkı sağlamıştır.67. SayfaAşağıdaki resimlerden hangileri Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerinin ardından ortaya çıkan değişime örnektir? İşaretleyiniz.Cevap:Türklerin İslamiyeti kabul sonrası yapıları68. SayfaSelçukluların bir yükseköğretim kurumu olan Nizamiye Medreselerini açmalarının sebepleri neler olabilir? Tartışınız.Cevap: Ülkenin kalkınması için bilim ve eğitime ihtiyaç vardır.Bu nedenle bu okullar açılmıştır.Türklerin İslamiyet’i kabulü ve Türk İslam devletlerinin ortaya çıkması ile yaşanan değişimler neler olmuştur? Yazınız.Cevap: Mimari alanda değişimler olmuştur, kültür, gelenek ve göreneklerde, sanatsal eserlerde, bilim ve kültür alanlarında gelişmeler olmuştur.Melikşah’a göre din ve dünya işlerinin düzenli bir şekilde devam etmesi neye bağlıdır? Tartışınız.Cevap: Her türlü sorunların dile getirilmesi ve bu alanlarda çalışılmasına, eksikliklerin tespit edilmesine, yapılabilecek olan çalışmalara.69. SayfaAşağıda verilen yazar eser tablosunu uygun şekilde doldurunuz.Cevap:eser tablosuTürklerin İslamiyet’i kabulleri ile siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişiklikleri doğru ya da yanlış olma durumuna göre işaretleyiniz. Yanlışı işaretlediyseniz doğrusunu yazınız.Cevap:İslamiyeti kabul sonrası kültürel ve sosyal değişimler

6. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 228, 229, 230, 231 “TİCARİ İLİŞKİLERİMİZ” Etkinlik Cevapları

228. SayfaTürkiye’nin bulunduğu konumun ülkemize ekonomik açıdan sağladığı yararlar nelerdir?Cevap: Türkiye merkezi bir yerde yer aldığında dolayı ulaşım, ticaret ve turizm açısından oldukça elverişli bir yapıya sahiptir.Ayrıca üç tarafının denizlerle çevrili olması deniz taşımacılığı bakımından da önemlidir.Türkiye bulunduğu konum gereği köprü görevi yapmaktadır.229. SayfaTablodan da anlaşılacağı gibi en çok ithalat yaptığımız ülke Çin’dir. Bunun sebepleri neler olabilir? Tartışınız.Cevap: Çin’in teknolojik alanda gelişmiş olması bu ülkeden en çok teknoloji ürünleri almamıza neden olmaktadır.Bu nedenle en çok ithalat bu ülkeden yapılmaktadır.Ülkelerin ekonomik açıdan birbirlerine ihtiyaç duymalarının nedenleri neler olabilir? Tartışınız.Cevap: Her ülkenin kendine göre özellikleri ve gelişmişlikleri farklıdır.Örneğin ülkemizde her mevsim tarım ürünleri ve çeşitliliği varken, İran ve Rusya gibi ülkelerde zengin doğal gaz yatakları bulunur.Bu durum hangi ülkenin zenginliği fazla ise diğer ülkeye bu malzemeleri satmasına neden olmaktadır.231. Sayfa1) Rusya’ya ihraç ettiğimiz ürünler ile Rusya’dan ithal ettiğimiz ürünleri dikkate aldığınızda her iki ülkenin ithalat ve ihracatında hangi faktörlerin etkili olabileceğini yazınız.Cevap: Rusya’nın ve Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu malzemelere göre ithalat ve ihracat yapılmaktadır.2) Ülkemizin farklı ihtiyaçları farklı ülkelerden ithal edilmektedir. Bunu sebepleri neler olabilir? Yazınız.Cevap: Her ülkenin zenginlikleri farklıdır ve fiyat oranları bunda etkilidir.3) Ülkemizin ihraç ve ithal ettiği ürünleri dikkate alarak kaynaklarımızı ve ihtiyaçlarımızı değerlendirerek yazınız.Cevap: Kaynaklarımız arasında yer altı kaynakları, tarım ürünleri, demir çelik ürünleri, inşaat malzemeleri gelmektedir.

