01 Mart 2024, 11:52
can
Yönetici

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 238-239-240-241-242-243. Sayfa Cevapları


6. Sınıf Fen Bilimleri Sayfa 238-239-240-241-242-243 Cevapları MEB Yayınları

7.ÜNİTE: Neler Öğrendik Neler? Cevapları


6. Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 238 Cevapları

A. Aşağıdaki ifadelerden “doğru” ya da “yanlış” olanları belirleyerek ilgili kutuyu işaretleyiniz.

Cevap:

1. Kablolarının iç kısmında iletken, dış kısmında ise yalıtkan maddeler kullanılır. (D)
2. Hava, normal şartlar altında iletken olmasına rağmen bazı özel şartlarda yalıtkan hâle gelebilir. (Y)
3. Elektrikli aletlerin üretiminde yalıtkan maddeler kullanılmamalıdır. (Y)
4. Şekerli su, elektriği iyi ileten bir sıvıdır. (Y)
5. Yalıtkan maddeler elektrikli aletlerin güvenli kullanılmasını sağlar. (D)
6. İletken telin dik kesit alanı artarsa direnci azalır. (D)
7. Direnci büyük olan maddeler, elektriği iyi iletir. (Y)
8. İletkenin direnci, cinsine de bağlıdır. (D)
9. İletken telin uzunluğu artarsa direnci azalır. (Y)
10. Ampuller ile elektrik enerjisi, ışık enerjisine dönüştürülebilir. (D)
B. Aşağıdaki ifadelerde noktalı yerlere, kutu içindeki kavramlardan uygun olanları yazınız.

Cevap:

1. Elektrik kablolarının içinde iletken tel kullanılır.
2. Elektrik enerjisi elektrik santralinde üretilir.
3. Plastik ve seramik yalıtkan maddelerdir.
4. Reklam panolarında kullanılan neon lambalar gazların özel şartlarda iletkenlik özelliği kazanması ile üretilmiştir.
5. Üzerinden elektrik geçen tele doğrudan elle temas edilmemelidir. Temas olduğunda elektrik çarpması meydana gelir.
6. Maddelerin elektrik enerjisinin iletimine gösterdiği zorluğa direnç denir.
7. Ütü gibi ısı veren elektrikli cihazlarda direnci yüksek iletken kullanılır.
8. Bir elektrik devresinde iletken telin boyu ile ampul parlaklığı arasında ters orantı vardır.
9. İletkenin cinsine bağlı olarak ampul parlaklığı değişir.
10. Ampulde direnci yüksek tungsten metali kullanılır.
6. Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 239 Cevapları

C. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Elektrik iletim hatlarında iletkenler ile birlikte yalıtkanlar da kullanılmaktadır. Yalıtkanların kullanılma sebebi nedir?

Cevap: Elektrik çarpmalarına karşı güvenlik önlemi olarak kullanılmaktadır.


2. Aynı kalınlık ve uzunluktaki iki telin dirençleri farklı ise bu durum, tellerin hangi özelliklerinin farklı olmasından kaynaklanır?Cevap: Tellerin hangi iletken malzemeden yapıldığı özelliğine bağlıdır.


3. Devrede kullanılan iletken tellerin dirençleri ile ampul parlaklığı arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.

Cevap: İletken tellerin direncinin fazla olması parlaklığın az olmasına, direncin az olması parlaklığın fazla olmasına sebep olacaktır.


Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.1. Yandaki görselde, ampulün bölümlerinden biri “K” harfi ile gösterilmiştir. Buna göre “K” bölümü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?

A) Elektrik akımını iletebilecek yapıdadır.
B) Kısa ve kalın olduğundan direnci büyüktür.
C) Tungsten metalinden yapılan filaman teldir.
D) Elektrik geçişine zorluk gösterdiğinden ışık yayar.

Cevap: B


2. Aşağıda elektrik konusu ile ilgili bazı sorular verilmiştir.
I. Elektrikli aletlerde elektriğin aktarımını sağlayan maddelerin genel adı nedir?
II. Elektrikli aletlerin ve kabloların dış kısmında ne tür maddeler kullanılır?
III. Ampulün içinde bulunan ve tungstenden yapılan sarmal şeklindeki kısma verilen ad nedir?
IV. Elektrik iletimine karşı gösterilen zorluk nedir?
Bu soruların cevapları, hangi seçenekte doğru verilmiştir?A) İletken Yalıtkan Direnç Filaman
B) Direnç Yalıtkan Filaman İletken
C) Yalıtkan Filaman İletken Direnç
D) İletken Yalıtkan Filaman Direnç

Cevap: D


6. Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 240 Cevapları

3. Özdeş malzemeler kullanılarak oluşturulan K ve L devrelerinde ampul parlaklığının aynı olduğu tespit ediliyor. Devrelerde yapılan uygulamalar sonucunda K devresinde ampul parlaklığının arttığı, L devresinde ise ampul parlaklığının azaldığı görülüyor.
Buna göre,
I. K devresinde kullanılan iletken telin uzunluğu azaltılmıştır.
II. L devresindeki tel, aynı uzunlukta ancak kesit alanı daha küçük tel ile değiştirilmiştir.
III. K devresindeki tel, aynı uzunlukta ancak kesit alanı daha büyük tel ile değiştirilmiştir.
uygulamalarından hangileri yapılmış olabilir?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve IIICevap: D


