04 Ocak 2022, 16:31
Donatello
Yönetici

9. Sınıf Coğrafya 87-88-89. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


9. Sınıf MEB Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 1. Ünite DOĞAL SİSTEMLER Sayfa 87, 88, 89 “4. Bölüm Ölçme ve Değerlendirme” Cevapları

1. ÜNİTE – 4. BÖLÜM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

A) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü/sözcükleri yazınız.

1. Silindir projeksiyon ile çizilen bir haritada hata oranı …….Ekvator…..çevresinde en azdır.
2. Haritaların küçültme oranına …….ölçek…….adı verilir.
3. Renklendirme yöntemi kullanılarak oluşturulan haritalara……fiziki……..adı verilir.
4. Şehir planları……büyük……ölçekli haritalardandır.
5. Eş yükselti eğrileri ile oluşturulan haritalara …….topografya……..haritası adı verilir.

B) Aşağıdaki açık uçlu soruların cevabını boş bırakılan alana yazınız.

6. Orta Çağ’da Avrupa’daki tutuculuğun bilim üzerindeki baskı ve engellemeleri haritacılık alanını da etkilemiştir. Buna karşın İslam dünyası pek çok bilimsel alanda olduğu gibi haritacılık alanında da parlak bir dönem yaşamıştır. Hârizmi, Biruni, Kaşgarlı Mahmut, İdrisi gibi bilim insanları haritacılık alanında önemli çalışmalar yapmıştır.İslam dünyasının Orta Çağ’da başta haritacılık olmak üzere bilimsel alanda önemli çalışmalar yapmış olmasının nedenleri neler olabilir?

CEVAP: İnsanoğlu var olduğu günden itibaren kendisine verilen akıl ve merak duygusu sayesinde yaşadığı çevreyi tanımaya, sahiplenmeye, birtakım şekil ve sembollerle anlatmaya çalışmıştır.Haritacılık, İslam dünyasında ise en parlak dönemini yaşamıştır. İslam âlemi, İlk Çağ haritacılarından olan Batlamyus’un mirasını iyi değerlendirmiş ve kendine özgü dünya haritaları çizmiştir.

7. Coğrafi Bilgi Sistemleri; bugün coğrafyacıların, çeşitli mühendislik alanlarındaki uzmanların ve hatta günlük hayatta insanların çok farklı alanlarda kullanıldığı gelişmiş bir sistem hâline dönüşmüştür.Günümüzde Coğrafi Bilgi Sistemleri günlük hayatta hangi amaçlar için kullanılmaktadır?

CEVAP: Coğrafi bilgi sistemleri; günümüzde eğitim, sağlık, belediyecilik, ulaşım, turizm, savunma, sanayi, tarım, ormancılık, afet yönetimi gibi pek çok alanda kullanılmakta ve kullanımı her geçen gün artmaktadır.

8. Uzaktan algılama yönteminin faydaları nelerdir?

CEVAP: İnsanların, yeryüzünde kolayca ulaşılamayan yerler de dâhil olmak üzere, yeryüzünü kuş bakışı olarak sürekli görüntüleyebilmelerini sağlar. Yeryüzü ile ilgili güncel bilgiler kolay, hızlı ve ucuz biçimde sunulur. Detaylı görüntüler sunar ve analiz imkânı sağlar. Görüntünün sürekli kaydedilmesi, zaman içindeki değişimlerin karşılaştırılmasına ve analiz edilmesine imkan sağlar. İş gücü ve zamandan büyük tasarruf sağlar.9. Renklendirme yöntemi ile oluşturulmuş haritalarda kullanılan renkler ne anlama gelmektedir?

CEVAP: Fiziki haritalarda renkler deniz seviyesinden yüksekliği ve alçaklığı temsil eder. 0 noktasından yani deniz seviyesinden yukarı gidildikçe yeşilden sarıya, turuncuya, açık kahverengiye ve kahverengiye gidildikçe yüksekliğin arttığı anlaşılır.

Fiziki Harita

Yeşil: Çukur yerleri ve denizden az yüksek yerleri gösterir.
Sarı: Yayla ve ovaların olduğu yerler sarı renktedirler.
Kahverengi: Dağların olduğu yerlerin rengidir.
Koyu kahverengi: Yükseltisi çok olan dağları gösterir.
Mavi: Deniz ve göllerin bulunduğu su birikintilerini göstermektedir.
Açık mavi: Denizlerin derinlikleri çok olmadığı az olanları işaret eder.
Kırmızı: Haritada olan bir ülkenin sınırlarını göstermektedir.10. Haritalarda ölçek kullanılmasının gerekçeleri neler olabilir?

CEVAP: Dünya üzerindeki bir yerin haritası oluşturulurken o yere ait özelliklerin tamamının bire bir olarak haritaya aktarılması mümkün değildir. Örneğin Dünya’nın bire bir ölçülerinde haritası çizilmek istense Dünya’nın evrende kapladığı alan kadar bir kâğıda ihtiyaç duyulurdu. Bu nedenle haritası çizilmek istenen yerin belli bir oranda küçültülmesine ihtiyaç vardır. Bu küçültme oranı ölçektir.

C) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

11.
I. Alanların değişmesi
II. Açıların değişmesi
III. Şekillerin bozulmasıHangileri haritalarda Dünya’nın küresel şeklinden kaynaklanan hatalardandır?