 6. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 106, 107, 108, 109, 110, 111  “ÜLKEMİN ZENGİNLİKLERİ HARİTADA” Etkinlik Cevapları

106. SayfaYaşadığınız ildeki nüfus miktarı, ilçelere göre eşit bir dağılım göstermiş midir? Nüfusu fazla olan ilçeleri sınıfınızdaki il haritasında gösteriniz.Cevap: hayır eşit dağılmamıştır.Bazı ilçelerin nüfusu oldukça fazla iken bazıları çok az nüfusa sahiptir.Yaşadığınız ilin özelliklerini ait olduğu görsellerin altındaki boşluğa yazınız.Cevap:yaşadığın ilin özellikleri107. SayfaTürkiye’deki illerin nüfus dağılımını gösteren haritayı ve etkinliği inceleyiniz. Haritadan bir il seçerek nüfus miktarını örnekte olduğu gibi değerlendiriniz.Cevap: İstanbul 15.000.000 Doğal etkenler: İklimi, Coğrafi konum. Beşeri etkenler: Sanayi, turizm, ulaşım, nüfusu fazla olan bir ilimizdir.Aşağıdaki soruları Türkiye Nüfus Haritasından faydalanarak cevaplarını yazınız.Cevap:107.sayfa108. SayfaAşağıdaki ekonomik tesisleri kurma ve işletme imkânı size verilmiş olsaydı yukarıdaki haritada verilen bilgileri dikkate alarak tesisinizi hangi ilimizde kurardınız? Tartışınız. Aşağıdaki harita üzerine yazarak gösteriniz.Cevap:Un fabrikasını Konya iline, demir çelik tesisini Hatay’a, meyve suyu tesisini Mersin iline, süt entegre tesisini Kars iline kurardım.109. SayfaHaritayı inceleyiniz. Metin kutularında özellikleri verilen madenlerin isimlerini yazınız.Cevap:109.sayfa111. SayfaAşağıdaki Türkiye fiziki haritasını inceleyiniz. Boş bırakılan kutuları bu yerlerin fiziki, coğrafi ve beşerî özelliklerine göre örneklere uygun olarak doldurunuz.Cevap:Çatalca ve Kocaeli Platosu: Sanayi oldukça gelişmiştir.Ulaşımın kolay olması hava deniz ve karayolu taşımacılığına elverişli olması bunda etkendir.Platoların olması hayvancılığın yapılmasına elverişlidir.Nüfusu yoğun olan yerlerdendir.Erzurum ve Çevresi: Yüksek dağların olması karasal iklimin olması bölgede hayvancılık yapılmasına neden olmaktadır.Nüfusu azdır.Ulaşım zor, iş imkanları sınırlıdır.Sanayi ve ticaret az gelişmiştir.Çukurova: Geniş ovaların olması yükseltinin az olması tarımsal faaliyetlerin çok yapılmasına neden olmaktadır.Ilıman iklimi sayesinde her çeşit tarımsal ürün yetişmektedir.Sanayi gelişmiştir.Nüfusu yoğundur.

 6. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 100, 101, 102, 103, 104, 105  “ÜLKEMİN GÜZELLİKLERİ HARİTADA” Etkinlik Cevapları

