28 Şubat 2024, 17:55
can
Yönetici

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 176-177-178-179-180-181. Sayfa Cevapları


6. Sınıf Fen Bilimleri Sayfa 176-177-178-179-180-181 Cevapları MEB Yayınları

5.ÜNİTE: Neler Öğrendik Neler? Cevapları


6. Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 176 Cevapları

A. Aşağıdaki ifadelerden “doğru” ya da “yanlış” olanları belirleyerek ilgili kutuyu işaretleyiniz.

Cevap:

1. Ses, madde taneciklerinin titreşimi ile oluşur. (D)
2. Katılar, gazlara ve sıvılara göre sesi daha iyi iletir. (D)
3. Sesin yayılması için maddesel ortam gerekli değildir. (Y)
4. Aynı kaynaktan çıkan ses, su ve hava ortamlarında aynı duyulur. (Y)
5. Serçe ve karganın çıkardığı seslerin farklı işitilmesi, bu seslerin farklı ortamda yayılmalarından kaynaklanır. (Y)
6. Ses, dalgalar hâlinde yayılır. (D)
7. Farklı ortamlarda sesin sürati farklıdır. (D)
8. Sert ve az pürüzlü yüzeyler sesi iyi yansıtır. (D)
9. Ses yalıtımında, sesi az soğuran malzemeler kullanılır. (Y)
10. Ses boşlukta yayılabilir. (Y)
B. Aşağıdaki ifadelerde noktalı yerlere, kutu içindeki kavramlardan uygun olanları yazınız.

Cevap:

1. Ses, madde taneciklerinin titreşmesi sonucu oluşur.
2. Sesin yayılması için maddesel ortama ihtiyaç vardır.
3. Su altı arama çalışmalarında sonar adı verilen cihazlar kullanılır.
4. Aynı kaynaktan çıkan sesler farklı ortamlarda farklı duyulur.
5. Ortam değiştiren sesin yayılma sürati de değişir.
6. Alçaktan uçan uçakların pencere camını kırması sesin bir enerji türü olduğunu gösterir.
7. Modern ve kültürel mimaride yapılan akustik uygulamaları sayesinde sesin yankılanması engellenir.
8. Sesin yayılması taneciklerin hareketine bağlı olduğundan taneciklerin bulunmadığı boşlukta ses yayılamaz.
9. Sesin bir engelden yansıyıp bir süre sonra tekrar duyulmasına yankı denir.
10. Sesi iyi soğuran maddeler, ses yalıtım malzemesi olarak kullanılır.
6. Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 177 Cevapları

C. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Bir ortamda sesin yayılabilmesi için o ortamın hangi özelliğe sahip olması gerekir?

Cevap: Maddesel olması gerekir.


2. Ormanda yürüyüş yaparken kuş sesini duyan Efe, sesin hangi ortamda yayılması sayesinde bu sesi duyabilmiştir?Cevap: Havada yayılması sayesinde duymuştur.


3. Işık ve sesin hava ortamında yayılma süratleri karşılaştırılırsa hangisinin daha süratli olduğu söylenebilir?

Cevap: Işık daha hızlıdır.


4. Yumuşak ve gözenekli bir madde olan sünger ile sert ve az pürüzlü bir madde olan çelik levhadan hangisi, sesin soğurulması bakımından ses yalıtımında kullanılmaya daha uygundur?Cevap: Sünger daha uygundur.


5. Akustik uygulamalarında sesin hangi özelliklerine dikkat edilir?

Cevap: Sesin yansıması, soğurulması ve iletilmesi özelliklerine dikkat edilir.


Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.1. Ses ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru bir ifadedir?

A) Ses dalgaları çıplak gözle görülür.
B) Sesin yansıma özelliği kullanılarak Venüs ile Dünya arasındaki mesafe ölçülebilir.
C) Madde tanecikleri arasındaki boşluk arttıkça sesin iletim sürati azalır.
D) Çalar saatin sesi, su ve hava ortamında aynı şekilde işitilir.

Cevap: C


2. Farklı kaynakların ürettiği seslerin farklı algılanmasının sebebi kaynakların titreşimlerinin farklı olmasıdır.
Buna göre;
I. Sınıfta çalınan gitar ve flüt seslerinin farklı işitilmesi
II. Uçak sesinin su içinde ve su dışında farklı işitilmesi,
III. Konser salonunda davul sesi ile zurna sesinin farklı işitilmesi ifadelerinden
hangileri sözü edilen duruma örnek örnektir?A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III

Cevap: C


6. Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 178 Cevapları

3. Sesin bazı maddelerdeki yayılma sürati aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tablo verilerinden yola çıkılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

6. Sınıf Fen Bilimleri Sayfa 178 Cevapları MEBA) Sıcak M maddesi, soğuk M maddesine göre sesi daha süratli iletir.
B) Ses, aynı mesafeyi sıcak K maddesinde soğuk K maddesine göre daha kısa sürede alır.
C) Ses, 100 0C sıcaklığındaki K ortamında, 0 0C sıcaklığındaki L ortamına göre daha süratli yayılır.
D) K maddesinde ses; Ankara’da, temmuz ayında ve aynı saatte ocak ayına göre daha süratli yayılır.

Cevap: C


4. Ses, taneciklerin titreşmesi sonucu oluşan ve bir tanecikten diğerine aktarılarak yayılan bir enerji türüdür.
Buna göre ses ile ilgili,
I. Kaynaktan çıkan ses, sadece tek bir yönde yayılır.
II. Ses, gazlarda sıvı ve katılara göre daha yavaş yayılır.
III. Ses, katı ortamlardan geçemez.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) II ve III
D) I, II ve IIICevap: B


5. Sesin belirli bir seviyenin üzerinde olması insan sağlığını ve konforunu olumsuz etkiler. Bu yüzden kapalı ortamlarda ses seviyesinin belirli bir düzeyde olması önemlidir. Bunun için çeşitli yöntemlerle ses yalıtımı sağlanır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi ses yalıtımının faydalarından değildir?