A) Yalnız
II B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

CEVAP: E

12. Kuzey Kutup Noktası’nı merkeze alan bir düzlem projeksiyon ile çizilmiş dünya haritasında hata oranı aşağıda verilen ülkelerden hangisinde daha azdır?A) Brezilya
B) Norveç
C) Türkiye
D) Avustralya
E) Mısır

CEVAP: B

13. Bir yerin haritasının çizimine başlanılmadan önce aşağıdakilerden hangisinin belirlenmesi gerekir?

A) Ölçek
B) Lejant
C) Yön oku
D) Kullanım amacı
E) Coğrafi koordinatCEVAP: D

14. Türkiye siyasi haritasının ölçeğinin paydasıiki kat büyütüldüğünde haritada İzmir ile İstanbul arası uzaklık hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) 2 kat küçülmüştür.
B) 2 kat büyümüştür.
C) 4 kat küçülmüştür.
D) 4 kat büyümüştür.
E) 8 kat küçülmüştür.

CEVAP: A15.
I. Türkiye fiziki haritası
II. Türkiye idarî bölünüş haritası
III. Trabzon ili jeomorfoloji haritası

Yukarıda konularına göre verilen harita türlerinden hangileri tematik haritalardandır?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

CEVAP: B16.
Kesir Ölçek

Yukarıdaki çizgi ölçeğin kesir ölçek karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1/200.000
B) 1/400.000
C) 1/600.000
D) 1/800.000
E) 1/1.000.000

CEVAP: A

17. 1/2.000.000 ölçekli dünya fiziki haritasının ölçek paydasındaki sayı iki kat büyütülerek tekrar çizilmiştir.

Elde edilen haritada;

I. hata oranı,
II. küçültme oranı,
III. ayrıntıyı gösterme gücü

gibi özelliklerden hangilerinin artması beklenir?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) I,II ve III

CEVAP: C

18. Türkiye fiziki haritasında;

I. eğim bulma,
II. profil oluşturma,
III. idari sınırları belirleme

işlemlerinden hangileri yapılabilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

CEVAP: C

19. “Dünya’nın Görünümü” adlı eser ‘ye aittir. Eserinde 2.402 şehir ve coğrafi unsurun koordinatları yer alır.

Metinde boş bırakılan alana aşağıdaki bilim insanlarından hangisi yazılmalıdır?

A) Piri Reis
B) Biruni
C) Ali Macar Reis
D) Hârizmi
E) Kâtip Çelebi

CEVAP: D

20. Yeryüzünde geniş alan kaplayan göl, ova, orman gibi mekânsal veriler haritalara aktarılırken

I. alan,
II. çizgi,
III. noktalama

yöntemlerinden hangileri kullanılır?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

CEVAP: A

21. Uşak ili, 1/1.000.000 ölçekli Türkiye siyasi haritasında yaklaşık 50 cm2 alan kapladığına göre Uşak ilinin iz düşümsel gerçek alanı kaç km2 dir?

A) 1.000
B) 2.000
C) 3.000
D) 4.000
E) 5.000

CEVAP: E

Topoğrafya

(22 ve 23. soruları aşağıdaki topoğrafya haritasına göre cevaplayınız.)

22. Topoğrafya haritasında aşağıdaki yer şekillerinden hangisi yoktur?

A) Sırt
B) Falez
C) Zirve
D) Delta
E) Akarsu vadisi

CEVAP: D

23. Topoğrafya haritasındaki E ve B noktaları arası yükselti farkı kaç metredir?

A) 100
B) 150
C) 200
D) 255
E) 300

CEVAP: B

24. Aşağıdakilerden hangisi Orta Çağ’da haritacılık alanına katkı sağlamış Türk ve Müslüman bilim insanlarından değildir?

A) İdrisi
B) Biruni
C) Hârizmi
D) Kâtip Çelebi
E) Kaşgarlı Mahmut

CEVAP: D

25. Bir haritanın yalnızca ölçeğinden yararlanılarak

I. eğim hesaplama,
II. alan hesaplama,
III. uzunluk hesaplama

işlemlerinden hangileri yapılabilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

CEVAP: D

26. Eş yükselti eğrilerinin bir yamaçta eğimin azaldığı yöne doğru yapmış olduğu büklümlere………adı verilir.

Yukarıdaki metinde boş bırakılan alana aşağıdaki yer şekillerinden hangisi yazılmalıdır?

A) Sırt
B) Boyun
C) Haliç
D) Plato
E) Kapalı çukur

CEVAP: A

27. Aşağıdakilerden hangisi eş yükselti eğrilerinin özelliklerinden değildir?

A) Eş yükselti eğrileri kapalı eğrilerdir.
B) Sıfır metre eş yükselti eğrisi deniz kıyısını gösterir.
C) Eş yükselti eğrilerinde dıştan içe doğru yükselti artar.
D) Bir eş yükselti eğrisi üzerindeki tüm noktaların yükseltileri aynıdır.
E) Eş yükselti eğrileri arası yükselti farkı yer şekillerinin eğim durumuna göre değişir.

CEVAP: E

Bir önceki yazımız olan 9. Sınıf Coğrafya 79-80-81-82-83-84-85-86. Sayfa Cevapları MEB Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


14 Ekim 2022, 11:26

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3716

Kendim yapmıştım ama kontrol etmek için baktım. Birkaç yanlışımı düzelttim iyi ki bakmışım yarın derste yanlış söyleyebilirdim teşekkürler.

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.