100. SayfaYaşadığınız ildeki yeryüzü şekillerine örnekler veriniz.Cevap: Dağlar, ovalar, deniz ve göller var.Akarsular ve körfez var.Aşağıda yeryüzü şekilleriyle ilgili görseller ve tanımlar verilmiştir. Boşluklara aşağıda verilen yeryüzü şekillerinin adlarını yazınız. (körfez, ada, ova, dağ, burun, delta ovası, yarımada, göl, plato, akarsu)Cevap:100.sayfa cevapları101. SayfaAşağıdaki yeryüzü şekillerini yukarıda verilen örnekte olduğu gibi Türkiye fiziki haritası üzerinde işaretleyiniz. (körfez, ada, ova, dağ, burun, delta ovası, yarımada, göl, plato, akarsu)Cevap:101.sayfa cevaplarıTürkiye’nin yükselti ortalaması Asya ve Avrupa kıtasından daha düşük olsaydı yaşantımızda nasıl değişiklikler olurdu? Yazınız.Cevap: İklimler daha yumuşak olur, ulaşım imkanları daha kolay olur, tarımsal alanlar daha fazla olurdu.Ülkemizin kuzeydoğusunun “Türkiye’nin çatısı” olarak isimlendirilmesinin sebebi ne olabilir? Tartışınız.Cevap: Ülkemizin kuzeydoğusu yüksek dağlar ile sıralandığı için ülkemizin çatısı olarak adlandırılmıştır.102. SayfaTürkiye’de farklı iklim özelliklerinin görülmesi ile yeryüzü şekilleri arasında nasıl bir ilişki vardır? Tartışınız.Cevap: Yeryüzü şekilleri iklim tiplerini belirlemektedir.Karasal iklim olan yerler daha yüksek olurken Akdeniz iklimi görülen yerler daha alçakta yer almaktadır.Türkiye’de dağlar kuzeyden güneye doğru uzansaydı yaşadığınız yerin ikliminde nasıl değişiklikler olurdu? Yazınız.Cevap: Nem iç kesimlere doğru fazla gelir ve iç bölgeler karasal iklim görülen yerler daha ılıman bir iklime sahip olurdu.103. SayfaTabloda verilen illerin haritadaki konumundan faydalanarak örnekte olduğu gibi iklim ve bitki örtüsünü yazınız. Son satıra yaşadığınız ilin iklim ve bitki örtüsünü yazınız.Cevap:103.sayfa104. SayfaTürkiye fiziki haritasını inceleyerek aşağıdaki soruların cevaplarını noktalı yerlere yazınız.1) Türkiye’nin iç kesimlerine kolayca girebilen bulutların içini boyayınız.Cevap:104.sayfa2) Yükseltisi en az olan illerimizden 5 tanesini yazınız.Cevap: Adana, Mersin, Antalya, Aydın, İzmir.3) Yaşadığınız şehre yakın olan yeryüzü şekillerinin isimlerini yazınız.Cevap: Ova, körfez, boğaz, orman, dağ.105. SayfaHaritayı inceleyerek aşağıdaki yeryüzü şekillerine örnek veriniz.1) Ova : Altınbaşak Ovası Plato : Taşeli Platosu Delta Ovası : Burun : Anamur burnu Körfez : İskenderun Dağ : Amanos Ada : Gökçeada Göl : Van gölü Yarımada : Karaburun Akarsu : Asi2) Haritadaki en büyük yarımadanın adını yazınız.Cevap: İzmir Karaburun yarımadası.

 6. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131 “SOSYAL BİLİMLER VE TOPLUM” Etkinlik Cevapları