A) Strese bağlı hastalıkların azalmasını sağlayabilir.
B) Okullarda yapılan ses yalıtımı derslerin verimini artırabilir.
C) Hastanelerde ses yalıtımı sayesinde iyi bir dinlenme ortamı sağlanabilir.
D) Yol kenarlarına yapılan ses bariyerleri araçların yakıt tüketimini azaltabilir.Cevap: D


6. Sıcaklığı aynı olan bazı ortamlarda sesin iletim sürati aşağıdaki grafikte verilmiştir.
Buna göre,
I. K ortamı su ise L ortamı mermer olabilir.
II. M ortamındaki madde tanecikleri K ortamındakilere göre birbirlerine daha yakındır.
III. L ortamı çelik ise M ortamı hava olabilir.
yorumlarından hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

Cevap: B


6. Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 179 Cevapları

7. Bir deney için yan yana K, L ve M ortamları hazırlanıyor. K ortamına ses kaynağı, M ortamına ise ses algılayıcısı konuluyor. L ortamında dört farklı değişiklik yapılarak K ortamında çıkarılan sesin M ortamında algılanma düzeyi ölçülüp aşağıdaki grafik çiziliyor.

Buna göre I, II, III ve IV. durumlarda L ortamının içi aşağıdakilerden hangisindeki gibi olabilir?

A) Su Boşluk Hava Tuzlu Su
B) Hava Boşluk Su Beton
C) Su Hava Tuzlu Su Tahta
D) Demir Boşluk Plastik Tuzlu Su

Cevap: B


8. Aynı kaynaktan çıkan seslerin farklı ortamlarda farklı duyulup duyulmadığını test etmek isteyen öğrenci aşağıdaki düzenekleri hazırlamıştır. Buna göre öğrencinin amacına ulaşması için hangi düzenekleri kullanması yeterli olacaktır?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

Cevap: A


6. Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 180 Cevapları

9. Aslı, fen bilimleri dersinde arkadaşlarına ses ünitesi ile ilgili sunum yapmıştır. Sunumunda eline aldığı iki taşı Görsel-I’de olduğu gibi su dolu kabın içinde birbirine vurmuş ve arkadaşlarından çıkan sesi dinlemelerini istemiştir. Daha sonra Görsel-2’deki hava ortamında, su ortamındaki ile eşit kuvvet uygulayarak taşları birbirine vurmuş ve arkadaşlarından çıkan sesleri karşılaştırmalarını istemiştir. Deney sonunda arkadaşları, deney hakkındaki düşüncelerini Aslı ile paylaşmıştır.

Buna göre Aslı’nın sunumu sonrasında yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur?

A) Her iki deneyde de taşlara aynı kuvvetle vurduğun için çıkan sesleri aynı duymalıydım, deneyde hata yapmış olmalısın.
B) Deneyinde kronometre kullanmalıydın böylece “sıcaklığın sesin yayılma süratine etkisini” ispatlayabilirdin.
C) Deneyde hata yaptığını düşünüyorum çünkü ses kaynakları aynı olduğu için sesleri aynı duymam gerekirdi.
D) Bu deneyle “aynı kaynaktan çıkan sesin farklı ortamlarda farklı işitilmesi”ni ispatlamak istediğini düşünüyorum.

Cevap: D


10. Görseldeki gibi özdeş kavanozların içine alarmı aynı zamana kurulmuş çalar saatler yerleştiriliyor. Kavanozların içi aynı maddenin katı, sıvı ve gaz hâlleri ile dolduruluyor. Kavanozların ağzı kapatılıp, aynı anda kronometreler çalıştırılarak çalar saatlerin sesinin ne kadar sürede duyulduğu kaydediliyor. Deney sonucunda kronometrelerin gösterdiği değerler “I >NI>N” şeklinde sıralanıyor.

Bu deney ve gözlem sonuçlarına göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Maddenin fiziksel hâlinin özelliği sesin farklı duyulmasını etkilemediği için ses aynı duyulur.
B) I. kavanozdaki maddesel ortamın tanecikleri arasındaki mesafe, diğerlerine göre daha fazladır.
C) II. kavanozda bulunan maddesel ortam, maddenin katı hâlidir.
D) II. kavanozda bulunan madde, III. kavanozdaki maddenin donması sonucu oluşan fiziksel hâlidir.

Cevap: A


6. Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 181 Cevapları

11. Bir öğrenci; duvarlarına strafor, cam yünü ve yumurta kolisi malzemelerini yerleştirdiği aşağıdaki maket evleri tasarlamıştır.
Öğrenci maket evlerin içine yerleştirdiği özdeş çalar saatlerden çıkan sesleri dinlemiş ve saatlerden çıkan sesin duyulma şiddetini “I>N>IN” olarak belirlemiştir.
Bu deneyle ilgili,
I. Sesin yayılmasını 3. maket ev, diğer maket evlere göre daha iyi engellemiştir.
II. “Cam yününün ses yalıtımına etkisi”ni test etmek için 1 ve 2. maket ev kullanılabilir.
III. “Yumurta kolisinin ses yalıtımına etkisi”ni test etmek için sadece 1 ve 3. maket ev kullanılabilir.
yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Cevap: B


 

Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 166-169-171-172-173. Sayfa Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.