4. Ampul, duy, pil ve bağlantı kabloları kullanılarak aşağıdaki gibi bir test devresi oluşturuluyor. Devrede K, L ve M maddelerinin elektrik iletkenlikleri test ediliyor. Test sonucunda sadece K ve M maddeleri bağlı iken ampulün ışık verdiği görülüyor. Buna göre test edilen maddeler, aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Bakır tel Plastik tarak Çelik çivi
B) Tuzlu su Şekerli su Plastik tarak
C) Şekerli su Tuzlu su Bakır tel
D) Çelik çivi Bakır tel Tuzlu su

Cevap: A
5. Bir deney için aşağıdaki gibi bir devre hazırlanıyor. Devredeki ampulün ışık vermediği görülüyor.
Buna göre suyun içine;
I. Tuz atmak,
II. Şeker atmak,
III. Kolonya dökmek
uygulamalarından hangileri yapılırsa ampul ışık verir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Cevap: A


6. Bakırdan yapılmış tellerin kesit alanları ve uzunlukları aşağıda gösterilmiştir. Buna göre tellerin dirençleri, aşağıda- kilerden hangisindeki gibi olabilir?Cevap: A


6. Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 241 Cevapları

7. Ampul, pil ve iletken kablolar kullanılarak hazırlanan test devresi yandaki gibidir. Devrenin test uçları birbirine bağlı iken ampulün ışık verdiği görülmüştür. Bu devre kullanılarak X cisminin iletkenliği test edilecektir. Buna göre X cismi ilgili yapılan yorumlardan hangisi doğrudur?

A) Ampul, ışık veriyorsa X cismi, prizlerde ve anahtarlarda bulunan ve elektrik çarpmasını önleyen bir maddeden yapılmış olabilir.
B) X cismi elektrik iletimi sırasında oluşabilecek tehlikelerden canlıları koruyan bir maddeden yapılmış ise test sırasında ampul ışık veriyor olabilir.
C) Test sırasında ampul ışık vermiş ise X cismi, elektriğin üretildiği tesisten evimize ulaşmasını sağlayan maddelerden yapılmış olabilir.
D) X cismi elektriği güvenli bir biçimde kullanmamızı sağlayan yalıtkan bir maddeden yapılmış ise ampul ışık veriyordur.Cevap: C


8. Özdeş devre elemanları ile üç farklı deney düzeneği hazırlanarak ampuller numaralandırılmıştır. İlk düzenekte aynı uzunluk ve kalınlıkta demir ve bakır teller, ikinci düzenekte aynı kalınlıkta farklı uzunlukta bakır teller, üçüncü düzenekte ise aynı uzunlukta farklı kalınlıkta bakır teller test uçlarına yerleştirilmiştir.

Buna göre deney düzenekleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi hatalıdır?

A) İlk deney düzeneği, iletkenin cinsinin ampul parlaklığına etkisini test etmek için hazırlanmıştır.
B) IV numaralı ampul, III numaralı ampule göre elektrik iletimine daha az zorluk gösterir.
C) V numaralı ampul, VI numaralı ampulden daha fazla ışık verir.
D) I numaralı ampul, VI numaralı ampulle eşit şiddette ışık verir.

Cevap: B


6. Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 242 Cevapları

9. Bir öğrenci, maddelerin iletkenliklerini test etmek için görseldeki deney düzeneklerini hazırlamıştır. Bu öğrenci, deney düzeneklerinde K, L ve M sıvılarını kullanarak ampullerin yanıp yanmadığını test etmiştir. Öğrenci, 1 ve 2. deney düzeneğindeki ampullerin ışık verdiğini, 3. deney düzeneğindeki ampulün ise sönük olduğunu gözlemlemiştir.
Bu deneyde kullanılan sıvılarla ilgili,
I. K, sirkeli su olabilir.
II. M, şekerli su olabilir.
III. L, içine tuz dökülmüş saf su olabilir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Cevap: D


10. Ampulün ışık verebilmesi için içindeki telde direnci yüksek olan metaller kullanılmaktadır. Pil, kablo, anahtar ve ampul kullanılan bir devrede ampulün ışık vermediği gözlemlenmiştir (Devre elemanlarının sağlam olduğu bilinmektedir.).
Buna göre,
I. Pil sayısını artırılabilir.
II. Daha uzun bir kablo kullanılabilir.
III. Direnç büyüklüğü farklı olan bir ampul kullanılabilir.
ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II
B) l ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

Cevap: B


6. Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 243 Cevapları

1. Ampul parlaklığını etkileyen faktörlerle ilgili proje hazırlayan Esra; pil, ampul ve bağlantı kabloları kullanarak test devresi oluşturdu. Test uçları arasına sırasıyla I ve II nolu telleri yerleştirerek ampul parlaklıklarını gözlemledi ve deney raporunu yazdı (İletken tellerin uzunluğu “L”, dik kesit alanı “S” harfi ile gösterilmiştir.). Esra, deney raporuna aşağıdakilerden hangisini yazarsa hata yapmış olur?

A) Bağımsız değişken: İletken telin cinsi
B) Bağımlı değişken: Ampul parlaklığı
C) Kontrol edilen değişken: İletken telin kesit alanı
D) Sonuç: İletken telin uzunluğu arttıkça ampul parlaklığının azaldığı gözlemlendi.

Cevap: A

Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 230-232-233-234-235. Sayfa Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.