122. SayfaSosyal Bilgiler dersinin günlük yaşantımıza etkileri nelerdir? Örnekler veriniz.Cevap: Sosyal Bilgiler dersi kültürümüzü, çevremizi, ekonomik faaliyetleri, tarihimizi öğrenmemize yardım eder.Örneğin yaşadığımız yerdeki ekonomik faaliyetleri, turizmi, tarihi eserleri öğrenmemize ve onları korumamızı öğretir.Eskiden yaşayan kültürler ve medeniyetler hakkında bilgiler öğreniriz.123. SayfaAşağıdaki sosyal bilim dallarından hangilerinin isimlerini daha önce duydunuz? Duyduklarınızın karşısına “X” işareti koyunuz. Bu bilimlerle ilgili aklınıza gelen ilk üç kelimeyi yazınız.Cevap:123.sayfa124. SayfaSosyal Bilgiler dersinde tanıdığınız tarihî şahsiyetlerden hangisi daha çok ilginizi çekti? Sebebini kısaca yazınız.Cevap:Azizi Sancar ilgimi çekti.Hem Türk olması hem de bilimsel alanda yapmış olduğu çalışmalar.Napolyon’un ve Adolf Hitler’in ordularının yenilmesinde, hangi sosyal bilimler alanı hakkında yeterli bilgiye sahip olmamaları etkili olmuştur? Tartışınız.Cevap: Coğrafya bilgisi hakkında yeterli bilgi sahibi değiller.İklim şartları arazi yapısı göz önüne alınması gerekirdi.125. SayfaGöbeklitepe ’deki kazılar, sosyal bilimlerin hangi dalında çalışan bilim insanlarınca yapılmış olabilir? Yazınız.Cevap: Arkeoloji dalında çalışan insanlar tarafından yapılmıştır.Kazılar sonucunda önemli bilgiler elde edilmiştir. Bu bilgilerin değerlendirilmesi hangi sosyal bilim dallarıyla ilgilidir? Yazınız.Cevap: Arkeoloji, tarih, antropoloji bilim dalları ile ilgilidir.Hukuk ile ilgili hangi meslek dalları vardır? Yazınız.Cevap: Avukatlık, hakimlik, savcılık126. SayfaAşağıda bazı sosyal bilim dallarının hayatımıza kazandırdıkları anlatılmıştır. Açıklamaların hangi sosyal bilimle ilgili olduğunu altında verilen boşluklara yazınız.1) Arkadaşlarımızla iyi geçinmek için onları tanımaya çalışırız. İnsanların davranış biçimlerini nasıl anlayacağımızı, onları kırmamak için nasıl davranacağımızı, kendimizi arkadaşlarımıza nasıl ifade etmemiz gerektiğini bu bilim sayesinde öğreniriz.Cevap: Psikoloji2) Hayatımız boyunca yer aldığımız gruplar içerisinde bize düşen görevlerin ve sorumlulukların neler olduğunu bu bilim dalının çalışmaları sayesinde öğreniriz.Cevap: Sosyoloji3) Türkçenin tarih boyunca yaşadığı değişimi bu bilim dalının çalışmalarıyla öğreniriz.Cevap: FilolojiGünümüz için basit gibi görünen ancak insanlık tarihi için büyük bir buluş olan tekerlek, insanlığa hangi alanlarda katkı sağlamıştır? Yazınız.Cevap: Ulaşım alanında ve dolayısı ile ekonomi alanında katkı sağlamıştır.Bilimsel çalışmalarla ilgili duyduğunuz en son gelişme nedir? Tartışınız.Cevap: Aziz Sancar’ın genler ile ilgili yaptığı çalışma.127. SayfaAşağıda bu kurumlara ait Genel Ağ adresleri verilmiştir. Bu siteleri ziyaret ederek kurum kartlarını doldurunuz.Cevap:127.sayfa128. SayfaBilimsel ve teknolojik gelişmeler gelecekteki hayatımızı nasıl etkileyecektir? Tartışınız.Cevap: Gelecekte insanların sağlık ulaşım haberleşme gibi alanlarda daha kısa sürede daha iyi olanakları olacaktır.Okulunuzda bir bilim fuarı düzenlenseydi hangi konuda proje hazırlardınız? Neden? Tartışınız?Cevap: Uzayla ilgili olmasını isterdim.129. SayfaAtatürk’ün “Dünyada her şey için, uygarlık için, yaşam için, başarı için en hakiki mürşit ilimdir, fendir.” sözü size ne ifade etmektedir? Tartışınız.Cevap: İlerlemenin ve gelişmenin tek şartı bilimsel çalışmalardır.Başarıların tek yolu çok çalışmak ve bilimsel gelişmelerdir.Bunu sağlayacak en önemli etken bilimdir.Ülkemizde bilim ve teknoloji alanındaki araştırmaların artması için neler yapılabilir? Tartışınız.Cevap: Üniversitelerde, okullarda daha fazla çalışmaların yapılması ve bu işler için olanakların sağlanması gerekir.yetenekli öğrencilere daha fazla destek olunmalıdır.Osman Turan’ın eserleri hakkında araştırma yaparak defterinize yazınız.Cevap:“On iki Hayvanlı Türk Takvimi (1941), Selçuklular Tarihi ve Türk İslam Medeniyeti (1965), Türk Cihan Hakimiyeti Mefkures Tarihi (iki cilt) (1969), Doğu Anadolu Türk Devletleri Tarihi (1973), Selçuklular ve İslamiyet (1971) Türkiye Selçukluları Hakkında Resmi Vesikalar (1958), Selçuklular Zamanında Türkiye (1971), Türkiye’de Manevi Buhran Din ve Laiklik (1964), Türkiye’de Komünizmin Kaynaktan (1965) Vatanda Gurbet (1980), Türkiye’de Siyasi Buhranın Kaynakları (1980)130. SayfaTıp alanında bir çalışma yapsaydınız hangi konuyla ilgili çalışma yapmak isterdiniz? Nedenlerini yazınız.Cevap: Kanser hastalığı hakkında araştırma yapmak isterdim.Çünkü çaresi olmayan bir hastalık ve onun çarelerini arardım.131. SayfaSosyal bilimlerle ilişkili bilim dallarına ait görseller verilmiştir. Görselleri inceleyerek hangi bilim dalına ait olduğunu yazınız.Cevap:131.sayfa cevapları

 6. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 132, 133, 134, 135 “HAYALİMDEKİ GELECEK” Etkinlik Cevapları

132. Sayfaİnsanlığın tarih sahnesine çıktığı günden bugüne kadar pek çok teknolojik gelişme yaşanmıştır. Teknolojik gelişmelerin insanların hayatını nasıl değiştirdiğini tartışınız.Cevap: Hayatlarını kolaylaştırmıştır, zamandan tasarruf sağlamıştır, sağlıklarını olumlu yönde etkilemiştir, ekonomik alanda faydalar sağlamıştır, yaşam koşullarını iyileştirmiştir.133. SayfaJules Verne 100 yıl önce yazdığı kitaplarında günümüz teknolojisinde kullanılan araçlara yer vermiştir. Sizce 100 yıl sonra insanların kullanacağı teknolojik araçlar nasıl olacaktır? Yazınız.Cevap: İnsanların bir şeyleri başarması için ilk önce hayal etmesi gerekir.Hayal edilen şeyler mutlaka bir gün gerçekleşecektir.Eğer günümüzde uçan arabalar olsaydı; 1) Toplumdaki mevcut hangi sorunlara çare olurdu? Yazınız.Cevap: Trafik sorunu çözülebir ve yol yapmak gibi yüksek maliyetli işlere gerek kalmazdı.2) Hangi yeni sorunları ortaya çıkarırdı?Cevap: Hava trafiğinde yoğunluklar yaşanırdı.Kazalar genellikle ölümcül olurdu.134. SayfaBilim insanı olsaydınız günlük hayatımızı kolaylaştıracak hangi buluşu yapmak isterdiniz? Tartışınız.Cevap: Hem havada hem karada gidebilen toplu taşıma araçları yapardım.Böylece gidilecek yere göre havadan ve karadan ulaşım imkanı olurdu.135. SayfaAşağıda günümüzdeki bazı bilimsel gelişmelere örnekler verilmiştir. Bu gelişmeleri dikkate alarak bilim ve teknolojinin getirdiği yeniliklerin gelecekte insan hayatına ne gibi etkileri olabileceğini aşağıdaki boşluğa yazınız.Bir bilgisayar şirketi büyük bir dokunmatik ekrana sahip olan, üzerine konulan bazı nesneleri tanıyabilen, fotoğrafları gösterebilen ve müzik çalabilen masa şeklindeki ”Surface” (Sörfis) adlı yeni bir ürün geliştirdi. Japon otomobil üreticisi, arıların uçarken diğer böceklerle çarpışmasını engelleyen 300 derece görüş açısına sahip, son derece karmaşık bir yapısı olan gözlerinden esinlenerek çarpışmaya karşı yeni bir teknoloji geliştirdi. Fransız bilim insanları ikiye kesilse bile kendini onarabilen bir materyal geliştirdiler. Bilim insanları uzaktan bakıldığında sadece bir kâğıt parçasına benzeyen bir pil geliştirdi. Bilim insanları tarafından karanlıkta yol gösteren halılar üretildi. İngiliz bilim insanları ilk kez bir nesneyi tam olarak görünmez hâle getirdi.Cevap: İnsan işçilerin azalmasına, teknolojik ürünlerin hayatımıza daha fazla girmesine neden olacak.Zengin ülkelerin daha da gelişmesine fakir ülkelerin daha da fakirleşmesine neden olacak.

6. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 216, 217 “DEĞERLENDİRME SORULARI” Etkinlik Cevapları

216. SayfaAşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin altındaki boşluğa doğrusunu yazınız.Cevap:(D) 1. Türkiye’de kadınlar dünyanın birçok ülkesinden önce siyasi haklarını elde etmiştir. (Y) 2. Monarşilerde yönetme yetkisi halkın elindedir. (Tek kişinin elindedir.) (Y) 3. Yasama yetkisi, cumhurbaşkanının ülkeyi yönetmesi ile ilgilidir. (Yasa yapma yetkisiyle ilgilidir) (D) 4. Demokratik ülkelerde temel haklar anayasa ile güvence altına alınmıştır. (D) 5. 15 Temmuz gecesi halkın darbeye karşı duruşu, halkın demokrasiye sahip çıktığını gösterir.Aşağıda verilen kelimeleri kullanarak cümlelerdeki boşlukları doldurunuz. (kuvvetler ayrılığı, özel hayatın gizliliği, yargı, sivil toplum kuruluşları, Kara Fatma, demokrasi)Cevap:1) ….Kara Fatma….maaşını Kızılay’a bağışlayarak mücadelesinin temelinde vatan hizmeti olduğunu vurgulamıştır. 2) Anayasa’da yer alan…..özel hayatın gizliliği……….maddesi ile aile yaşantımız iznimiz olmadan kamuoyu ile paylaşılamaz. 3) Yasama, yürütme ve yargı güçlerinin ayrı ayrı çalışması…………..kuvvetler ayrılığı………….olarak ifade edilir. 4) Devlet örgütü dışında birtakım siyasal, kültürel, ekonomik ve sosyal faaliyetleri yürüten gönüllü kuruluşlara …sivil toplum kuruluşları….denir. 5) ….Yargı….. hukuk düzeninin gerçekleştirilmesi ve korunmasını amaçlar.Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz. 1) Türk kadınları Cumhuriyet’in ilanından sonra kabul edilen Medeni Kanun ile sosyal, ekonomik ve hukuki alanlarda bir dizi haklar elde etmiştir. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi Medeni Kanun ile elde edilen haklardan olamaz?A) Seçimlerde oy kullanma hakkı B) İstediği meslekte çalışma hakkı C) Boşanma hakkı D) Mülkiyet hakkıCevap: A2) Monarşi yönetim biçiminde yönetme yetkisi bir kişinin elinde toplanmıştır. Cumhuriyette ise bu yetki halkın elindedir. Verilen açıklamada demokrasinin temel ilkelerinden hangisine değinilmiştir?A) Çoğulculuk B) Çoğunluk C) Eşitlik D) Milli EgemenlikCevap: D217. Sayfa3) Yasama ve yürütmenin yaptığı işleri hukuka uygun olması için denetler. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?A) Meclis belli kurallara göre yönetilir. B) Hukukun üstünlüğü ilkesi esastır. C) Yargı hükumetin ülkeyi geliştirmesine yardımcı olur. D) Yasama, yürütme ve yargı birlikte hareket eder.Cevap: B4) Yöneticilerin karar alma sürecinde etkili olan, I- Medya II- Kamuoyu III- Siyasi Partiler gibi unsurlardan hangileri toplumda demokratik hayatin gelişmesinde katıkıda bulunur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I-II ve IIICevap: D5) I- Ali’nin dilekçe vermek istediği kurumdan dilekçesinin kabul edilmeyeceğinin söylenmesi II- Kemal’in bir Genel Ağ adresindeki özel resimlerinin kaldırılmasını istemesi üzerine yetkililerin bunu reddetmesi III- Canan’ın telefon konuşmalarını kaydeden şirketten bu konuşma kayıtlarının silinmesini istemesi IV- Sağlık hizmetlerinden faydalanmak isteyen Canan’ı sağlık ocağındaki aile hekiminin bir uzman hekime göndermesi Temel haklarımız Anayasal güvence altındadır. Yukarıda verilen örneklerden hangilerinde bu hakların ihlali söz konusudur? A) Yalnız I B) II ve III C) I-II ve III D) I-II ve IVCevap: CAşağıdaki soruların cevaplarını verilen boşluğa yazınız.23 Nisan 1920’de açılan Büyük Millet Meclisinde çeşitli siyasi görüşlere sahip kişiler vardı. Toplumun tüm kesiminden işçi, memur, subay, tüccar gibi temsilciler bulunuyordu. Büyük Millet Meclisinin bu özellikleri demokrasinin temel ilkelerinden hangileri ile ilgilidir? Yazınız.Cevap: Milli egemenlik ve çoğulculuk, eşitlik ilkeleri ile ilgilidir.Ders Ve Çalışma Kitabı Cevapları6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı MEB Yayınları 216-217. Sayfa Cevapları ile ilgili fikir, düşünce ve önerilerinizi aşağıda bulunan yorum kısmından yazabilirsiniz. Dilerseniz sosyal medyada paylaşım yapıp bize katkı verebilirsiniz.

6. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227 “KOMŞULARIMIZ VE KARDEŞLERİMİZ” Etkinlik Cevapları

220. SayfaAtatürk “Barış milletleri refah ve mutluluğa eriştiren en iyi yoldur.” sözü ile ne ifade etmek istemiştir?Cevap: Barış içinde yaşayan ülkeler tüm imkanlarını daha refah bir hayat ve gelişim için harcarlar.Savaşlar ise insanların huzur, mutluluk ve refahları için büyük bir engeldir.Maddi ve manevi çöküntülere neden olur.Yukarıdaki habere göre Türkiye’nin uluslararası alanda barışa katkısı neler olabilir? Tartışınız.Cevap: Türkiye barış planı sunabilir ve bu barış planını diğer ülkeler ile birlikte uygulayabilirler.221. Sayfa1) Mustafa Kemal Atatürk “Onlara sahip çıkmaya hazır olmalıyız.” derken hangi ülkeleri kastetmiştir?Cevap: Türk Devletlerini kast etmiştir.Azerbaycan, Kırgızistan, Türkmenistan gibi ülkelerdir.2) Metindeki “manevi köprüler “sözü size ne ifade ediyor?Cevap: Dil, tarih ve birbirleri ile olan dayanışma.Yukarıdaki Abdülhamid Süleyman Çolpan’ın şiirini ve bu şiirin Türkiye Türkçesine çevrilmiş hâlini okuyup inceleyiniz. Benzerliklerini tartışınız.Cevap: Özbek Türkçesi ile Türkiye Türkçesi arasında az bir fark bulunmaktadır.Genellikle aynı dil kullanılmış ve aynı kültürün özellikleri yansıtılmaktadır.222. SayfaTürk Cumhuriyetleriyle ortak dilin kullanılması kültürel ilişkiler açısından nasıl sonuçlar doğurmuştur? Tartışınız.Cevap: Kültürel ilişkilerin artmasına yardım eder.Dostluk köprüleri kurulur.224. SayfaTİKA ve TÜRKSOY hakkında detaylı bilgi toplayarak sınıf panosunda sergileyiniz.226. SayfaTabloları inceleyerek aşağıdaki soruları cevaplayınız.1) En fazla ve en az ithalat ve ihracatta bulunduğumuz komşu ülkeler hangileridir? Bunların sebepleri neler olabilir? Yazınız.Cevap: En fazla ihracat Irak ülkesi, en fazla ithalat ülkesi ise, İran’dır.Bunun nedeni İran’dan doğal gaz ve petrol almamız, Irak’a ise demir çelik ürünleri ve çimento satmamızdır.2) Komşumuz olan ülkelere hangi ürünleri ihraç etmiş olabiliriz? Yazınız.Cevap: Çimento, gıda, demir çelik ürünleri, inşaat malzemeleri, tekstil ürünleri.227. SayfaTürkiye’nin Türk Cumhuriyetleri ile sosyokültürel ve ekonomik ilişkilerinin gelişmiş olmasının sebepleri neler olabilir? Yazınız.Cevap: Aynı dil, tarih ve kültüre sahip olmaları.

 6. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 174, 175 “VERGİLERİMİZLE AYDINLIK YARINLARA” Etkinlik Cevapları

174. SayfaDevlet parklar, okullar, yollar, köprüler, barajlar, hastaneler yapmak için ekonomik kaynağı nerelerden sağlamaktadır? Tartışınız.Cevap: Devlet her türlü hizmeti vergi gelirlerinden elde ederek yapmaktadır.Anayasa’nın 73. maddesinde yer alan “kamu giderleri” neler olabilir? Tartışalım.Cevap: Çalışanların maaşları, yol, körü baraj gibi hizmetler, sağlık ve eğitim harcamaları, güvenlik harcamaları.1) Bireylerin alış verişlerden sonra fiş ya da fatura almamalarının bireylere ve devlete nasıl etkileri olabilir? Tartışınız.Cevap: Yapılan ticaretin kayıt altına alınmasını sağlar ve devlete vergi geliri olur.Bireyler ise aldıkları malların garantisine sahip olur.2) Devlete karşı sorumluluğumuz ve borcumuz olan vergiyi hangi yollarla öderiz? Tartışınız.Cevap: Vergi Daireleri ve İnternet vergi dairelerinden öderiz.175. SayfaAşağıdaki afişte verilen “Vergi ver ki” ifadelerini tamamlayarak slogan oluşturunuz.Cevap:175.sayfaŞiirdeki kıtalardan hareketle verdiğimiz vergiler ülkemize ve milletimize ne gibi katkılar sağlamaktadır? Şiirin yanındaki boşluğa yazınız.Cevap:175.sayfa cevapları

Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf Evren Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.